Elektronisk författningssamling: 2006

Band 144 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.11.2006 Storleken av data: 82 kb
966
Lag om ändring av lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
967
Lag om ändring av 2 § i lagen om skogsvårdsföreningar
968
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet
969
Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter
970
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
971
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
972
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland
973
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
974
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar för 2006
Band 143 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.11.2006 Storleken av data: 186 kb
956
Lag om ändring av lagen om registerförvaltningen
957
Lag om ändring av 7 e och 9 § i lagen om hemkommun
958
Lag om ändring av namnlagen
959
Lag om ändring av 20 och 22 § i lagen om faderskap
960
Lag om ändring av ärvdabalken
961
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006
962
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
963
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
964
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser
965
Justitieministeriets förordning om förfarandet vid val till sametinget (Översättning till samiska)
Band 142 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.11.2006 Storleken av data: 113 kb
948
Lag om ändring av 2 och 3 § i familjevårdarlagen
949
Lag om ändring av 7 § i lagen om underhållstrygghet
950
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för närståendevård
951
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomststöd
952
Lag om ändring av 24 § i lagen om utkomststöd
953
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
954
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande och fastställande av gårdsstödsrättigheter
955
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
Band 141 Suomeksi På svenska
Utgiven: 9.11.2006 Storleken av data: 63 kb
944
Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
945
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.
946
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
947
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2006
Band 140 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.11.2006 Storleken av data: 89 kb
935
Lag om ändring av 5 § i vallagen
936
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL)
937
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
938
Lag om De vetenskapliga samfundens delegation
939
Lag om ändring av 23 § i jaktlagen
940
Statsrådets förordning om tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin
941
Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om ibruktagande av säkerhetsklassificering
942
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar
943
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar
Band 139 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.11.2006 Storleken av data: 48 kb
932
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
933
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit
934
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2006
Band 138 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.10.2006 Storleken av data: 99 kb
928
Lag om ändring av 50 kap. i strafflagen
929
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
930
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i förordningen om rättsskyddscentralen för hälsovården
931
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Nokia International Oy och NSN Finland Oy vid Koncernskattecentralen
Band 137 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.10.2006 Storleken av data: 84 kb
915
Lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
916
Lag om ändring av 16 § i lagen om fritt bildningsarbete
917
Lag om ändring av 5 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
918
Lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen
919
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet
920
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet
921
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förarexamensverksamhet
922
Handels- och industriministeriets förordning om operativa krav på åtskiljande av verksamheterna hos en eldistributionsnätsinnehavare
923
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
924
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 § i kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport
925
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
926
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
927
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
Band 136 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.10.2006 Storleken av data: 92 kb
906
Lag om europaandelslag
907
Lag om ändring av 5 kap. 5 § i lagen om andelslag
908
Lag om ändring av handelsregisterlagen
909
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
910
Lag om ändring av 7 § i firmalagen
911
Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen
912
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
913
Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
914
Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen
Band 135 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.10.2006 Storleken av data: kb
898
Lag om ombildning av Folkpensionsanstaltens interna rehabiliteringsbolag Petrea till en stiftelse
899
Statsrådets förordning om ändring av 11 § i förordningen om användning av fordon på väg
900
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner
901
Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem
902
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionala miljöcentraler
903
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (översättning till nordsamiska, översättning till enaresamiska, översättning till skoltsamiska)
904
Miljöministeriets förordning om blankett för ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder och bilagor till blanketten
905
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar 2006
Band 134 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.10.2006 Storleken av data: 124 kb
890
Lag om ändring av 15 och 19 kap. i sjukförsäkringslagen
891
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
892
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
893
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Amerikas förenta stater om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
894
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
895
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fågelägg och äggprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
896
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
897
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
Band 133 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.10.2006 Storleken av data: 114 kb
885
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2006
886
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om stödregioner, stöd som är bundna till produktionen och trädning inom systemet med samlat gårdsstöd
887
Statsrådets förordning om upprättande av den nationella reserven, stödnivåer och fastställande av stödrättigheter inom systemet med samlat gårdsstöd
888
Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse
889
Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen
Band 132 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.10.2006 Storleken av data: 65 kb
880
Lag om ändring av vallagen
881
Republikens presidents förordning om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
882
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
883
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det interna finansieringsavtalet mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, till tionde Europeiska utvecklingsfonden
884
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
Band 131 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.10.2006 Storleken av data: 138 kb
872
Statsrådets förordning om Landsbygdsverkets förvaltning
873
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i barnskyddsförordningen
874
Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare
875
Statsrådets förordning om statens bostadsfonds medelsanskaffningsfullmakter år 2006
876
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
877
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa enhetspriser och normskördar som används vid ersättning för skador på jordbruk och odling som orsakats av hjortdjur och rovdjur år 2006
878
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden
879
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
Band 130 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.10.2006 Storleken av data: 63 kb
866
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll
867
Kommunikationsministeriets förordning om utbildning som krävs av biljettkontrollörer och ordningsvakter som bistår vid kontrollen
868
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om prestationer för vilka Rättskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift
869
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättning till den som är föremål för forskning
870
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift
871
Skattestyrelsens beslut om vilka skattskyldiga som beskattas av Koncernskattecentralen
Band 129 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.10.2006 Storleken av data: 58 kb
860
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
861
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet
862
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
863
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med marockanska diplomatpass
864
Statsrådets förordning om ändring av 18 § statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
865
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av det slutliga beloppet av växthusstöd 2006
Band 128 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.9.2006 Storleken av data: 59 kb
855
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsandelar till kommunerna
856
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen
857
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
858
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
859
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 127 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.9.2006 Storleken av data: 394 kb
853
Lag om ändring av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen
854
Utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
Band 126 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.9.2006 Storleken av data: 145 kb
841
Lag om behandlingen av personer i förvar hos polisen
842
Lag om ändring av 10 § i förundersökningslagen
843
Lag om ändring av 61 och 64 § i lagen om gränsbevakningslagen
844
Lag om ändring av tullagen
845
Lag om ändring av 21 § i militära disciplinlagen
846
Lag om ändring av 27 § i territorialövervakningslagen
847
Lag om ändring av 7 och 12 § i lagen om ordningsvakter
848
Lag om ändring av lagen om behandling av berusade
849
Lag om ändring av 123 § i utlänningslagen
850
Lag om ändring av 9 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
851
Lag om ändring av 2 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
852
Lag om ändring av 6 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
Band 125 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.9.2006 Storleken av data: 106 kb
835
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsfinansieringen år 2007
836
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 15 och 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten
837
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkte
838
Arbetsministeriets förordning om ändring av 2 § arbetsministeriets förordning om arbetsgivarens skyldighet att betala ersättning till arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
839
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut
840
Finansministeriets förordning om krav för upptagande av värdepapper på börslistan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.