Elektronisk författningssamling: 2009

Band 61 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.6.2009 Storleken av data: 103 kb
373
Lag om ändring av 22 kap. i strafflagen
374
Lag om ändring av 13 § i lagen om avbrytande av havandeskap
375
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
376
Lag om ändring av lagen om assisterad befruktning
377
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
378
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om användningsplan i landskapet Åland för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
379
Statsrådets förordning om upphävande av 2 och 3 § i folkhälsoförordningen
380
Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga
Band 60 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.6.2009 Storleken av data: 87 kb
362
Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
363
Lag om ändring av rättegångsbalken
364
Lag om ändring av förvaltningsprocesslagen
365
Lag om ändring av 4 kap. 19 § i utsökningsbalken
366
Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen
367
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier
368
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden
369
Lag om ändring av 7 och 11 § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
370
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om delegationen för sektorsforskning
371
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om service och stöd på grund av handikapp
372
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
Band 59 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.6.2009 Storleken av data: 85 kb
352
Lag om temporär ändring av lagen om skatteredovisning
353
Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
354
Lag om ändring av lagen om medling i arbetstvister
355
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
356
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
357
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
358
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
359
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
360
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009
361
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökning om stöd per djur för renskötselåret 2009/2010
Band 58 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.6.2009 Storleken av data: 85 kb
344
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
345
Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
346
Statsrådets förordning om statliga myndigheters sigill och stämplar
347
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
348
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § i statsrådets förordning om statskontoret
349
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om varningspåskrifter på magnetleksaker
350
Statsrådets förordning om Konsumentverkets uppgifter vid övervakning av iakttagandet av begränsningar gällande sammansättningen hos vissa konsumtionsvaror i enlighet med artikel 67 i REACH-förordningen
351
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
Band 57 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.5.2009 Storleken av data: 113 kb
340
Statsrådets förordning om rådet för livslångt lärande
341
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vattenvårdsförvaltningen
342
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
343
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd
Band 56 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.5.2009 Storleken av data: 47 kb
338
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
339
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2008
Band 55 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.5.2009 Storleken av data: 75 kb
331
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen
332
Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
333
Lag om anslag för hälsofrämjande
334
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
335
Lag om upphävande av 10 och 11 § i lagen om nykterhetsarbete
336
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för förbättring av gårdsbrukenheters bostadsförhållanden
337
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler
Band 54 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.5.2009 Storleken av data: 94 kb
323
Lag om ändring av utlänningslagen
324
Lag om ändring av 3 a § i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
325
Lag om ändring av 3 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
326
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
327
Lag om ändring av 15 och 20 § i medborgarskapslagen
328
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
329
Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen
330
Statsrådets förordning om delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande
Band 53 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.5.2009 Storleken av data: 240 kb
317
Lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret
318
Statsrådets förordning om nationella stöd som betalas för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2009
319
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
320
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
321
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nordligt stöd 2009
322
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av vissa uppgifter på tullverket
Band 52 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.5.2009 Storleken av data: 95 kb
314
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
315
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring och temporär ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet
316
Skatteförvaltningens arbetsordning
Band 51 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.5.2009 Storleken av data: 87 kb
305
Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet
306
Lag om ändring av 97 och 107 § i värnpliktslagen
307
Lag om ändring av 55 och 94 § i civiltjänstlagen
308
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
309
Lag om ändring av 7 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering
310
Lag om ändring av 25 § i lagen om militär krishantering
311
Lag om ändring av läkemedelslagen
312
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets arbetsordning
313
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om den praktiska erfarenhet som krävs för OFR-examen
Band 50 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.5.2009 Storleken av data: 96 kb
299
Lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
300
Lag om ändring av vallagen
301
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
302
Statsrådets förordning om stödjande av förbättring av gårdsbruksenheters bostadsförhållanden
303
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstödet för gårdsbruk 2009
304
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under 2008
Band 49 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.5.2009 Storleken av data: 201 kb
297
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 11 § i statsrådets förordning om Museiverket
298
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar
Band 48 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.5.2009 Storleken av data: 81 kb
288
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
289
Lag om ändring av 17 och 20 § i tingsrättslagen
290
Statsrådets förordning om upphävande av 9 § 1 mom. 6 punkten i hovrättsförordningen
291
Statsrådets förordning om brandvarnares tekniska egenskaper
292
Statsrådets beslut om upplösande av Liljendal kommun, Lovisa stad, Pernå kommun och Strömfors kommun och bildande av en ny Lovisa stad samt överföring av somliga områden från Strömfors kommun till Pyttis kommun
293
Statsrådets beslut om anslutning av Norrmark kommun till Björneborg stad
294
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
295
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
296
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller utsäde av lin
Band 47 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2009 Storleken av data: 86 kb
277
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar
278
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
279
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
280
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om screening
281
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
282
Statsrådets beslut om anslutning av Himanka kommun till Kalajoki stad
283
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
284
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § i finansministeriets förordning om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om studier som krävs för deltagande i examen
285
Arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer
286
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
287
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av salmonellos hos nötkreatur och svin
Band 46 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.4.2009 Storleken av data: 93 kb
270
Lag om upphävande av lagen om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet
271
Lag om ändring av 1 § i lagen om pension för riksdagsmän
272
Lag om ändring av 136 § i lagen om statens pensioner
273
Lag om kandidaters valfinansiering
274
Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
275
Lag om ändring av 22 § i inkomstskattelagen
276
Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
Band 45 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.4.2009 Storleken av data: 100 kb
262
Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
263
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg
264
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen
265
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven
266
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
267
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
268
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2009
269
Miljöministeriets förordning om ändring av 15 § i miljöministeriets arbetsordning
Band 44 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.4.2009 Storleken av data: 762 kb
256
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
257
Kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven
258
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av trafikministeriets beslut om bussars konstruktion och utrustning
259
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last
260
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smittan hos svin
261
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller rödklöver
Band 43 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.4.2009 Storleken av data: 222 kb
249
Lag om ombildning av Utbildningscentret för undervisningssektorn till aktiebolag
250
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
251
Statsrådets förordning om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat
252
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten
253
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
254
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
255
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna
Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.4.2009 Storleken av data: 221 kb
246
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
247
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
248
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.