Elektronisk författningssamling: 2009

Band 201 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1666
Lag om ändring av järnvägslagen
1667
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor
1668
Kommunikationsministeriets förordning om tillförlitligt bevis vid vissa godstransporter på väg inom Finland
Band 200 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1664
Lag om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet
1665
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
Band 199 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1657
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs
1658
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen
1659
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i underrättelsen om anslutning till internationella COSPAS-SARSAT-programmet som brukarstat
1660
Lag om ändring av sjöräddningslagen
1661
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sjöräddning
1662
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i kapitel 1.3 i koden
1663
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
Band 198 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1651
Lag om utveckling av regionerna
1652
Lag om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
1653
Lag om ändring av strukturfondslagen
1654
Lag om ändring av lagen om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna
1655
Lag om ändring av 22 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1656
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om strukturfonderna
Band 197 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1649
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om invaliditetsklassificeringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring
1650
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel betalas år 2010 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
Band 196 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1639
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
1640
Lag om ändring av 8 och 12 kap. i sjukförsäkringslagen
1641
Lag om ändring av 6 § i lagen om studiestöd
1642
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utredande av dödsorsak
1643
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd
1644
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1645
Statsrådets förordning om ändring av 6 och 9 § i statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar
1646
Statsrådets förordning om ändring av mentalvårdsförordningen
1647
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om privat hälso- och sjukvård
1648
Statsrådets förordning om det riksomfattande handikapprådet
Band 195 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1633
Lag om ändring av lönegarantilagen
1634
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
1635
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskraftsservice
1636
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice
1637
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice
1638
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag
Band 194 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1617
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
1618
Lag om ändring av 13 och 34 § i lagen om Försvarshögskolan
1619
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål
1620
Republikens presidents förordning om ändring av 16 § i republikens presidents förordning om militära grader, tjänstgöringsgrader och försvarsmaktens emblem
1621
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om indelning av landet i militärlän och regionalbyråer
1622
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsmakten
1623
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om säkerhetsteknikcentralen
1624
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Konsumentverket
1625
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler
1626
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om brandsäkerhetskrav för madrasser
1627
Statsrådets förordning om upphävande av 3 § i förordningen om farliga livsmedelsimitationer
1628
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om förbud mot utsläppande och tillhandahållande på marknaden av konsumtionsvaror som innehåller biociden dimetylfumarat
1629
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Konsumentverkets uppgifter vid övervakning av iakttagandet av begränsningar gällande sammansättningen hos vissa konsumtionsvaror i enlighet med artikel 67 i REACH-förordningen
1630
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
1631
Arbets- och näringsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Centralen för turistfrämjande
1632
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
Band 193 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1599
Lag om bostadsaktiebolag
1600
Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag
1601
Lag om ändring av 1 § i lagen om införande av aktiebolagslagen
1602
Lag om ändring av 9 och 19 a § i handelsregisterlagen
1603
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
1604
Lag om ändring av 57 § i revisionslagen
1605
Lag om ändring av 3 kap. 11 § i bokföringslagen
1606
Lag om ändring av 2 kap. 19 b § i lagen om bostadsköp
1607
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar
1608
Lag om ändring av 26 b § i lagen om bostadsrättsbostäder
1609
Lag om ändring av 38 och 39 § i lagen om hyra av bostadslägenhet
1610
Lag om ändring av 31 och 32 § i lagen om hyra av affärslokal
1611
Lag om ändring av 10 § i lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
1612
Lag om ändring av 18 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner
1613
Lag om ändring av 21 § i lagen om företagssanering
1614
Lag om ändring av 5 kap. 7 § i utsökningsbalken
1615
Lag om ändring av 2 § i lagen om hypoteksbanker
1616
Lag om ändring av 5 kap. 4 och 5 a § i värdepappersmarknadslagen
Band 192 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009 Suuri koko
1384
Lag om ändring av 12 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i och tillämpning av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
1385
Lag om ändring av 18 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
1386
Lag om ändring av 11 kap. 12 § i rättegångsbalken
1387
Lag om ändring av 22 och 23 § i äktenskapslagen
1388
Lag om ändring av 17 b § i lagen om stiftelser
1389
Lag om ändring av lagen om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet
1390
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om notarius publicus
1391
Lag om ändring av vattenlagen
1392
Lag om ändring av 22 kap. 7 § och 25 kap. 8 § i ärvdabalken
1393
Lag om ändring av lagen om parkeringsbot
1394
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
1395
Lag om ändring av 2 och 7 kap. i konsumentskyddslagen
1396
Lag om ändring av 33 a § i namnlagen
1397
Lag om ändring av hittegodslagen
1398
Lag om ändring av föreningslagen
1399
Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag
1400
Lag om ändring av 43 och 48 § i beredskapslagen
1401
Lag om ändring av 2 kap. i lagen om bostadsköp
1402
Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar
1403
Lag om ändring av 5 § i lagen om häradsåklagare
1404
Lag om ändring av vallagen
1405
Lag om ändring av 64 § i lagen om förmyndarverksamhet
1406
Lag om ändring av lagen om andelslag
1407
Lag om ändring av 42 § i lagen om verkställighet av böter
1408
Lag om ändring av 58 § i förvaltningslagen
1409
Lag om ändring av 2 och 27 § i samiska språklagen
1410
Lag om ändring av 8 § i lagen om europabolag
1411
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 2 och 16 kap. i vattenlagen
1412
Lag om ändring av 29 § i lagen om dödförklaring
1413
Lag om ändring av aktiebolagslagen
1414
Lag om ändring av 12 § i lagen om införande av aktiebolagslagen
1415
Lag om ändring av 28 § i lagen om assisterad befruktning
1416
Lag om ändring av 8 § i lagen om europaandelslag
1417
Lag om ändring av 2 kap. 2 § i utsökningsbalken
1418
Lag om ändring av 5 § i lagen om Finlands flagga
1419
Lag om ändring av 3 § i lagen om utlänningsregistret
1420
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1421
Lag om ändring av 5 § i lagen om bildande av räddningsområden
1422
Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden
1423
Lag om ändring av räddningslagen
1424
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
1425
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet
1426
Lag om ändring av 71 och 84 § i utlänningslagen
1427
Lag om ändring av 22 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
1428
Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
1429
Lag om ändring av 9 och 12 § i lagen om försvarstillstånd
1430
Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar
1431
Lag om ändring av 1 § i befolkningsdatalagen
1432
Lag om ändring av 216 § i mervärdesskattelagen
1433
Lag om ändring av 8 och 78 § i kommunallagen
1434
Lag om ändring av 3 § i lagen om registerförvaltningen
1435
Lag om ändring av 12 § i avfallsskattelagen
1436
Lag om ändring av 13 och 14 § i lagen om överlåtelseskatt
1437
Lag om ändring av 5 § i lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
1438
Lag om ändring av 16 och 48 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland
1439
Lag om ändring av 23 § i statistiklagen
1440
Lag om ändring av 15 § i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
1441
Lag om ändring av 6 § i lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
1442
Lag om ändring av 26 d och 26 l § i upphovsrättslagen
1443
Lag om ändring av lagen om fornminnen
1444
Lag om ändring av 37 och 42 § i lagen om grundläggande utbildning
1445
Lag om ändring av 30 och 34 § i gymnasielagen
1446
Lag om ändring av 44 § i lagen om yrkesutbildning
1447
Lag om ändring av 9 och 10 § i lagen om grundläggande konstundervisning
1448
Lag om ändring av 6 § i lagen om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata
1449
Lag om ändring av 6 och 7 § i bibliotekslagen
1450
Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen
1451
Lag om ändring av begravningslagen
1452
Lag om ändring av 15 § i lagen om anordnande av studentexamen
1453
Lag om ändring av 3 och 14 § i ungdomslagen
1454
Lag om ändring av 27 § i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial
1455
Lag om ändring av 14 § i lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
1456
Lag om ändring av 11 a § i lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion
1457
Lag om ändring av 41 § i lagen om ägoreglering i gränskommunerna
1458
Lag om ändring av 3 och 3 a § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond
1459
Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om avträdelsepension
1460
Lag om ändring av 5 och 13 a § i lagen om djursjukdomar
1461
Lag om ändring av 4 § i lagen om köpeskillingsregister över fastigheter
1462
Lag om ändring av lagen om fiske
1463
Lag om ändring av 4 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
1464
Lag om ändring av 17 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt
1465
Lag om ändring av 33 § i lagen om samfälligheter
1466
Lag om ändring av renskötsellagen
1467
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen
1468
Lag om ändring av 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
1469
Lag om ändring av 23 och 88 § i jaktlagen
1470
Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
1471
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1472
Lag om ändring av lagen om plantmaterial
1473
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1474
Lag om ändring av skoltlagen
1475
Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter
1476
Lag om ändring av 72 och 205 § i fastighetsbildningslagen
1477
Lag om ändring av djurskyddslagen
1478
Lag om ändring av 14 b § i skogslagen
1479
Lag om ändring av 4 och 18 § i lagen om veterinär gränskontroll
1480
Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur
1481
Lag om ändring av lagen om stödjande av grundtorrläggning
1482
Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av ett identifierings- och meddelandesystem inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik
1483
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1484
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
1485
Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1486
Lag om ändring av 16 § i lagen om handel med utsäde
1487
Lag om ändring av 7 § i lagen om ersättande av skördeskador
1488
Lag om ändring av lagen om vattentjänster
1489
Lag om ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1490
Lag om ändring av lagen om bekämpning av flyghavre
1491
Lag om ändring av 37 § i lagen om samfällda skogar
1492
Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet
1493
Lag om ändring av lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder
1494
Lag om ändring av 19 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1495
Lag om ändring av livsmedelslagen
1496
Lag om ändring av lagen om försöksdjursverksamhet
1497
Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
1498
Lag om ändring av 17 och 36 § i lagen om gödselfabrikat
1499
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1500
Lag om ändring av 21 och 29 § i lagen om växtskyddsmedel
1501
Lag om ändring av lagen om transport av djur
1502
Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd
1503
Lag om ändring av lagen om stöd för utveckling av landsbygden
1504
Lag om ändring av lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen
1505
Lag om ändring av lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret
1506
Lag om ändring av 23 § i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk
1507
Lag om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket
1508
Lag om ändring av 23 § i foderlagen
1509
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem
1510
Lag om ändring av 50 § i viltskadelagen
1511
Lag om ändring av 5 och 33 § i dammsäkerhetslagen
1512
Lag om ändring av 1 § i handelsregisterlagen
1513
Lag om ändring av 60 § i personalfondslagen
1514
Lag om ändring av 6 § i lagen om konsumentforskningscentralen
1515
Lag om ändring av 14 § i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning
1516
Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar
1517
Lag om ändring av 15 § i lagen om unga arbetstagare
1518
Lag om ändring av arbetstidslagen
1519
Lag om ändring av 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
1520
Lag om ändring av 4 § i lagen om Konsumentverket
1521
Lag om ändring av lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet
1522
Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
1523
Lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler
1524
Lag om ändring av 10 § i företags- och organisationsdatalagen
1525
Lag om ändring av 4 och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
1526
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
1527
Lag om ändring av lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
1528
Lag om ändring av 38 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
1529
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande
1530
Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
1531
Lag om ändring av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1532
Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster
1533
Lag om ändring av 7 § i lagen om skyddsupplag för bränntorv
1534
Lag om ändring av 9 § i revisionslagen
1535
Lag om ändring av 14 § i lagen om paketreserörelser
1536
Lag om ändring av 6 och 13 § i lagen om apoteksavgift
1537
Lag om ändring av folkhälsolagen
1538
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
1539
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
1540
Lag om ändring av 3 § i lagen om nykterhetsarbete
1541
Lag om ändring av socialvårdslagen
1542
Lag om ändring av lagen om missbrukarvård
1543
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1544
Lag om ändring av 11 a § i patientskadelagen
1545
Lag om ändring av 18 och 19 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp
1546
Lag om ändring av läkemedelslagen
1547
Lag om ändring av kemikalielagen
1548
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
1549
Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
1550
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1551
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
1552
Lag om ändring av alkohollagen
1553
Lag om upphävande av 84 § 2 mom. i lagen om utländska försäkringsbolag
1554
Lag om ändring av lagen om tillsyn över privat socialservice
1555
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
1556
Lag om ändring av 20 § i lagen om medicinsk forskning
1557
Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom
1558
Lag om ändring av 1 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
1559
Lag om ändring av 24 § i lagen om företagshälsovård
1560
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1561
Lag om ändring av 11 § i lagen om klientsamarbete inom rehabiliteringen
1562
Lag om ändring av 18 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1563
Lag om ändring av lagen om medling vid brott och i vissa tvister
1564
Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
1565
Lag om ändring av 20 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
1566
Lag om ändring av 79 och 80 § i barnskyddslagen
1567
Lag om ändring av 15 och 24 § i lagen om elektroniska recept
1568
Lag om ändring av narkotikalagen
1569
Lag om ändring av 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1570
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om ordnande av utredningar av sexualbrott mot barn
1571
Lag om ändring av lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet
1572
Lag om ändring av lagen om friluftsliv
1573
Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård
1574
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
1575
Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
1576
Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling
1577
Lag om ändring av marktäktslagen
1578
Lag om ändring av byggnadsskyddslagen
1579
Lag om upphävande av 7 § i lagen om utvecklande av bostadsförhållandena
1580
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning
1581
Lag om ändring av 18 § i lagen om samförvaltning i hyreshus
1582
Lag om ändring av 9 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
1583
Lag om ändring av avfallslagen
1584
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1585
Lag om ändring av havsskyddslagen
1586
Lag om ändring av terrängtrafiklagen
1587
Lag om ändring av naturvårdslagen
1588
Lag om ändring av 3 § i lagen om miljöskadeförsäkring
1589
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
1590
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1591
Lag om ändring av 9 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
1592
Lag om ändring av 24 § i lagen om godkännande av byggprodukter
1593
Lag om ändring av lagen om vattenvårdsförvaltningen
1594
Lag om ändring av 26 § i lagen om oljeskyddsfonden
1595
Lag om ändring av 5 a kap. 7 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1596
Lag om ändring av veterinärvårdslagen
1597
Lag om ändring av 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
1598
Lag om ändring av 3 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
Band 191 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1382
Statsbudgeten för 2010
1383
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung
Band 190 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1377
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om justitieförvaltningens datateknikcentral
1378
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1379
Inrikesministeriets arbetsordning
1380
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd
1381
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökande av och förutsättningar för betalande av produktionsstöd för mjölk
Band 189 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1371
Lag om ändring av lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet
1372
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet
1373
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken
1374
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
1375
Arbets- och näringsministeriets förordning om Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer
1376
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
Band 188 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1364
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning
1365
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1366
Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005-2009
1367
Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003-2009
1368
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2010
1369
Finansministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin
1370
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket
Band 187 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1359
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1360
Lag om ändring av lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
1361
Lag om ändring av 6 § i lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1362
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1363
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
Band 186 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1344
Lag om ändring av 2 § i lagen om Migrationsverket
1345
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1346
Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
1347
Lag om ändring av 4 § i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem
1348
Republikens presidents förordning om ändring av 9 § i republikens presidents förordning om militära kommandomål, militära grader och tjänstgöringsgrader samt emblem, förtjänstkors och förtjänstmedalj inom gränsbevakningsväsendet
1349
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns
1350
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om den riksomfattande delegationen för romska ärenden och regionala delegationer för romska ärenden
1351
Statsrådets förordning om serviceproducenter som är berättigade till ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
1352
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2010
1353
Inrikesministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om kommissionen för invandrarfrågor
1354
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer
1355
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i förordningen om utbyte av läkemedel
1356
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan
1357
Skatteförvaltningens arbetsordning
1358
Skatteförvaltningens beslut om behörigt skatteverk i samband med den särskilda ordningen för elektroniska tjänster
Band 185 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1290
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
1291
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1292
Lag om ändring av fartygsregisterlagen
1293
Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
1294
Lag om ändring av sjötrafiklagen
1295
Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
1296
Lag om ändring av 6 § i containerlagen
1297
Lag om ändring av lagen om registrering av fordon
1298
Lag om ändring av 4 § i lagen om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng
1299
Lag om ändring av lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar
1300
Lag om ändring av 104 § i kommunikationsmarknadslagen
1301
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
1302
Lag om ändring av lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet
1303
Lag om ändring av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
1304
Lag om ändring av lagen ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
1305
Lag om ändring av lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
1306
Lag om ändring av lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar
1307
Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice
1308
Lag om ändring av lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans
1309
Lag om ändring av lagen om farledsavgift
1310
Lag om ändring av lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
1311
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
1312
Lag om ändring av lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
1313
Lag om ändring av lagen om farkostregistret
1314
Lag om ändring av lagen om taxitrafik
1315
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
1316
Lag om ändring av 4 § i lagen om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden
1317
Lag om ändring av 3 och 17 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
1318
Lag om ändring av 8 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt
1319
Lag om ändring av 14 § i lagen om flyttning av fordon
1320
Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare
1321
Lag om ändring av 74 § i inkomstskattelagen
1322
Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
1323
Lag om ändring av 12 a § i lagen om accis på flytande bränslen
1324
Lag om ändring av bilskattelagen
1325
Lag om ändring av banskattelagen
1326
Lag om ändring av bränsleavgiftslagen
1327
Lag om ändring av fordonsskattelagen
1328
Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
1329
Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentraler
1330
Lag om ändring av 23 och 24 a § i territorialövervakningslagen
1331
Lag om ändring av 6 § i räddningslagen
1332
Lag om ändring av sjömanslagen
1333
Lag om ändring av 2 § i lagen om tryckbärande anordningar
1334
Lag om ändring av lagen om registrering av fartygspersonal
1335
Lag om ändring av 15 § i trafikförsäkringslagen
1336
Lag om ändring av 3 § i lagen om ett register över läkarundersökningar av sjömän
1337
Lag om ändring av 139 § i lagen om sjömanspensioner
1338
Lag om ändring av lagen om inteckning i bil
1339
Lag om ändring av 6 kap. 3 § i tvångsmedelslagen
1340
Lag om ändring av 8 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
1341
Lag om ändring av 20 och 46 § i lagen om transport av djur
1342
Lag om ändring av 24 och 25 b § i miljöskyddslagen
1343
Lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter
Band 184 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1286
Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
1287
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stöd för energiplaner för gårdsbruksenheter
1288
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1289
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 183 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1279
Lag om växtförädlarrätt
1280
Lag om ändring av lagen om handel med utsäde
1281
Lag om ändring av 49 kap. 2 § i strafflagen
1282
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information
1283
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion
1284
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1285
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter
Band 182 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.12.2009
1270
Lag om temporär ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
1271
Lag om ändring av 7 § i lagen om företagshälsovård
1272
Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1273
Lag om ändring av 8 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1274
Lag om ändring av 10 och 10 a § i lagen om utkomststöd
1275
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
1276
Statsrådets förordning om lönegaranti
1277
Statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän
1278
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionalt transportstöd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.