Elektronisk författningssamling: 2009

Band 121 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.10.2009 Storleken av data: kb
809
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter
810
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
811
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om assisterad befruktning
812
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa anmälningar i fråga om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
813
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om användning av mänskliga vävnader och celler för medicinska ändamål
814
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 och 8 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om elektroniska recept
815
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om blodtjänst
816
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
817
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
818
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
Band 120 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.10.2009 Storleken av data: kb
801
Riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
802
Statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader
803
Statsrådets förordning om ändring av läkemedelsförordningen
804
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om obligatorisk lagring av läkemedel
805
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om apoteksavgift för kulturhistoriskt värdefulla apotek
806
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om icke-automatiska vågar som används i hälso- och sjukvården
807
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
808
Statsrådets förordning om ändring av 13 § och bilaga 8 i statsrådets förordning om produkter för in vitro-diagnostik
Band 119 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.10.2009 Storleken av data: kb
795
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska Investeringsbanken om en projektberedningsfond inom aktionsplanen för Östersjön
796
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar
797
Statsrådets förordning om sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning
798
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Skogsforskningsinstitutet
799
Statsrådets beslut om landskapen
800
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
Band 118 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.10.2009 Storleken av data: 283 kb
773
Lag om ändring av läkemedelslagen
774
Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
775
Lag om ändring av narkotikalagen
776
Lag om ändring av lagen om obligatorisk lagring av läkemedel
777
Lag om ändring av blodtjänstlagen
778
Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
779
Lag om ändring av lagen om apoteksavgift
780
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
781
Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
782
Lag om ändring av 6 § i gentekniklagen
783
Lag om ändring av 43 § i folkhälsolagen
784
Lag om ändring av 47 a och 52 § i lagen om specialiserad sjukvård
785
Lag om ändring av 33 b § i mentalvårdslagen
786
Lag om ändring av 20 § i lagen om privat hälso- och sjukvård
787
Lag om ändring av 11 a § i lagen om smittsamma sjukdomar
788
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
789
Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
790
Lag om ändring av 13 § i foderlagen
791
Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om medicinsk behandling av djur
792
Lag om ändring av 6 § i räddningslagen
793
Lag om ändring av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
794
Statsrådets förordning om rådet för utvärdering av högskolorna
Band 117 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.10.2009 Storleken av data: kb
765
Veterinärvårdslag
766
Lag om ändring av 15 § i lagen om djursjukdomar
767
Lag om ändring av 59 § i djurskyddslagen
768
Lag om ändring av 47 § i lagen om transport av djur
769
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nödcentralsverket
770
Statsrådets förordning om universiteten
771
Undervisningsministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering
772
Försvarsministeriets förordning om militära explosiva varor
Band 116 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.10.2009 Storleken av data: 136 kb
746
Lag om ändring av 7 och 51 § i skattekontolagen
747
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av mervärdesskattelagen
748
Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
749
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier
750
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteredovisning
751
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
752
Lag om temporär ändring av lagen om förskottsuppbörd
753
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 10 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
754
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst
755
Lag om ändring av 7 § i lagen om källskatt på ränteinkomst
756
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 11 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
757
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotteriskattelagen
758
Lag om temporär ändring av lotteriskattelagen
759
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om skatteuppbörd
760
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
761
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 21 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
762
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
763
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillämpning av byggbestämmelser och rekommendationer för byggande som stöds
764
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav på byggnader inom hästnäringen i fråga om understött byggande
Band 115 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.10.2009 Storleken av data: 128 kb
738
Lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
739
Riksdagens beslut om ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån
740
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning gällande skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka bestämmelserna om skärgårdskommuner tillämpas
741
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (Översättning till nordsamiska), (Översättning till enaresamiska), (Översättning till skoltsamiska)
742
Finansministeriets förordning om ändring av förordning om magistraternas placeringsorter och enheter
743
Försvarsministeriets förordning om registrering av militärfordon
744
Försvarsministeriets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos vissa militärfordon som används i trafik
745
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur
Band 114 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.10.2009 Storleken av data: 293 kb
737
II tilläggsbudgeten för 2009
Band 113 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.10.2009 Storleken av data: 104 kb
733
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kazakstan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
734
Statsrådets förordning om köpvittnen
735
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2010
736
Statsrådets förordning om ändring av 37 § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
Band 112 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.10.2009 Storleken av data: 127 kb
730
Statsrådets förordning om temporär ändring av 1 § i statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen
731
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om militärfordon
732
Kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster
Band 111 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.10.2009 Storleken av data: 147 kb
724
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och kulturverksamhet och för fritt bildningsarbete som läggs till grund för statsfinansieringen 2010
725
Statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information
726
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
727
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar
728
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
729
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 110 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.10.2009 Storleken av data: 313 kb
716
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen
717
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utvinningsavfall
718
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om sådana informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter som delfinansieras av Europeiska gemenskapen
719
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Landsbygdsverkets avgiftsbelagda prestationer
720
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av handelsnormerna för frukt och grönsaker
721
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 § arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
722
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
723
Kommunikationsministeriets förordning om kvalitetskraven på tillgängligheten i fordon som används i taxitrafiken
Band 109 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.9.2009 Storleken av data: 87 kb
711
Statsrådets förordning om ändring av 23 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
712
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009
713
Statsrådets förordning om avhjälpande av vissa miljöskador
714
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna 2 och 3(a) i naturvårdsförordningen
715
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter
Band 108 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.9.2009 Storleken av data: 154 kb
705
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
706
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
707
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar
708
Statsrådets förordning om temporär ändring av 2 § i förordningen om vissa tidsfrister som skall tillämpas på penningautomatunderstöd
709
Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
710
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
Band 107 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.9.2009 Storleken av data: 105 kb
695
Lag om yrkeskompetens för taxiförare
696
Lag om ändring av vägtrafiklagen
697
Lag om ändring av 2 § i lagen om Fordonsförvaltningscentralen
698
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
699
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
700
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om placering av arkivet för observationsoperationen i Sri Lanka i anknytning till norska nationalarkivet
701
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
702
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser
703
Statsrådets förordning om ändring av 31 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit
704
Statsrådets förordning om upphävande av 23 § 1 och 3 mom. i förordningen om alkoholpreparat och denaturering
Band 106 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.9.2009 Storleken av data: 332 kb
694
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
Band 105 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.9.2009 Storleken av data: 86 kb
685
Lag om ändring av 24 kap. 1 § i strafflagen
686
Lag om ändring av 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
687
Lag om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
688
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
689
Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
690
Lag om ändring av tullagen
691
Lag om ändring av 54 § i polislagen
692
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. i statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
693
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter
Band 104 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.9.2009 Storleken av data: 46 kb
682
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av förordningen om informationsutbyte och balanshantering i samband med naturgashandeln
683
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
684
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av beskattningen av andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner för skatteår 2008
Band 103 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.9.2009 Storleken av data: 59 kb
679
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
680
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 § i förordningen om parkeringsbot
681
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
Band 102 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.9.2009 Storleken av data: kb
672
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om reglerna för EU-Afrika-infrastrukturfonden
673
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Uzbekistan om ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen
674
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
675
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner
676
Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2008
677
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om avgifter som tas ut av elever vid Europeiska skolan i Helsingfors
678
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av ursprungssorter och handel med utsäde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.