Elektronisk författningssamling: 2009

Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.3.2009 Storleken av data: 105 kb
109
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan
110
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid Europaparlamentsvalet 2009
111
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2009/2010
112
Statsrådets förordning om beloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2009
113
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter strömming och vassbuk samt om ikraftträdandet av begränsningarna av omlastning på Östersjöns centralbassäng
114
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk inom ICES delområden 25-32 med fartyg vars längd är över 20 meter och som är registrerade i Finland
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.3.2009 Storleken av data: 93 kb
105
Viltskadelag
106
Lag om ändring av 87 § i jaktlagen
107
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel
108
Arbets- och näringsministeriets förordning om förbud mot djurförsök för kosmetiska produkter
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.3.2009 Storleken av data: 79 kb
104
Miljöministeriets arbetsordning
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.3.2009 Storleken av data: 85 kb
95
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare
96
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2008
97
Statsrådets förordning om produktionsbidrag som betalas för 2009 för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur
98
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2009
99
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om egenkontrollen av detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon
100
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
101
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
102
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
103
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.2.2009 Storleken av data: 235 kb
92
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
93
Statsrådets förordning om upphävande av 24 a § i strålskyddsförordningen
94
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.2.2009 Storleken av data: 136 kb
84
Lag om ändring av 2 § i lagen om likabehandling
85
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
86
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2009
87
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
88
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om utbyte av läkemedel
89
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2009
90
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2008
91
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2009 ska betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.2.2009 Storleken av data: 64 kb
80
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordning om Skogsforskningsinstitutet
81
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
82
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets arbetsordning
83
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.2.2009 Storleken av data: 258 kb
68
Statsrådets förordning om stöd för uppgörande av affärsplaner
69
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning
70
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
71
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av sjölagen
72
Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
73
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
74
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2009
75
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2009
76
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om inlämnande av ansökningar om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen samt om räkningsdagar och räkningstidpunkter för husdjur år 2009
77
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
78
Inrikesministeriets beslut om stater och territorier som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bestämmelserna om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism uppfyller villkoren enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
79
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om godkännande av växtskyddsmedel och godkännande därav samt om förfaranden i anslutning till dem
Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.2.2009 Storleken av data: 162 kb
64
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
65
Statsrådets förordning om elmarknaden
66
Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser
67
Statsrådets förordning om avgifter för depositionsbanker och hypoteksbanker för temporär statsborgen
Band 12 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.2.2009 Storleken av data: 214 kb
54
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
55
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen
56
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
57
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 69 § i kärnenergilagen
58
Statsrådets förordning om kontakter enligt rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater
59
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av bilskattelagen
60
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av mervärdesskattelagen
61
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 60 § i fordonslagen
62
Statsrådets förordning om ändring av 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift
63
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 11 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.2.2009 Storleken av data: 560 kb
52
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
53
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 10 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.2.2009 Storleken av data: 75 kb
46
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
47
Lag om godkännande av läkare som sjömansläkare
48
Lag om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
49
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Sjömanspensionskassans och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts bokslut och koncernbokslut
50
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiske och omlastning av vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng år 2009
51
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av MRSA-smittan hos svin
Band 9 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.2.2009 Storleken av data: 253 kb
38
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Laos om projekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling
39
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
40
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2009
41
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2009
42
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2009
43
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2009
44
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2009
45
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2009
Band 8 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.1.2009 Storleken av data: 272 kb
34
Republikens presidents förordning om ändring av 1 och 3 § republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
35
Statsrådets förordning om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi
36
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
37
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
Band 7 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.1.2009 Storleken av data: 133 kb
30
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 14 § i lagen om överlåtelseskatt
31
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2009
32
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem
33
Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning
Band 6 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.1.2009 Storleken av data: 116 kb
26
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
27
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Fredrik Pacius
28
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i vissa livsmedelslokaler
29
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av jord- och skogsbruksministeriets beslut 85/1999 om åtgärder mot spridning av skadegöraren Anoplophora glabripennis från Kina (utom Hongkong)
Band 5 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.1.2009 Storleken av data: 88 kb
19
Lag om myndigheters sigill och stämplar
20
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli
21
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd
22
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2009
23
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer
24
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
25
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av enzootisk bovin leukos
Band 4 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.1.2009 Storleken av data: 98 kb
16
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 25 § i statsrådets förordning om stöd för djurens välbefinnande åren 2008-2013
17
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
18
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
Band 3 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.1.2009 Storleken av data: 85 kb
9
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för Pegasemekanismen
10
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
11
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
12
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer
13
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten och om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen
14
Justitieministeriets förordning om medlarens arvode och kostnadsersättning i ett ärende som gäller verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
15
Finansministeriets förordning om kommunala pensioner
Band 2 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.1.2009 Storleken av data: 312 kb
5
Lag om ändring av bilskattelagen
6
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
7
Lag om ändring av 60 § i fordonslagen
8
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ädelmetallarbeten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.