Elektronisk författningssamling: 2009

Band 81 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.7.2009 Storleken av data: 92 kb
539
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
540
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 1 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
Band 80 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.7.2009 Storleken av data: 101 kb
530
Lag om ändring av järnvägslagen
531
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
532
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
533
Lag om ändring av 27 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
534
Lag om ändring av 2 kap. 11 a § i arbetsavtalslagen
535
Statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande
536
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar
537
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Fred och Säkerhet
538
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
Band 79 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.7.2009 Storleken av data: 88 kb
519
Lag om Riksfogdeämbetet
520
Lag om ikraftträdande av vissa bestämmelser i utsökningsbalken
521
Lag om ändring av utsökningsbalken
522
Lag om ändring av lagen om fiske
523
Lag om ändring av 49 och 82 c § i vägtrafiklagen
524
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
525
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
526
Lag om ändring av 206 § i lagen om pension för arbetstagare
527
Lag om ändring av 152 § i lagen om pension för företagare
528
Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om statsgaranti för konstutställningar
529
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
Band 78 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.7.2009 Storleken av data: 171 kb
497
Lag om ändring av polisförvaltningslagen
498
Lag om ändring av polislagen
499
Lag om ändring av lagen om polisutbildning
500
Lag om ändring av 2 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
501
Lag om ändring av 10 § i lagen om behandling av berusade
502
Lag om ändring av 3 och 10 § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen
503
Lag om ändring av passlagen
504
Lag om ändring av 16 § i lagen om identitetskort
505
Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
506
Lag om ändring av lotterilagen
507
Lag om ändring av lagen om förströelseanordningar
508
Lag om ändring av skjutvapenlagen
509
Lag om ändring av lagen om ordningsvakter
510
Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster
511
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
512
Lag om ändring av 14 § i förundersökningslagen
513
Lag om ändring av 95 och 108 a § i vägtrafiklagen
514
Lag om ändring av 100 § i fordonslagen
515
Lag om ändring av 19 § i lagen om överlastavgift
516
Statsrådets förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen
517
Statsrådets förordning om ändring av polisförordningen
518
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet
Band 77 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2009 Storleken av data: kb (139)
492
Lag om ändring av 54 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
493
Lag om ändring av 21 § i lagen om fritt bildningsarbete
494
Dammsäkerhetslag
495
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar
496
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 76 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.2009 Storleken av data: 82 kb
482
Lag om ändring av lagen om taxitrafik
483
Lag om utbetalning av bostadssparpremie 2009-2011
484
Lag om ändring av 5 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån
485
Statsrådets förordning om ändring av 1 § och 1 a § i förordningen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
486
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i förordningen om bostadssparpremier
487
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
488
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av handels- och industriministeriets förordning om saluföring av vegetabilier
489
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Pirkkala kommun och Tammerfors stad
490
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Kouvola stad och Iitti kommun
491
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villmanstrand stad och Ruokolahti kommun
Band 75 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2009 Storleken av data: 74 kb
469
Lag om ändring av 33 b § i inkomstskattelagen
470
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
471
Lag om ändring av 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
472
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
473
Lag om ändring av 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
474
Republikens presidents förordning om ändring av 9 § förordning om statens tjänsteutmärkelsetecken
475
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
476
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i INF-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
477
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
478
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
479
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
480
Statsrådets kanslis förordning om ändring av 3 och 32 § i arbetsordningen för statsrådets kansli
481
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
Band 74 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.6.2009 Storleken av data: 89 kb
462
Lag om auktion av vissa radiofrekvenser
463
Lag om ändring av 4 och 12 § i kommunikationsmarknadslagen
464
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
465
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
466
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck
467
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer
468
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
Band 73 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.6.2009 Storleken av data: 136 kb
456
Lag om ändring av passlagen
457
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
458
Lag om ändring av utlänningslagen
459
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
460
Lag om ändring av hittegodslagen
461
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
Band 72 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.6.2009 Storleken av data: 94 kb
453
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden för televisions- och radioverksamhet samt för koncessionsberoende televerksamhet
454
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
455
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
Band 71 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.6.2009 Storleken av data: 149 kb
451
Statsrådets förordning om stöd för byggande av bredband
452
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser
Band 70 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.6.2009 Storleken av data: 87 kb
442
Statsrådets förordning om tekniskt bistånd till utvecklingsprogrammet för landsbygden
443
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och ansökan om bankapacitet
444
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser
445
Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen
446
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om marin utrustning
447
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
448
Statsrådets beslut om anslutning av Ylämaa kommun till Villmanstrand stad
449
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
450
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om genomförande av offentlig kontroll av foder
Band 69 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.6.2009 Storleken av data: 89 kb
435
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
436
Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
437
Lag om ändring av 17 § i barnskyddslagen
438
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
439
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
440
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökande av och förutsättningar för betalande av produktionsstöd för mjölk
441
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
Band 68 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.6.2009 Storleken av data: 87 kb
425
Lag om ändring av 46 kap. i strafflagen
426
Lag om ändring av 20 d och 42 § i tullagen
427
Lag om ändring av 5 a kap. i tvångsmedelslagen
428
Lag om upphävande av lagen om bestraffning av lämnande av oriktig uppgift rörande exportvaras ursprung
429
Lag om ändring av 7 § i lagen om export och transitering av försvarsmateriel
430
Lag om ändring av 9 § i lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning
431
Lag om ändring av 31 a § i polislagen
432
Lag om ändring av utlänningslagen
433
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
434
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
Band 67 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.6.2009 Storleken av data: 89 kb
418
Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
419
Lag om ändring av mentalvårdslagen
420
Lag om ändring av 1 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
421
Lag om en infrastruktur för geografisk information
422
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det i Genève den 8 december 2005 antagna tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna från 1949 rörande antagande av ytterligare ett kännetecken och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
423
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Liberia om eftergift av biståndskrediten till Liberia
424
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 4 a § i statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009
Band 66 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.6.2009 Storleken av data: 132 kb
407
Lag om ändring av 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
408
Lag om ändring av kemikalielagen
409
Lag om ändring av 44 kap. 1 § och 48 kap. 1 § i strafflagen
410
Lag om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet
411
Lag om ändring av 32 § i livsmedelslagen
412
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
413
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
414
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
415
Statsrådets förordning om upphävande av vissa beslut och förordningar av statsrådet om förbud och begränsningar som gäller vissa kemikalier
416
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009
417
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
Band 65 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.6.2009 Storleken av data: 103 kb
403
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
404
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
405
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar
406
Inrikesministeriets förordning om färgsättning och emblem på polisfordon och gränsbevakningsväsendets fordon
Band 64 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.6.2009 Storleken av data: 120 kb
397
Lag om ändring av lagen om domännamn
398
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen
399
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2009
400
Statsrådets förordning om övervakning av kompensationsbidrag och miljöstöd för programperioden 2000-2006 och avtal om miljöspecialstöd för programperioden 1995-1999
401
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag
402
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
Band 63 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.6.2009 Storleken av data: 58 kb
391
Lag om ändring av 9 § i lagen om registrerat partnerskap
392
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
393
Statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen
394
Statsrådets förordning om medling i arbetstvister
395
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för den ersättning som år 2009 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
396
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
Band 62 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.6.2009 Storleken av data: 102 kb
381
Lag om ändring av lagen om granskning av bildprogram
382
Lag om ändring av 4 § i lagen om statsgaranti för konstutställningar
383
Lag om avhjälpande av vissa miljöskador
384
Lag om ändring av naturvårdslagen
385
Lag om ändring av miljöskyddslagen
386
Lag om ändring av 21 kap. i vattenlagen
387
Lag om ändring av gentekniklagen
388
Lag om ändring av 4 § i lagen om transport av farliga ämnen
389
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om smittsamma sjukdomar
390
Statsrådets beslut om anslutning av Karislojo kommun till Lojo stad

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.