Elektronisk författningssamling: 2009

Band 101 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.9.2009 Storleken av data: kb
665
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
666
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter
667
Statsrådets förordning om den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården
668
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer
669
Statsrådets beslut om anslutning av Karttula kommun till Kuopio stad
670
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för statsrådet 200 år
671
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2009 års fastighetsbeskattning
Band 100 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.8.2009 Storleken av data: kb
662
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård
663
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
664
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av 2 § 4 punkten och bilaga 4 i kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 99 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.8.2009 Storleken av data: kb
661
Lag om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Band 98 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.8.2009 Storleken av data: kb
651
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder
652
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen
653
Lag om ändring av 71 § i lagen om Finansinspektionen
654
Lag om ändring av 1 och 2 kap. i värdepappersmarknadslagen
655
Lag om ändring av 8 § i lagen om hypoteksbanker
656
Lag om ändring av 48 § i lagen om placeringsfonder
657
Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
658
Lag om ändring av 2 a § i lagen om patientens ställning och rättigheter
659
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen
660
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
Band 97 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.8.2009 Storleken av data: 47 kb
648
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
649
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
650
Finansministeriets beslut om ändring av 1 § finansministeriets beslut om samordnad upphandling inom statsförvaltningen
Band 96 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.8.2009 Storleken av data: 113 kb
641
Lag om ändring av strafflagen
642
Lag om ändring av alkohollagen
643
Lag om ändring av 5 kap. 10 § i tvångsmedelslagen
644
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik
645
Statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom
646
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
647
Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor
Band 95 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.8.2009 Storleken av data: 254 kb
626
Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
627
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
628
Lag om ändring av 30 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
629
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
630
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
631
Lag om ändring av 14 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare
632
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
633
Lag om ändring av 13 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
634
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
635
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
636
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
637
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
638
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
639
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
640
Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
Band 94 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.8.2009 Storleken av data: 124 kb
617
Lag om stark autentisering och elektroniska signaturer
618
Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
619
Lag om ändring av 2 och 9 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
620
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunikationsförvaltningen
621
Lag om ändring av 18 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
622
Lag om ändring av 56 b § i lagen om överlåtelseskatt
623
Lag om ändring av 93 a § i lagen om beskattningsförfarande
624
Lag om ändring av 6 a § i lagen om förskottsuppbörd
625
Lag om ändring av 11 § i blodtjänstlagen
Band 93 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.8.2009 Storleken av data: 205 kb
604
Skattekontolag
605
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
606
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
607
Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
608
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
609
Lag om ändring av 10 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
610
Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
611
Lag om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
612
Lag om ändring av lotteriskattelagen
613
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
614
Lag om ändring av 1 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
615
Lag om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
616
Statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Band 92 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.8.2009 Storleken av data: 62 kb
598
Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket
599
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
600
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa inskrivningsjurister vid lantmäteriverket
601
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
602
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet
603
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
Band 91 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.8.2009 Storleken av data: 77 kb
591
Lag om ändring av tingsrättslagen
592
Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om utnämning av domare
593
Lag om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
594
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
595
Lag om ändring av läkemedelslagen
596
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
597
Lag om ändring av kemikalielagen
Band 90 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.8.2009 Storleken av data: 86 kb
585
Lag om ändring av aktiebolagslagen
586
Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen
587
Lag om ändring av 5 kap. i försäkringsbolagslagen
588
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om näringsvärdesdeklaration för livsmedel
589
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 12/07
590
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat 13/07
Band 89 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.7.2009 Storleken av data: 116 kb
572
Lag om ändring av jordabalken
573
Lag om köpvittnen
574
Lag om ändring av jordlegolagen
575
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
576
Lag om ändring av 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
577
Lag om ändring av lagen om lantmäteriverket
578
Lag om ändring av 15 kap. 2 och 3 § i rättegångsbalken
579
Lag om upphävande av 17 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a och 19 § 1 mom. 1 punkten i tingsrättslagen
580
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
581
Lag om ändring av 91 p och 97 § i markanvändnings- och bygglagen
582
Lag om ändring av 20 § i byggnadsskyddslagen
583
Lag om ändring av 9 § i förköpslagen
584
Lag om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden
Band 88 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.7.2009 Storleken av data: kb
566
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
567
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
568
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
569
Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården
570
Lag om ändring av 12 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
571
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning
Band 87 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.7.2009 Storleken av data: 184 kb
558
Universitetslag
559
Lag om införande av universitetslagen
560
Lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret
561
Lag om ändring av 1 § i arkivlagen
562
Lag om ändring av 40 kap. 11 § i strafflagen
563
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i konkurslagen
564
Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen
565
Statsrådets förordning om arbetarskyddsdelegationen
Band 86 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.7.2009 Storleken av data: 63 kb
554
Lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
555
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om samarbete inom projektet för utveckling av en strategi för förnybar energi
556
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om smittsamma sjukdomar
557
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
Band 85 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.7.2009 Storleken av data: 109 kb
552
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning
553
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker
Band 84 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.7.2009 Storleken av data: 373 kb
551
Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas
Band 83 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.7.2009 Storleken av data: 69 kb
548
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
549
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
550
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Tavastehus stad och Hausjärvi kommun
Band 82 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.7.2009 Storleken av data: kb
541
Finansministeriets förordning om de stater som avses i 2 § 5 mom. i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
542
Miljöministeriets arbetsordning
543
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen
544
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillfälligt tillåtande av torskfiske för i Finland registrerade fiskefartyg med en längd på över 20 meter
545
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2009
546
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
547
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.