Elektronisk författningssamling: 2006

Band 84 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2006 Storleken av data: 95 kb
531
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
532
Lag om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden
533
Lag om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen
534
Lag om ändring av sjömanslagen
535
Statsrådets beslut om upplösande av Vörå kommun och Maxmo kommun och bildande av en ny Vörå-Maxmo kommun
536
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2, 3 och 4 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden
537
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
Band 83 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2006 Storleken av data: 158 kb
521
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för anskaffning av terminalutrustning för myndighetsradionätet
522
Statsrådets beslut om upplösande av Pieksämäki stad och Pieksänmaa kommun och bildande av en ny Pieksämäki kommun
523
Statsrådets beslut om upplösande av Längelmäki kommun och anslutning av kommunens områden till Jämsä stad och Orivesi stad
524
Statsrådets beslut om upplösande av Toijala stad och Viiala kommun och bildande av en ny Akaa kommun
525
Statsrådets beslut om anslutning av Kodisjoki kommun till Raumo stad
526
Statsrådets beslut om anslutning av Vuolijoki kommun till Kajana stad
527
Statsrådets beslut om upplösande av Ruukki kommun och Siikajoki kommun och bildande av en ny Siikajoki kommun
528
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen
529
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 § i kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik
530
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
Band 82 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.6.2006 Storleken av data: 174 kb
516
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
517
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
518
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
519
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
520
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
Band 81 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.6.2006 Storleken av data: 140 kb
509
Statsrådets förordning om fängelse
510
Statsrådets förordning om häktning
511
Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet
512
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
513
Statsrådets beslut om anslutning av Haukivuori kommun till St Michel stad
514
Statsrådets beslut om upplösande av Kuivaniemi kommun och Ii kommun och bildande av en ny Ii kommun
515
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 80 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.6.2006 Storleken av data: 81 kb
502
Statsrådets förordning om upphävande av 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
503
Statsrådets förordning om penninginsamlingar
504
Statsrådets förordning om Sjöfartsverket
505
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot
506
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersonal som deltar i krishantering
507
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2005
508
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2005
Band 79 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.6.2006 Storleken av data: 248 kb
501
Tilläggsbudget för 2006
Band 78 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.6.2006 Storleken av data: 63 kb
496
Lag om ändring av lagen om måttenheter och mätnormalsystem
497
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om mätnormalsystem
498
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning
499
Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar
500
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter
Band 77 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.6.2006 Storleken av data: 79 kb
485
Statsrådets förordning om ändring av 16 § i förordningen om förundersökning och tvångsmedel
486
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
487
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
488
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av vegetabilier
489
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matsvampar
490
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av förordningen om fisk och fiskprodukter
491
Handels- och industriministeriets förordning om upphävning av förordningen om ättika
492
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
493
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2006 samt avtalsperioderna för dessa avtal
494
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ingående av avtal om specialstöd
495
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa för år 2004
Band 76 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.6.2006 Storleken av data: 110 kb
474
Statsrådets förordning om ersättning för lagringskostnaderna för C-socker som överförs under regleringsåret 2005/2006
475
Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare
476
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
477
Statsrådets beslut om upplösande av Luopioinen kommun och Pälkäne kommun och bildande av en ny Pälkäne kommun
478
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om färgämnen för användning i livsmedel och alkoholdrycker
479
Finansministeriets förordning om innehåll och offentliggörande av anbudshandlingar samt om ömsesidigt erkännande av anbudshandlingar som godkänts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
480
Finansministeriets förordning om ändring av 2 kap. i finansministeriets förordning om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (538/2002)
481
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor
482
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
483
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
484
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär 132/96
Band 75 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.6.2006 Storleken av data: 188 kb
469
Lag om ändring av utsökningslagen
470
Lag om ändring av lagen om utsökningsavgifter
471
Lag om ändring av ärvdabalken
472
Lag om upphävande av 22 § 2 mom. i lagen om inteckning i bil
473
Lag om ändring av 18 § i lagen om avbetalningsköp
Band 74 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.6.2006 Storleken av data: 143 kb
466
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta Nationernas konvention mot korruption
467
Lag om ändring av 30 kap. 12 § i strafflagen
468
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen
Band 73 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.6.2006 Storleken av data: 92 kb
458
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
459
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
460
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen
461
Lag om ändring av 26 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare
462
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
463
Lag om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
464
Statsrådets beslut om anslutning av Viljakkala kommun till Ylöjärvi stad
465
Statsrådets beslut om anslutning av Suodenniemi kommun till Vammala stad
Band 72 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.6.2006 Storleken av data: 84 kb
447
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten
448
Lag om ändring av lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
449
Lag om ändring av 17 kap. 6 § i strafflagen
450
Lag om ändring av 1 § i lagen om ordningsvakter
451
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i IGC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
452
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i FTP-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
453
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i INF-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
454
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention
455
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i ISM-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
456
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen i 1994 års HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
457
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i 2000 års HSC-koden till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 71 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.6.2006 Storleken av data: 96 kb
441
Lag om ändring av vägtrafiklagen
442
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
443
Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen
444
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
445
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer
446
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det med Peru ingångna avtalet om integrerad användning av samfälld skog i Pichis Valley som ett alternativ till kokaodling
Band 70 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.6.2006 Storleken av data: 307 kb
436
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
437
Statsrådets beslut om upplösande av Mietoinen kommun och Mynämäki kommun och bildande av en ny Mietoinen kommun
438
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005
439
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
440
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser
Band 69 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.6.2006 Storleken av data: 62 kb
429
Lag om ändring av lagen om Sjöfartsverket
430
Lag om ändring av 5 § i lagen om oljeskyddsfonden
431
Lag om ändring av 4 § i lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark
432
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Förenta Nationernas livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) internationella växtskyddskonvention som reviderats år 1997 samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i den reviderade konventionen som hör till området för lagstiftningen
433
Republikens presidents förordning om studentexamen i landskapet Åland
434
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
435
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter
Band 68 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.6.2006 Storleken av data: 60 kb
423
Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala pensioner
424
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av artikel 56 i konventionen angående internationell civil luftfart
425
Statsrådets kanslis förordning om ändring av arbetsordningen för statsrådets kansli
426
Försvarsministeriets förordning om ändring av 7 § i försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den militära krishanteringspersonalen
427
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 och 18 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd och ersättning för översvämningsskador som betalas till producenten samt ansökan om dem och om anmälan av de arealer och kontraktsarealer som ligger till grund för stödet eller ersättningarna år 2005
428
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 67 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.6.2006 Storleken av data: 62 kb
418
Lag om registrering av uppgifter om arbete som utförs av medborgare i vissa av Europeiska unionens medlemsstater
419
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om utlänningsregistret
420
Lag om ändring av 85 § i utlänningslagen
421
Arbetsministeriets förordning om de arbetskraftsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen
422
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
Band 66 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.6.2006 Storleken av data: 77 kb
411
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
412
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
413
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
414
Statsrådets beslut om upplösande av Sumiainen kommun, Suolahti stad och Äänekoski stad och bildande av en ny Äänekoski kommun
415
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den maximiräntesats som skall användas vid beräkning av pensionskassors ansvarsskulder och pensionsstiftelsers pensionsansvar
416
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsstiftelsers upplåning
417
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om värdering av masskuldebrevslån i pensionskassors och pensionsstiftelsers verksamhetskapital
Band 65 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.5.2006 Storleken av data: 257 kb
399
Lag om ändring av lagen om studiestöd
400
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om specialveterinärexamen och rätten att vara verksam som specialveterinär
401
Statsrådets förordning om temporär ändring av 18 § i djurskyddsförordningen
402
Statsrådets förordning om ändring av vägtrafikförordningen
403
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 § i kommunikationsministeriets förordning om trafikljus för vägtrafik
404
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om trafikanordningar
405
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av dikobidragsrätter till den nationella reserven
406
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av direkta arealbaserade stöd
407
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av arealbaserade stöd
408
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
409
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador för 2005
410
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av förskott på det beredningsstöd som regleringsåret 2006/2007 betalas till förädlingsföretag för torkat foder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.