Elektronisk författningssamling: 2006

Band 104 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.8.2006 Storleken av data: 91 kb
671
Passlag
672
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
673
Lag om ändring av utlänningslagen
674
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
Band 103 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.8.2006 Storleken av data: 115 kb
666
Lag om Landsbygdsverket
667
Lag om ändring av lagen om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
668
Statsrådets förordning om Järnvägsverket
669
Statsrådets förordning om Banförvaltningscentralen
670
Justitieministeriets arbetsordning
Band 102 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.8.2006 Storleken av data: 95 kb
663
Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag
664
Statsrådets förordning om riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsoskyddet
665
Statsrådets förordning om kommunala tillsynsplaner för miljö- och hälsoskyddet
Band 101 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.7.2006 Storleken av data: 126 kb
652
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
653
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Bulgarien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
654
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europaavtalet med Rumänien och i anpassningsprotokollet som hör samman med det
655
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Förbundsrepubliken Nigeria om främjande av och skydd för investeringar
656
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Guatemala om främjande av och skydd för investeringar
657
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet
658
Statsrådets förordning om Räddningsinstitutet
659
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005
660
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
661
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
662
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om räddningsmyndigheternas uniform, gradbeteckningar och identitetskort
Band 100 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.7.2006 Storleken av data: 458 kb
624
Aktiebolagslag
625
Lag om införande av aktiebolagslagen
626
Lag om ändring av 8 kap. 3 och 4 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag
627
Lag om ändring av lagen om europabolag
628
Lag om ändring av 16 kap. 2 § och 18 kap. 2 § i lagen om andelslag
629
Lag om ändring av 81 § i lagen om bostadsrättsföreningar
630
Lag om ändring av 3 § i prokuralagen
631
Lag om ändring av företagsinteckningslagen
632
Lag om ändring av 2 kap. 4 § i jordabalken
633
Lag om ändring av 29 § i lagen om värdeandelskonton
634
Lag om ändring av 58 § i lagen om företagssanering
635
Lag om ändring av 2 § i lagen om återvinning till konkursbo
636
Lag om ändring av handelsregisterlagen
637
Lag om ändring av 15 § i företags- och organisationsdatalagen
638
Lag om ändring av handelskammarlagen
639
Lag om ändring av 27 § i revisionslagen
640
Lag om ändring av lagen om pantlåneinrättningar
641
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
642
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
643
Lag om ändring av 66 och 71 § i sparbankslagen
644
Lag om ändring av 12 b § i lagen om statens säkerhetsfond
645
Lag om ändring av 3 och 18 § i lagen om hypoteksbanker
646
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
647
Lag om ändring av 2 kap. 14 och 15 § i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
648
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
649
Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder
650
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
651
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
Band 99 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.7.2006 Storleken av data: 214 kb
619
Lag om ändring av utlänningslagen
620
Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om utlänningsregistret
621
Lag om ändring av kyrkolagen
622
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
623
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet
Band 98 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.7.2006 Storleken av data: 190 kb
612
Lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
613
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
614
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
615
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
616
Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
617
Lag om ändring av 26 § i folkpensionslagen
618
Lag om ändring av lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd
Band 97 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.7.2006 Storleken av data: 91 kb
607
Lag om Räddningsinstitutet
608
Lag om ändring av 15 § i räddningslagen
609
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet
610
Statsrådets förordning om ändring av 25 § i universitetsförordningen
611
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
Band 96 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.7.2006 Storleken av data: 549 kb
603
Lag om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
604
Lag om ändring av 10 a § i lagen om accis på flytande bränslen
605
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av Förenta Nationernas konvention mot korruption och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
606
Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina
Band 95 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.7.2006 Storleken av data: 90 kb
595
Lag om ändring av 56 § i fordonsskattelagen
596
Lag om ersättningar inom utrikesrepresentationen
597
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Tadzjikistan, å andra sidan
598
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om privilegier och immunitet för Internationella havsrättsdomstolen
599
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Specialdomstolen för Sierra Leone om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Specialdomstolen för Sierra Leone och av deras närstående
600
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck
601
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
602
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
Band 94 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.7.2006 Storleken av data: 162 kb
592
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
593
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2006
594
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 93 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.7.2006 Storleken av data: 177 kb
586
Lag om ändring av universitetslagen
587
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen
588
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
589
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
590
Kyrkomötets beslut om upphävande av 5 kap. 3 § i kyrkoordningen
591
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
Band 92 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.7.2006 Storleken av data: 406 kb
578
Lag om ändring av kommunallagen
579
Lag om ändring av 2 kap. i arbetsavtalslagen
580
Lag om ändring av statstjänstemannalagen
581
Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
582
Lag om ändring av sjömanslagen
583
Lag om ändring av barnskyddslagen
584
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands EU-ordförandeskap
585
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Orion Abp och Oriola-KD Abp vid Koncernskattecentralen
Band 91 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.7.2006 Storleken av data: 125 kb
575
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
576
Högsta domstolens arbetsordning
577
Arbetsministeriets arbetsordning
Band 90 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.7.2006 Storleken av data: 87 kb
568
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket
569
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
570
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 och 10 § i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
571
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur
572
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
573
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om utfärdande av myndighetsintyg för djur och animaliska produkter på Europeiska gemenskapens inre marknad
574
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
Band 89 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.7.2006 Storleken av data: 122 kb
561
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
562
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om referenskvantiteter för leveranser av mjölk
563
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2006/2007 (Översättning till samiska)
564
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Haapajärvi och Nivala städer
565
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
566
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av kilobaserat nationellt stöd för utsädesproduktion av spannmål för 2005
567
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och andra jordbruksobjekt under år 2005
Band 88 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.7.2006 Storleken av data: 153 kb
555
Järnvägslag
556
Lag om ändring av lagen om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet
557
Lag om ändring av 6 och 12 § i lagen om transport av farliga ämnen
558
Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen
559
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Lempäälä kommun och Tammerfors stad
560
Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Larsmo kommun och Jakobstad stad
Band 87 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2006 Storleken av data: 63 kb
551
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen som hör till området för lagstiftningen
552
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 6 och 8 § i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
553
Kommunikationsministeriets förordning om belastning och säkerhetsarrangemang vid transport av skolelever och barn i dagvård
554
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
Band 86 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2006 Storleken av data: 86 kb
544
Lag om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor
545
Lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän
546
Lag om ändring av 1 och 10 § i lagen om grunderna för avgifter till staten
547
Lag om ändring av 5 kap. 4 § och 7 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
548
Lag om ändring av 2 kap. 20 § och 7 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
549
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryssland om ändring av överenskommelsen av den 11 mars 1994 om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland
550
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
Band 85 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.6.2006 Storleken av data: 150 kb
538
Lag om ändring av 14 och 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
539
Lag om gödselfabrikat
540
Lag om ändring av luftfartslagen
541
Republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
542
Statsrådets förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2006/2007 (Översättning till samiska)
543
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grunden för skogsvårdsavgiften för 2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.