Elektronisk författningssamling: 2016

1260/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn, 28.12.2016
1259/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn, 28.12.2016
1258/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner, 28.12.2016
1257/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 21 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner, 28.12.2016
1256/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 28.12.2016
1255/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 28.12.2016
1254/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare, 28.12.2016
1253/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 28.12.2016
1252/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för företagare, 28.12.2016
1251/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare, 28.12.2016
1250/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för företagare, 28.12.2016
1249/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 28.12.2016
1248/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, 28.12.2016
1247/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 28.12.2016
1246/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer , 27.12.2016
1245/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, 27.12.2016
1244/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, 27.12.2016
1243/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland, 27.12.2016
1242/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 168 § i luftfartslagen, 27.12.2016
1241/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, 27.12.2016
1240/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om djursjukdomar, 27.12.2016
1239/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i livsmedelslagen, 27.12.2016
1238/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. 1 § i häktningslagen, 27.12.2016
1237/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 kap. 2 § i strafflagen, 27.12.2016
1236/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 1 § i fängelselagen, 27.12.2016
1235/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter, 27.12.2016
1234/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om förvaltningsdomstolarna, 27.12.2016
1233/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, 27.12.2016
1232/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 74 § i hälso- och sjukvårdslagen, 27.12.2016
1231/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 62 och 65 § i läkemedelslagen, 27.12.2016
1230/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter, 27.12.2016
1229/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 27.12.2016
1228/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 27.12.2016
1227/2016 Suomeksi På svenska
Lag om smittsamma sjukdomar, 27.12.2016
1226/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat , 23.12.2016
1225/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer åren 2017—2018, 23.12.2016
1224/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i inrikesministeriets förordning om väktares och ordningsvakters dräkt och ordningsvakters igenkänningstecken, 23.12.2016
1223/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 12 § i inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen, 23.12.2016
1222/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration, 23.12.2016
1221/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark, 23.12.2016
1220/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om stöd för vård av ungskog, 23.12.2016
1219/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om Statens ekonomiska forskningscentrals avgiftsbelagda prestationer, 23.12.2016
1218/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, 23.12.2016
1217/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten, 23.12.2016
1216/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst, 23.12.2016
1215/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen, 23.12.2016
1214/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga, 22.12.2016
1213/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer, 22.12.2016
1212/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2017, 22.12.2016
1211/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om sättande i kraft av fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk i landskapet Åland , 22.12.2016
1210/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar, 22.12.2016
1209/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken, 22.12.2016
1208/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 41 a § i reglementet för statsrådet, 22.12.2016
1207/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik , 22.12.2016
1206/2016 Suomeksi På svenska
Högsta förvaltningsdomstolens arbetsordning, 22.12.2016
1205/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ, 21.12.2016
1204/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas på i en annan medlemsstat etablerad näringsidkares elektroniska ansökan om återbäring av mervärdesskatt och korrigeringsanmälan om relationstal, 21.12.2016
1203/2016 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer, 21.12.2016
1202/2016 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Geologiska forskningscentralens avgiftsbelagda prestationer , 21.12.2016
1201/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter , 21.12.2016
1200/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort, 21.12.2016
1199/2016 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2017–2019, 21.12.2016
1198/2016 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om Försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer 2017–2019, 21.12.2016
1197/2016 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer 2017–2019, 21.12.2016
1196/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 21.12.2016
1195/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 28 och 30 § i lagen om Skatteförvaltningen, 21.12.2016
1194/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen, 21.12.2016
1193/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tullens organisation, 21.12.2016
1192/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilskattelagen, 21.12.2016
1191/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden , 21.12.2016
1190/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden, 21.12.2016
1189/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar, 21.12.2016
1188/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, 21.12.2016
1187/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen , 21.12.2016
1186/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av avfallsskattelagen, 21.12.2016
1185/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis, 21.12.2016
1184/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, 21.12.2016
1183/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 11 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, 21.12.2016
1182/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker, 21.12.2016
1181/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket, 21.12.2016
1180/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 21.12.2016
1179/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, 21.12.2016
1178/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av punktskattelagen, 21.12.2016
1177/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 21.12.2016
1176/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen, 21.12.2016
1175/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet, 20.12.2016
1174/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Polisyrkeshögskolan, 20.12.2016
1173/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet, 20.12.2016
1172/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet, 20.12.2016
1171/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av räddningslagen, 20.12.2016
1170/2016 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond, 20.12.2016
1169/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän, 20.12.2016
1168/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om passfotografier och fotografier på identitetskort, 20.12.2016
1167/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om pass och identitetskort, 20.12.2016
1166/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om värnplikt, 20.12.2016
1165/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 19 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal, 20.12.2016
1164/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen, 20.12.2016
1163/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst , 20.12.2016
1162/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst , 20.12.2016
1161/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 och 10 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel, 20.12.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.