Elektronisk författningssamling: 2006

Band 164 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.12.2006 Storleken av data: 87 kb
1096
Lag om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet
1097
Lag om ändring av 70 § i inkomstskattelagen
1098
Lag om ändring av 5 kap. 12 § och 6 kap. 5 § i tvångsmedelslagen
1099
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff
1100
Lag om ändring av 37 § i lagen om verkställighet av böter
1101
Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen
1102
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
1103
Lag om ändring av 173 a § i mervärdesskattelagen
1104
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2007 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka år 2007
1105
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa fiskeövervakningsåtgärder
Band 163 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.12.2006 Storleken av data: 90 kb
1088
Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner
1089
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1090
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
1091
Lag om ändring av 25 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1092
Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet
1093
Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen
1094
Lag om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän
1095
Lag om ändring av 13 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
Band 162 Suomeksi På svenska
Utgiven: 12.12.2006 Storleken av data: 136 kb
1080
Lag om ändring av 31 och 32 § i lagen om studiestöd
1081
Lag om ändring av 48 b och 48 f § i lagen om grundläggande utbildning
1082
Lag om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas
1083
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av det genom notväxling ingångna protokollet mellan Finland och Ryssland om passertillståndsförfarandet för Saima kanals och Malyj Vysotskij -öns servicepersonal
1084
Statsrådets förordning om ändring av 21 och 25 § i statsrådets förordningen om godkännande av fordon
1085
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg
1086
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om användning av fordon på väg
1087
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter
Band 161 Suomeksi På svenska
Utgiven: 11.12.2006 Storleken av data: 166 kb
1074
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kina om ömsesidig befrielse från vissa skatter avseende internationell lufttransportaffärsverksamhet
1075
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1076
Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1077
Handels- och industriministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av centralen för turistfrämjande
1078
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1079
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på verksamheten vid hästseminstationer
Band 160 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2006 Storleken av data: 93 kb
1073
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2007
Band 159 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.12.2006 Storleken av data: 90 kb
1066
Lag om ändring av sparbankslagen
1067
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
1068
Lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi
1069
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området av lagstiftningen
1070
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om hemkommun
1071
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av befolkningsdatalagen
1072
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2007
Band 158 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.12.2006 Storleken av data: 87 kb
1056
Lag om ändring av lagen om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003-2009
1057
Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden
1058
Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
1059
Lag om ändring av 2 och 7 § i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor
1060
Lag om temporär ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
1061
Lag om ändring av lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation
1062
Lag om ändring av 5 a kap. 1 § och 10 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
1063
Lag om ändring av 9 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1064
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga
1065
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under början av år 2006
Band 157 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.12.2006 Storleken av data: 102 kb
1049
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
1050
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1051
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer samt upphävning av statsrådets beslut angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på traktorer och besiktning av dem
1052
Statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1053
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar
1054
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 § och bilagan i kommunikationsministeriets förordning om Fordonsförvaltningscentralens avgifter
1055
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
Band 156 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.12.2006 Storleken av data: 71 kb
1041
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1042
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1043
Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift
1044
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
1045
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2006
1046
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2006
1047
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
1048
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2006
Band 155 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.12.2006 Storleken av data: 172 kb
1037
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1038
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om territorialövervakning
1039
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om skyddsområden
1040
Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
Band 154 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.12.2006 Storleken av data: 92 kb
1031
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
1032
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om polisutbildning
1033
Statsrådets förordning om ändring av förordningen av tjänster som alltid besätts för viss tid
1034
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1035
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1036
Miljöministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för miljöministeriet
Band 153 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.11.2006 Storleken av data: 282 kb
1028
II tilläggsbudgeten för 2006
1029
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsdomstolen
1030
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon
Band 152 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.11.2006 Storleken av data: 203 kb
1014
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
1015
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
1016
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om kungörelseregister
1017
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
1018
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående tillämpningen av 18 § 5 kap. utsökningslagen
1019
Statsrådets förordning om upphävande av utsökningsförordningen
1020
Statsrådets förordning om upphävande av 5 och 6 kap. i förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
1021
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om statens indrivningskvitton
1022
Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
1023
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
1024
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av produktionsbidrag för jordbruksgrödor för år 2006
1025
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag per tacka och dess LFA-tillägg för år 2006
1026
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av gårdsstöd för år 2006
1027
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
Band 151 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.11.2006 Storleken av data: 65 kb
1010
Statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen
1011
Statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning
1012
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2005
1013
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
Band 150 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.11.2006 Storleken av data: 61 kb
1006
Lag om statsbidrag till privata arkiv
1007
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen
1008
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1009
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2006
Band 149 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.11.2006 Storleken av data: 128 kb
995
Lag om system för inkassering av elektroniska vägtullar
996
Lag om ändring av 2 § i lagen om apoteksavgift
997
Lag om ändring av 2 § i lagen om vårdbidrag för barn
998
Lag om ändring av 2 § i lagen om handikappbidrag
999
Lag om ändring av 30 a § i folkpensionslagen
1000
Lag om maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare 2007
1001
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel (Översättning till samiska)
1002
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
1003
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2006
1004
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 17 § i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
Band 148 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.11.2006 Storleken av data: 102 kb
987
Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag
988
Lag om ändring av 5 § i lagen om statsgarantifonden
989
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
990
Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
991
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
992
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av trafikministeriets beslut om förarexamensverksamhet
993
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de blanketter som skall användas vid missbrukarvård oberoende av vilja
994
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2007
Band 147 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.11.2006 Storleken av data: 124 kb
985
Lag om ortodoxa kyrkan
986
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet
Band 146 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.11.2006 Storleken av data: 88 kb
979
Lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet
980
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
981
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om yrkeshögskolor
982
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om systemet för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna
983
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
984
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
Band 145 Suomeksi På svenska
Utgiven: 16.11.2006 Storleken av data: 123 kb
975
Lag om ändring av lagen om källskatt för löntagare från utlandet
976
Lag om farkostregistret
977
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
978
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.