Elektronisk författningssamling: 2006

Band 184 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2006 Storleken av data: 114 kb
1203
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter
1204
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Estland om ömsesidig säkerhetsupplagring av råolja och petroleumprodukter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1205
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
1206
Miljöministeriets förordning om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
1207
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1208
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer
Band 183 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2006 Storleken av data: 103 kb
1198
Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1199
Finansministeriets förordning om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1200
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer
1201
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1202
Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 182 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2006 Storleken av data: 555 kb
1194
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
1195
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
1196
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
1197
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare
Band 181 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2006 Storleken av data: 944 kb
1193
Statsbudgeten för 2007
Band 180 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2006 Storleken av data: 171 kb
1189
III tilläggsbudgeten för 2006
1190
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
1191
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift
1192
Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2007
Band 179 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2006 Storleken av data: 199 kb
1188
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner
Band 178 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2006 Storleken av data: 84 kb
1180
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om godkännande av fordon
1181
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon
1182
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Fångvårdsväsendet
1183
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer
1184
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer
1185
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer
1186
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer
1187
Finansministeriets beslut om förordnande för skattestyrelsen och Västra Finlands skatteverk att såsom behörig myndighet avgöra vissa ärenden som avses i internationella avtal om beskattning
Band 177 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2006 Storleken av data: 458 kb
1179
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
Band 176 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.12.2006 Storleken av data: 88 kb
1173
Statsrådets förordning om ändring av upphovsrättsförordningen
1174
Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen och hälsoskyddslagen
1175
Statsrådets förordning om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad 2007
1176
Statsrådets förordning om företagshälsokort för arbetstagare som utför byggarbete
1177
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar gällande toluen och triklorbensen
1178
Statsrådets förordning om besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
Band 175 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2006 Storleken av data: 135 kb
1170
Undervisningsministeriets förordning om den examensstruktur som avses i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1171
Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet
1172
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som ingår i vissa program för utveckling av landsbygden
Band 174 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2006 Storleken av data: 148 kb
1165
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten
1166
Statsrådets förordning om Zoonoscentret
1167
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk år 2007
1168
Försvarsministeriets förordning om dagspenning till värnpliktiga samt till kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst
1169
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om upplysningar som skall lämnas vid införsel av husdjursavelsmaterial
Band 173 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2006 Storleken av data: 114 kb
1158
Lag om ändring av utlänningslagen
1159
Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret
1160
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1161
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1162
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 9 § i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
1163
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna enligt 7 § 5 mom. i lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
1164
Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer
Band 172 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.12.2006 Storleken av data: 89 kb
1149
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa
1150
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
1151
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
1152
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2006
1153
Statsrådets förordning om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2007
1154
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
1155
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
1156
Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1157
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden
Band 171 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.12.2006 Storleken av data: 132 kb
1146
Statsrådets förordning om systemet med utbildningskommissioner
1147
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om utvärdering av utbildning
1148
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner
Band 170 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2006 Storleken av data: 165 kb
1143
Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
1144
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
1145
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
Band 169 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2006 Storleken av data: 105 kb
1138
Lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien
1139
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter
1140
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen
1141
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföring av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä
1142
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, ansvar eller försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
Band 168 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.12.2006 Storleken av data: 195 kb
1131
Lag om ändring av 17 och 18 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1132
Statsrådets förordning om ändring av 6 § statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1133
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i bostadsbidragsförordningen
1134
Inrikesministeriets förordning om fördelning mellan magistraterna av uppgifter som hänför sig till mottagande av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet
1135
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1136
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1137
Inrikesministeriets förordning om upphävande av 1 § 2 mom. i inrikesministeriets förordning om passfotografier
Band 167 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.12.2006 Storleken av data: 89 kb
1125
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1126
Lag om ändring av lagen om Försäkringsinspektionen
1127
Lag om upphävande av 64 § 2 mom. och 65 § 4 mom. i lagen om pensionsstiftelser
1128
Lag om ändring av 96 och 97 § i lagen om försäkringskassor
1129
Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen
1130
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2007
Band 166 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.12.2006 Storleken av data: 235 kb
1114
Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden
1115
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1116
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1117
Lag om ändring av 17 § i lagen om pension för lantbruksföretagare
1118
Lag om ändring av 56 § i lagen om sjömanspensioner
1119
Lag om ändring av 10 kap. 3 § i lagen om försäkringsbolag
1120
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1121
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1122
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
1123
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
1124
Lag om ändring av 48 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Band 165 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.12.2006 Storleken av data: 85 kb
1106
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande av och skydd för investeringar
1107
Lag om ändring av lagen om näringsförbud
1108
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
1109
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om näringsförbudsregistret
1110
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1111
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
1112
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1113
Skattestyrelsens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.