Elektronisk författningssamling: 2009

Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.4.2009 Storleken av data: 105 kb
240
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013
241
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd
242
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2008
243
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
244
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under 2008
245
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 och 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.4.2009 Storleken av data: 206 kb
234
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
235
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om uppgifterna i fordonstrafikregistret
236
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
237
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
238
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur
239
Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.4.2009 Storleken av data: 64 kb
230
Republikens presidents förordning om ändring av 1 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
231
Statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar
232
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statstjänstemannaförordningen
233
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 19 § i statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.4.2009 Storleken av data: 175 kb
226
Lag om ändring av fordonslagen
227
Lag om ordnande av enskilt godkännande av fordon
228
Lag om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon
229
Statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.4.2009 Storleken av data: 1785 kb
222
Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar
223
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa inskränkningar av fisket i Saimen
224
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning 12/07 om gödselfabrikat
225
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.4.2009 Storleken av data: 232 kb
215
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009
216
Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2009
217
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009
218
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
219
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
220
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om färdigförpackningar
221
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2009 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000-2006
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.4.2009 Storleken av data: 91 kb
207
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
208
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
209
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
210
Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
211
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
212
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
213
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008
214
Statsrådets förordning om ändring av 12 och 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2008
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.4.2009 Storleken av data: 204 kb
202
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan
203
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
204
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
205
Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten
206
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.4.2009 Storleken av data: 109 kb
191
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i kapitel V i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
192
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
193
Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
194
Lag om temporär ändring av 97 § i folkpensionslagen
195
Lag om ändring av 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen
196
Statsrådets förordning om läkemedelsprisnämnden
197
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och i fråga om vilka kostnaderna för kliniska näringspreparat som används vid behandling med stöd av sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 42 procent
198
Statsrådets förordning om sjukdomar som på medicinska grunder bedöms som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnader för behandling med läkemedel med stöd av 5 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen ersätts med 72 eller 100 procent
199
Statsrådets förordning om undantag vid uttagande av självriskandelen som avses i 5 kapitlet 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen
200
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift
201
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.4.2009 Storleken av data: 98 kb
187
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
188
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd
189
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren
190
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.3.2009 Storleken av data: 90 kb
178
Lag om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
179
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
180
Statsrådets förordning om hovrätternas domkretsar
181
Statsrådets förordning om ändring av 19 a § i förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
182
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2008
183
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2008 års skördeskador
184
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
185
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
186
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.3.2009 Storleken av data: 99 kb
173
Lag om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor
174
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
175
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
176
Lag om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen
177
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.3.2009 Storleken av data: 9442 kb (Stor storlek)
172
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.3.2009 Storleken av data: 8611 kb (Stor storlek)
171
Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.3.2009 Storleken av data: 73 kb
166
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2009
167
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för icke-produktiva investeringar åren 2008-2013
168
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2009
169
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon
170
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om antalet lantmäteribyråer, byråernas verksamhetsområden och förvaltningsorter
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.3.2009 Storleken av data: 192 kb
165
Tilläggsbudgeten för 2009
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.3.2009 Storleken av data: 129 kb
135
Lag om ändring av rättegångsbalken
136
Lag om upphävande av lagen om laga domstol och rättegång i vissa fall
137
Lag om ändring av 13 § i rättshjälpslagen
138
Lag om upphävande av 16 § i lagen om vissa samäganderättsförhållanden
139
Lag om ändring av 18 § i förköpslagen
140
Lag om ändring av 12 kap. 1 d § i konsumentskyddslagen
141
Lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om bostadsköp
142
Lag om ändring av 74 § i lagen om försäkringsavtal
143
Lag om ändring av 5 kap. 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
144
Lag om upphävande av 7 kap. 4 § i skadeståndslagen
145
Lag om ändring av 3 § i lagen om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel
146
Lag om ändring av 11 § i trafikförsäkringslagen
147
Lag om upphävande av 14 § i patientskadelagen
148
Lag om upphävande av 12 § i produktansvarslagen
149
Lag om ändring av 23 § i lagen om miljöskadeförsäkring
150
Lag om upphävande av 18 § i lagen om ansvar i spårtrafik
151
Lag om upphävande av 11 § i lagen om ersättning för miljöskador
152
Lag om ändring av 74 § i lagen om utländska försäkringsbolag
153
Lag om ändring av 24 § i namnlagen
154
Lag om ändring av 29 och 34 § i adoptionslagen
155
Lag om ändring av 13 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
156
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
157
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
158
Lag om ändring av 70 § i lagen om förmyndarverksamhet
159
Lag om ändring av 14 § i lagen om underhåll för barn
160
Lag om ändring av 28 och 40 § i lagen om faderskap
161
Lag om ändring av konkurslagen
162
Lag om upphävande av 23 § 2 mom. och 45 § i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
163
Lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
164
Statsrådets förordning om ändring av 28 § i förordningen om studiestöd
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.3.2009 Storleken av data: 120 kb
125
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
126
Lag om ändring av 2 och 21 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
127
Lag om ändring av 19 § i lagen om samarbete inom företag
128
Lag om ändring av 7 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
129
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
130
Lag om ändring av 71 och 72 § i livsmedelslagen
131
Lag om ändring av 60 § i kemikalielagen
132
Lag om ändring av 25 a och 25 b § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
133
Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
134
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Borgå lantdag
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.3.2009 Storleken av data: 106 kb
119
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Kambodja om samarbete mellan Finland och Kambodja inom ett markanvändnings- och markförvaltningsprojekt
120
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller underhållsstöd
121
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
122
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
123
Statsrådets beslut om stater och territorier där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism de internationella förpliktelser som avses i nämnda lag
124
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.3.2009 Storleken av data: 369 kb
115
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmaktens körkort
116
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
117
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Frankrike om ställningen för den finländska personalen som tjänstgör vid operationshögkvarteret för Europeiska unionens krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken och om hur krav på skadeersättning ska lösas
118
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 22-24 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.