Elektronisk författningssamling: 2006

Band 64 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.5.2006 Storleken av data: 305 kb
395
Lag om pension för arbetstagare
396
Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare
397
Lag om Pensionsskyddscentralen
398
Lag om ändring av 29 kap. i strafflagen
Band 63 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.5.2006 Storleken av data: 162 kb
391
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
392
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
393
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
394
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Cidron International Oy vid Koncernskattecentralen
Band 62 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.5.2006 Storleken av data: 218 kb
379
Lag om ändring av 6 § i bränsleavgiftslagen
380
Lag om ändring av utlänningslagen
381
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan
382
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 39 § och bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
383
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
384
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 a och 14 § i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
385
Inrikesministeriets förordning om utbildning av säkerhetsmän vid gränsbevakningsväsendet
386
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
387
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av vissa författningar som gäller barnmat
388
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av handels- och industriministeriets beslut om benämningar enligt handelssed på vissa sillprodukter
389
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av handels- och industriministeriets beslut om papper och kartong som kommer i beröring med livsmedel
390
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för andvändningen av dessa
Band 61 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.5.2006 Storleken av data: 85 kb
369
Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor
370
Lag om ändring av lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
371
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
372
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringsavtalet om räntestöd till Peru
373
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
374
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
375
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i koden för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
376
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om sättande i kraft av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
377
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid ansökan om gårdsspecifik tilläggsdel för sockerbeta år 2006
378
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om villkoren för stöd för energigrödor 2006
Band 60 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.5.2006 Storleken av data: 93 kb
362
Lag om ändring av fordonslagen
363
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
364
Lag om ändring av lönegarantilagen
365
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
366
Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2005 års skördeskador
367
Statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2006
368
Statsrådets förordning om beviljande av tilläggsdel för sockerbeta ur den nationella reserven
Band 59 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.5.2006 Storleken av data: 50 kb
359
Lag om ändring av 1 § i lagen om gottgörelsen till republikens president
360
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1284/2003) om utgången av ansökningstiden för stöd som gäller investeringar i jordbruk samt renhushållning och naturnäringar och stöd för unga jordbrukares etablering
361
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 58 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.5.2006 Storleken av data: 152 kb
351
Statsrådets förordning om ändring av straffregisterförordningen
352
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
353
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om användning av fordon på väg
354
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
355
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
356
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
357
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som uppbärs för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
358
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
Band 57 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.5.2006 Storleken av data: 105 kb
343
Lag om ändring av vägtrafiklagen
344
Lag om ändring av 2 § i lagen om Vägförvaltningen
345
Lag om ändring av upphovsrättslagen
346
Republikens presidents förordning om skötseln av lönegarantiärenden i landskapet Åland
347
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa
348
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept
349
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav för legitimation av veterinärer som har avlagt veterinärmedicinsk examen i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
350
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 56 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.5.2006 Storleken av data: 136 kb
332
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar
333
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter
334
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande av identifieringsmärken för får och getter
335
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret
336
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin
337
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
338
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel
339
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om hantering av animaliska biprodukter i biogas- och komposteringsanläggningar samt om hantering av gödsel i tekniska anläggningar
340
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur
341
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
342
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen
Band 55 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.5.2006 Storleken av data: 53 kb
329
Statsrådets förordning om Delegationen för försvarsundervisning
330
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av 2 § i sjötrafikförordningen
331
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
Band 54 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.5.2006 Storleken av data: 117 kb
321
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
322
Statsrådets förordning om stöd för täckdikning som ingår i forskningsprojektet år 2006
323
Statsrådets förordning om övervakningen av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren
324
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2006
325
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven i fråga om tilläggsdel på basis av referenskvantiteten för mjölk i samband med gårdsstödet 2006
326
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
327
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
328
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
Band 53 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.5.2006 Storleken av data: 228 kb
318
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om asbestarbete
319
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
320
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för lantdagsreformen
Band 52 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.5.2006 Storleken av data: 87 kb
308
Lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
309
Lag om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen
310
Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter
311
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om livräddningsmedalj
312
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna
313
Statsrådets förordning om ändring av 18 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg
314
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 11 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2006
315
Arbetsministeriets förordning om kommissionen för invandrarfrågor
316
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om foderblandingar
317
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävning av jord- och skogsbruksministeriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
Band 51 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.4.2006 Storleken av data: 141 kb
297
Lag om ändring av lagen om veterinär gränskontroll
298
Lag om ändring av läkemedelslagen
299
Lag om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur
300
Lag om ändring av djurskyddslagen
301
Lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket
302
Lag om ändring av veterinärvårdslagen
303
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
304
Lag om ändring av lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig
305
Lag om förbud för transportföretag från vissa medlemsstater inom Europeiska gemenskapen att utföra inrikes transporter i Finland
306
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av luftfartsavtalet med Malaysia
307
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning av kostnader för bekämpning av flyghavre
Band 50 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.4.2006 Storleken av data: 252 kb
292
Lag om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten
293
Lag om ändring av folkhälsolagen
294
Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård
295
Lag om ändring av 3 § i patentlagen
296
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 49 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.4.2006 Storleken av data: 155 kb
285
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
286
Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
287
Lag om ändring av kemikalielagen
288
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om ordningsbotsförseelser
289
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
290
Kommunikatiosministeriets förordning on en skylt för information om skyldigheten att använda bilbälte i bussar
291
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om de kostnader per enhet för en byggnad vilka utgör grund för strukturstödet för gårdsbruk och motsvarande stöd för företagsverksamhet
Band 48 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.4.2006 Storleken av data: 86 kb
275
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
276
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
277
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
278
Statsrådets förordning om delegationen för ekonomihantering
279
Statsrådets förordning om grunderna för ibruktagande av säkerhetsupplagrade läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning
280
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
281
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kreditinrättningar och centrala penninginrättningar som avses i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
282
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om ändring och tilldelning ur reserven
283
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
284
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om mätning av volymen hos virke som upparbetas med avverkningsmaskin med hjälp av maskinens mätdon
Band 47 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.4.2006 Storleken av data: 290 kb
273
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 17 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
274
Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
Band 46 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.4.2006 Storleken av data: 64 kb
270
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om riksåklagarämbetet
271
Statsrådets förordning om ändring av 5 a § i förordningen om häradsåklagare
272
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anmälan och ansökan i samband med innesluten användning av genetiskt modifierade organismer samt om skyldigheten att föra bok över innesluten användning samt om räddningsplanen
Band 45 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.4.2006 Storleken av data: 46 kb
267
Statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
268
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit
269
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.