Elektronisk författningssamling: 2009

Band 181 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1263
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
1264
Lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare
1265
Lag om försök med vikariehjälp för renskötare
1266
Lag om ändring av 114 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1267
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
1268
Statsrådets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1269
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som ska tas ut för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
Band 180 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1248
Lag om ändring och temporär ändring av 48 § i inkomstskattelagen
1249
Lag om ändring av tonnageskattelagen
1250
Lag om inkomstskatteskalan för 2010
1251
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1252
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande och temporär ändring av 22 a §
1253
Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1254
Lag om ändring av 39 § i lagen om påförande av accis
1255
Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1256
Lag om ändring av 20 § i banskattelagen
1257
Lag om ändring av 28 § i lagen om farledsavgift
1258
Lag om ändring av 39 § i tullagen
1259
Lag om ändring av 22 § i lagen om skatteuppbörd
1260
Lag om ändring av 31 § och temporär ändring av 32 § i skattekontolagen
1261
Lag om temporär ändring av 2 och 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta
1262
Finansministeriets förordning om ändring av 7 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd
Band 179 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1242
Lag om ändring av landsvägslagen
1243
Lag om ändring av banlagen
1244
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
1245
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enskilda vägar
1246
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 5 § i statsrådets förordning om landsvägar
1247
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om banor
Band 178 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2009
1231
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1232
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1233
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1234
Statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt folkpensionslagen
1235
Statsrådets förordning om betalning av statens andel på basis av bostadsbidrag för pensionstagare
1236
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt lagen om handikappförmåner
1237
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om frontmannapension
1238
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om betalning av fronttillägg utomlands
1239
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i försäkringsbolagslagen
1240
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och biologiska tillgångar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1241
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
Band 177 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2009
1223
Lag om ändring av folkpensionslagen
1224
Lag om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen
1225
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1226
Lag om ändring av 7 och 38 § i lagen om särskilt stöd till invandrare
1227
Lag om ändring av 3 § i lagen om bostadsbidrag
1228
Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
1229
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1230
Statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet
Band 176 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2009
1213
Lag om ändring av 13 § i lagen om högsta domstolen
1214
Lag om ändring av 5 kap. 19 § och 8 kap. 9 § i aktiebolagslagen
1215
Lag om ändring av lagen om andelslag
1216
Lag om ändring av 5 kap. 15 § i försäkringsbolagslagen
1217
Lag om ändring av lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet
1218
Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetsteknikcentralen
1219
Lag om ändring av lagen om Konsumentverket
1220
Lag om ändring av lagen om kosmetiska produkter
1221
Lag om ändring av lagen om leksakers säkerhet
1222
Lag om ändring av 8 a § i kemikalielagen
Band 175 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2009
1197
Lag om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om marknadskontrollen av vissa produkter som medför risk
1198
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
1199
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1200
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1201
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1202
Lag om ändring av 61 a § i lagen om olycksfallsförsäkring
1203
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1204
Lag om ändring av 34 och 70 § i folkpensionslagen
1205
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1206
Lag om ändring av 2 och 70 § i lagen om pension för företagare
1207
Lag om ändring av 28 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1208
Lag om ändring av 93 § i inkomstskattelagen
1209
Lag om ändring av lagen om statens pensioner
1210
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1211
Lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden
1212
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
Band 174 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2009
1194
Luftfartslag
1195
Lag om ändring av 75 § i gränsbevakningslagen
1196
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
Band 173 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.12.2009
1188
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1189
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1190
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
1191
Lag om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet
1192
Lag om temporär ändring av 4 och 6 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1193
Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Band 172 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2009
1183
Lag om bundet långsiktigt sparande
1184
Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal
1185
Lag om ändring av 20 § i kreditinstitutslagen
1186
Lag om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
1187
Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
Band 171 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2009
1175
Lag om ändring av lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd
1176
Lag om ändring av 30 och 39 § i självstyrelselagen för Åland
1177
Republikens presidents förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland
1178
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om gränsbevakningsväsendets uppgifter i landskapet Åland
1179
Republikens presidents förordning om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland
1180
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning
1181
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1182
Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
Band 170 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2009
1171
Lag om statens kapitalplaceringar i inlåningsbanker
1172
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns
1173
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos broilrar och kalkoner
1174
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om upplysningar som skall lämnas vid införsel av husdjursavelsmaterial
Band 169 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2009
1166
Lag om tillhandahållande av tjänster
1167
Lag om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
1168
Lag om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket
1169
Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
1170
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler
Band 168 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2009
1156
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 13 § i statsrådets förordning om Förvaltningens IT-central
1157
Statsrådets förordning om ändring av 4 § biblioteksförordningen
1158
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1159
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1160
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
1161
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1162
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Museiverket
1163
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1164
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilaga VI i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar
1165
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning
Band 167 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2009
1152
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1153
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner
1154
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
1155
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
Band 166 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2009
1147
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland, Amerikas förenta stater, Australien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Italien, Frankrike, Sverige och Tyskland om ett COALWNW-program som gäller teknologi för mjukvarudefinierad radio och om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen samt om ikraftträdande av lagen om tillämpning av protokollet
1148
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
1149
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1150
Statsrådets förordning om ändring av aerosolförordningen
1151
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
Band 165 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2009
1145
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverket
1146
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer
Band 164 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2009
1141
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1142
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1143
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
1144
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2010
Band 163 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.12.2009
1135
Statsrådets förordning om ändring av idrottsförordningen
1136
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina
1137
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning
1138
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
1139
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2010
1140
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands torskkvot inom det östra regleringsområdet år 2010
Band 162 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2009
1128
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
1129
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om skatteredovisning
1130
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen
1131
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
1132
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003-2012
1133
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1134
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.