Elektronisk författningssamling: 2009

Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2009
1118
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
1119
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om flaggning med Finlands flagga
1120
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i förordningen om emblem för polisen samt flaggor och vimplar för dess fordon
1121
Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen
1122
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om räkneverk för kontroll av penningrörelsen
1123
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om polisutbildning
1124
Statsrådets förordning om ändring av 7 och 31 § i statsrådets förordning om lotterier
1125
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om delegationen för säkerhetsbranschen
1126
Statsrådets förordning om samarbete mellan polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet
1127
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om ibruktagande av säkerhetsklassificering
Band 160 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2009
1105
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning
1106
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av böter
1107
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i tingsrättsförordningen
1108
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
1109
Justitieministeriets förordning om förfarandet vid gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
1110
Inrikesministeriets förordning om regionförvaltningsverkens ansvarsområden för polisväsendet
1111
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen
1112
Inrikesministeriets förordning om ändring av 23 och 25 § i inrikesministeriets förordning om stoppande av fortskaffningsmedel
1113
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i inrikesministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande vid Polisyrkeshögskolan
1114
Inrikesministeriets förordning
1115
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ordnande och övervakning av polisens inhämtande av information
1116
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om polisens användning av maktmedel
1117
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om hantering av skjutvapen och skjutförnödenheter som överförts i statens ägo
Band 159 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2009
1101
Statsrådets förordning om krav på personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter
1102
Statsrådets förordning om verifiering av pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven
1103
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om explosiva varor
1104
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
Band 158 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2009
1096
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
1097
Statsrådets förordning statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer år 2010
1098
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet
1099
Statsrådets förordning om ändring av 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1100
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
Band 157 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2009
1088
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsministeriet
1089
Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Villmanstrand stad och Imatra stad
1090
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals avgiftsbelagda prestationer
1091
Inrikesministeriets förordning om nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1092
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1093
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
1094
Finansministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer
1095
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning
Band 156 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2009 Storleken av data: kb
1082
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet
1083
Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
1084
Kommunikationsministeriets förordning om banavgiftens grunddel
1085
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1086
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
1087
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2010
Band 155 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2009 Storleken av data: kb
1079
Riksdagens beslut om beviljande av statsborgen för inlåningsbankers och hypoteksbankers upplåning
1080
Undervisningsministeriets förordning om den behörighet för yrkeshögskolestudier som vissa studier medför
1081
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer åren 2010 och 2011
Band 154 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2009 Storleken av data: kb
1077
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
1078
Kommunikationsministeriets förordning om reparation och ändring av konstruktionen hos fordon i kategori L
Band 153 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.12.2009
1076
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner
Band 152 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.12.2009
1065
Lag om ändring av lagen om utredande av dödsorsak
1066
Lag om ändring av mentalvårdslagen
1067
Lag om ändring av lagen om Institutet för hälsa och välfärd
1068
Lag om ändring av lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1069
Lag om Finlands miljöcentral
1070
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet
1071
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om Statens tekniska forskningscentral
1072
Statsrådets förordning om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
1073
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 13 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
1074
Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1075
Kyrkomötets beslut om ändring av 87 och 89 § i kyrkoordningen för ortodoxa kyrkan
Band 151 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2009
1060
Lag om ändring av 98 § i lagen om statens pensioner
1061
Statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
1062
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vilt- och fiskeriforskningsinstitutets prestationer
1063
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1064
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
Band 150 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.12.2009
1056
Lag om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
1057
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
1058
Kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1059
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
Band 149 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2009
1046
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
1047
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1048
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1049
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1050
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
1051
Lag om ändring av 7 c och 10 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1052
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av tjänstemän vid Skatteförvaltningen
1053
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2010
1054
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner
1055
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel
Band 148 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.12.2009
1038
Lag om passagerarfartygs personlistor
1039
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Specialdomstolen för Sierra Leone om verkställighet av domstolens domar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen
1040
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om polisens förtjänstkors och förtjänstmedalj
1041
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
1042
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om statens konstverkskommission
1043
Statsrådets förordning om storleken på den avgift som ska betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier år 2010
1044
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
1045
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
Band 147 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2009
1030
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
1031
Statsrådets förordning om veterinärvård
1032
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning
1033
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2009
1034
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009
1035
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2009
1036
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1037
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009
Band 146 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2009
1021
Lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
1022
Lag om ändring av lagen om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus
1023
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
1024
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1025
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter
1026
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i arbets- och näringsministeriets förordning om Centralhandelskammarens revisionsnämnds och handelskamrarnas revisionsutskotts avgiftsbelagda prestationer (285/2009)
1027
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Norra Östersjön och Finska viken år 2009
1028
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25-32 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland
1029
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvoter för år 2009
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.12.2009
1012
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Montenegro om främjande och skydd av investeringar
1013
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Nepal om främjande och skydd av investeringar
1014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kenya om främjande och skydd av investeringar
1015
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar
1016
Lag om ändring av lagen om faderskap
1017
Lag om upphävande av 18 och 22 § i lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur
1018
Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation
1019
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 § i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall
1020
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2010
Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 09.12.2009
1002
Lag om ändring av gentekniklagen
1003
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1004
Lag om ändring av 114 och 115 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1005
Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
1007
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om justitieministeriet
1008
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om rättshjälp
1009
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om inrikesministeriet
1010
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i polisförvaltningsförordningen
1011
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i polisförordningen
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 09.12.2009
990
Lag om ändring av strafflagen
991
Lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen
992
Lag om ändring av 6 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
993
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärden avseende upprättande av ett sekretariat för Antarktisfördraget
994
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i internationella säkerhetskoderna för höghastighetsfartyg till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
995
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i BCH-koden till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
996
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagorna till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
997
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av förklaringen om driftsfasen för bärraketerna Ariane, Vega och Sojuz i rymdcentret i Guyana
998
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) från Europeiska unionen och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet
999
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1000
Statsrådets förordning om stöd för energiplaner för gårdsbruksenheter
1001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjöarbetstidslagen
Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 08.12.2009
988
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2010
989
Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.