Elektronisk författningssamling: 2006

Band 44 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.4.2006 Storleken av data: 157 kb
259
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
260
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
261
Inrikesministeriets förordning om ändring av 11 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets uniform och gränsbevakningsmans kännetecken
262
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
263
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
264
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för non food -träda inom gårdsstödet 2006
265
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på nationellt husdjursstöd år 2006
266
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av slutdelen av dikobidraget för 2005, slutdelen av tjurbidraget och bidraget för stutar för 2005, extensifieringsersättningen för 2005, slutdelen av slaktbidraget och tilläggsstödet för 2005 samt det nationella tilläggsbidraget för dikor för 2005
Band 43 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.4.2006 Storleken av data: 267 kb
255
Lag om penninginsamlingar
256
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
257
Lag om ändring av 17 kap. i strafflagen
258
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om blodtjänst
Band 42 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.4.2006 Storleken av data: 94 kb
250
Lag om ändring av 29 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
251
Lag om ändring av 88 och 100 a § i lagen om pensionsstiftelser
252
Lag om ändring av 132 och 134 § i lagen om försäkringskassor
253
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om försvarsmaktens militärdräkter och uniformer
254
Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
Band 41 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.4.2006 Storleken av data: 92 kb
243
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
244
Lag om ändring av rättegångsbalken
245
Lag om ändring av förundersökningslagen
246
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
247
Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen
248
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
249
Lag om ändring av 3 § i militära rättegångslagen
Band 40 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.4.2006 Storleken av data: 108 kb
234
Lag om ändring av vägtrafiklagen
235
Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån
236
Lag om ändring av kyrkolagen
237
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
238
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
239
Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan
240
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
241
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
242
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.4.2006 Storleken av data: 86 kb
227
Lag om ändring av 3 § i lagen om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
228
Statsrådets förordning om ftalater i barnavårdsartiklar och leksaker
229
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om systemet med samlat gårdsstöd
230
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kompensationsbidrag
231
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal
232
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på växthusstödet 2006
233
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2005 slaktade slaktsvin, slaktfjäderfän, kvigor och tjurar samt för unga avelssvin som sålts år 2005
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.4.2006 Storleken av data: 103 kb
221
Statsrådets förordning om temporär ändring av förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
222
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
223
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
224
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
225
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd
226
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.3.2006 Storleken av data: 100 kb
211
Lag om militär krishantering
212
Lag om ändring av 2 och 9 a § i lagen om försvarsmakten
213
Lag om ändring av värnpliktslagen
214
Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
215
Lag om ändring av 2 § i militära rättegångslagen
216
Lag om ändring av 1 § i lagen om fördelningen av åligganden mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman
217
Lag om ändring av 2 § i lagen om civilpersonals deltagande i krishantering
218
Republikens presidents förordning om ändring av 18 § i republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
219
Utrikesministeriets meddelande om avtalet om status för den militära och civila personalen vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande
220
Utrikesministeriets meddelande om avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.3.2006 Storleken av data: 92 kb
207
Statsrådets förordning om ändring av hälsoskyddsförordningen
208
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
209
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 16 § i arbetsordningen för undervisningsministeriet
210
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.3.2006 Storleken av data: 107 kb
203
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) internationella växtskyddskonvention som reviderats år 1997
204
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering
205
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstidens början för stöd som gäller investeringar i jordbruk
206
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för 2005 till den som producerar stärkelsepotatis samt utbetalning av förskott på beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för 2005
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.3.2006 Storleken av data: 192 kb
198
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
199
Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 15 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen
200
Lag om ändring av 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
201
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
202
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om avstjälpningsplatser
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.3.2006 Storleken av data: 503 kb
194
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Demokratiska Folkrepubliken Algeriet om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
195
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Armenien om främjande av och skydd för investeringar
196
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
197
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.3.2006 Storleken av data: 63 kb
187
Lag om ändring av lagen om domännamn
188
Republikens presidents förordning om domännamnsförvaltning i landskapet Åland
189
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
190
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av konventionen om vägmärken och signaler och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
191
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
192
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler
193
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av tilläggsprotokollet om vägmarkeringar till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.3.2006 Storleken av data: 133 kb
183
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd
184
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
185
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer samt mängder som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2006
186
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2006
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.3.2006 Storleken av data: 185 kb
179
Statsrådets förordning om upphävande av militärfordonsförordningen
180
Försvarsministeriets förordning om militärfordon
181
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar
182
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om torskfiske, begränsning av användningen av vissa fångstredskap och landning av osorterad fångst år 2006
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.3.2006 Storleken av data: 60 kb
172
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Folkrepubliken Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
173
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den europeiska landskapskonventionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
174
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien och Hercegovina om finskt bistånd till utvecklandet av handikappolitiken
175
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
176
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om organisering av kontrollen av foder
177
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av hektarbaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av vallväxter för 2005
178
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kilobaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av spannmål för 2005
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.3.2006 Storleken av data: 61 kb
167
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
168
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om besiktning av fartyg
169
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2006
170
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om slaktbaserade bidrag och om tilläggsstöd vilka helt finansieras av Europeiska gemenskapen
171
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer som misstänks för inblandning i mordet på Libanons före detta premiärminister Rafiq Hariri
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.3.2006 Storleken av data: 84 kb
159
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 14 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
160
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Europa-Medelhavsavtalet med Algeriet om upprättande av en associering och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
161
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
162
Statsrådets förordning om stödbeloppet för studiepenning för lantbruksföretagare 2006
163
Statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2006
164
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 9 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005
165
Handels- och industriministeriets förordning om keramiska förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
166
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av non food -trädesbidrag inom ramen för stödet för jordbruksgrödor (CAP-stöd) för 2005
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.3.2006 Storleken av data: 309 kb
158
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.3.2006 Storleken av data: 369 kb
156
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
157
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.