Elektronisk författningssamling: 2009

Band 141 Suomeksi På svenska
Utgiven: 04.12.2009
982
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om Skatteförvaltningen
983
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enheter inom Skatteförvaltningen
984
Miljöministeriets förordning om placeringen av ansvarsområdet för miljötillstånden i regionförvaltningsverken och om utvidgning av deras verksamhetsområden
985
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsmans tjänstetecken
986
Inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
987
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
Band 140 Suomeksi På svenska
Utgiven: 03.12.2009
980
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
981
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 139 Suomeksi På svenska
Utgiven: 03.12.2009
969
Lag om ändring av fastighetsskattelagen
970
Lag om ändring av 21 § i lagen om grundläggande utbildning
971
Lag om ändring av 16 § i gymnasielagen
972
Lag om ändring av 24 § i lagen om yrkesutbildning
973
Lag om ändring av 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
974
Lag om ändring av 7 § i lagen om fritt bildningsarbete
975
Lag om ändring av 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning
976
Lag om ändring av 88 § i lagen om fiske
977
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2009 av inkomster som erhållits av renskötsel (Översättning till samiska)
978
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om redovisningen av avkastningen av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsspel
979
Förordning om Finlands Akademi
Band 138 Suomeksi På svenska
Utgiven: 02.12.2009
960
Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift
961
Lag om ändring av 25 § i lagen om alterneringsledighet
962
Lag om ändring av 9 kap. 10 a § i sjukförsäkringslagen
963
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om televerksamhet som är av ringa betydelse
964
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser
965
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2010-2012 beviljas för byggande av kommunalteknik i nya bostadsområden
966
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om lantmäteriverkets avgifter 2010 och 2011
967
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2010
968
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättande av skördeskador
Band 137 Suomeksi På svenska
Utgiven: 01.12.2009
953
Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
954
Lag om ändring av 40 § i språklagen
955
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet och om tillämpning av avtalet
956
Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (Översättning till samiska)
957
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om upphävande av ramavtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete inom försvarsmaterielområdet
958
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
959
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och hälsovården och servicesedlar för hemservice och hemsjukvård
Band 136 Suomeksi På svenska
Utgiven: 01.12.2009
943
Lag om ändring av 10 § i lagen om ändring av fordonsskattelagen
944
Lag om Haus kehittämiskeskus Oy
945
Lag om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
946
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
947
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
948
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
949
Statsrådets förordning om ändring av 23 a § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2009
950
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om ersättande av skördeskador
951
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
952
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport
Band 135 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.11.2009
932
Lag om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken
933
Lag om ändring av kreditupplysningslagen
934
Lag om ändring av folkpensionslagen
935
Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
936
Lag om upphävande av lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
937
Lag om ändring av 20 § i lagen om Skatteförvaltningen
938
Riksdagens beslut om beviljande av fullmakt att bevilja statsborgen som säkerhet för det tilläggslån som behövs för finansiering av stiftelsen Pietari-säätiös byggnadsprojekt
939
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2010
940
Undervisningsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor
941
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
942
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av i 114 § i lagen om pension för företagare avsedda procentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften och i 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedda basprocentsatser för arbetspensionsförsäkringsavgiften
Band 134 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.11.2009
924
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Spanien om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
925
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
926
Lag om ändring av 3 § i lagen om införande av lagen om kommunala pensioner
927
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
928
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
929
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
930
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsområdena för vissa regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskyddet
931
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
Band 133 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.11.2009
911
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om tillämpning av överenskommelsen
912
Lag om ändring av 14 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
913
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Polen för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
914
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda
915
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Caymanöarna
916
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Brittiska Jungfruöarna
917
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
918
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna
919
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba
920
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
921
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Luxemburg för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
922
Lag om Finlands Akademi
923
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
Band 132 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.11.2009
904
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det protokoll som ingåtts mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om tillämpning av protokollet
905
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
906
Statsrådets förordning om regionförvaltningsverken
907
Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen
908
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tjänster som alltid besätts för viss tid
909
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet
910
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
Band 131 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.11.2009
896
Lag om regionförvaltningsverken
897
Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna
898
Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
899
Lag om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande
900
Lag om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen
901
Lag om ändring av 4 och 7 § i statstjänstemannalagen
902
Lag om ändring av idrottslagen
903
Lag om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform
Band 130 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.11.2009
884
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung
885
Lag om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § i strafflagen
886
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
887
Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
888
Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
889
Lag om temporär ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
890
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT)
891
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Centralafrikanska republiken och Tchad (MINURCAT) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i samarbetsprotokollet som hör till området för lagstiftningen
892
Lag om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildning
893
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
894
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av nordiska ministerrådets beslut om stadgan för Nordiska institutet för odontologisk materialprovning
895
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 6 § i statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
Band 129 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.11.2009
874
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
875
Lag om ombildning av Sjöfartsverkets produktionsverksamhet till aktiebolag
876
Lag om ombildning av Rederiverket till aktiebolag
877
Lag om ombildning av Luftfartsverket till aktiebolag
878
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och tilläggsprotokollet till överenskommelsen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen och protokollet som hör till området för lagstiftningen
879
Statsrådets förordning om ändring av 26 § i förordningen om studiestöd
880
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur
881
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2009
882
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
883
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2009
Band 128 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.11.2009
869
Kollektivtrafiklag
870
Lag om ändring av lagen om taxitrafik
871
Lag om ändring av 10 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
872
Lag om ändring av 2 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
873
Lag om ändring av 8 § i lagen om offentlig upphandling
Band 127 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.11.2009 Storleken av data: kb
862
Lag om Trafikverket
863
Lag om Trafiksäkerhetsverket
864
Statsrådets förordning om Trafikverket
865
Statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket
866
Statsrådets förordning om ändring av 103 § i fastighetsbildningsförordningen
867
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i förordningen om lantmäteriverket
868
Statsrådets förordning om styrning av tillfälligt diversifieringsstöd för sockerindustrin till investeringar i gårdsbruket
Band 126 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.11.2009 Storleken av data: kb
854
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
855
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd
856
Lag om ändring av 31 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
857
Lag om ändring av lagen om underhållsstöd
858
Lag om ändring av 13 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
859
Lag om temporär ändring av 3 § i familjevårdarlagen
860
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
861
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
Band 125 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.11.2009 Storleken av data: kb
843
Lag om ändring av järnvägstransportlagen
844
Lag om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen
845
Lag om ändring av 36 kap. 6 § i strafflagen
846
Lag om ändring av 4 § i räntelagen
847
Lag om ändring av 59 c § i självstyrelselagen för Åland
848
Lag om ändring av 30 och 37 § i lagen om militär krishantering
849
Lag om bolagisering av experttjänsterna vid Statens tekniska forskningscentral
850
Lag om bolagisering av de funktioner vid Statens tekniska forskningscentral som hänför sig till utvecklingen och förvaltningen av intresseföretag
851
Lag om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller tolktjänst för handikappade
852
Lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010
853
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilda tillstånd för torskfiske år 2010
Band 124 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.11.2009 Storleken av data: 85 kb
829
Lag om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen
830
Lag om ändring av 3 § i avfallslagen
831
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
832
Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
833
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
834
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen
835
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
836
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity
837
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Södra Afrikas utvecklingsgemenskap om Finlands stöd för det förberedande skedet av samarbetet på meteorologins område i södra Afrika
838
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar
839
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
840
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utnämning av domare
841
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna
842
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 5 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006)
Band 123 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.11.2009 Storleken av data: 89 kb
822
Lag om återbäring i vissa fall av den skatt på bilskatten som är av samma storlek som mervärdesskatten
823
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
824
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
825
Statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare
826
Statsrådets förordning om upphävande av 7 kap. i körkortsförordningen
827
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp under 2010
828
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
Band 122 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.10.2009 Storleken av data: kb
819
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten och om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen
820
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om rättshjälpsbyråernas intressebevakningsområden
821
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.