Elektronisk författningssamling: 2006

Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2006 Storleken av data: 73 kb
147
Statsrådets förordning om vissa domkretsarrangemang
148
Justitieministeriets beslut om ändring av 1 § i justitieministeriets beslut om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser
149
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utbildningsstyrelsen
150
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
151
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa jord- och skogsbruksministeriets förordningar om livsmedelssäkerhet i primärproduktion
152
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för energigrödor för 2005
153
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag för proteingrödor för år 2005
154
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella arealbaserade stöd för 2005
155
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av EU:s utsädesstöd för 2005
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.3.2006 Storleken av data: 85 kb
136
Lag om ändring av kemikalielagen
137
Lag om ändring av miljöskyddslagen
138
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
139
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om vissa svårnedbrytbara organiska ämnen
140
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om begränsning av introduktion på marknaden och användning av tvätt- och rengöringsmedel
141
Statsrådets förordning om upphävande av tvättmedelsförordningen
142
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av fördraget om patenträtt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget
143
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av patentlagen
144
Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen
145
Statsrådets förordning om delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
146
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.2.2006 Storleken av data: 201 kb
133
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad
134
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten
135
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om certiferat föröknings- och plantmaterial
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.2.2006 Storleken av data: 86 kb
123
Lag om ändring av 21 § i lagen om lagfarts- och inteckningsregister
124
Lag om ändring av 7 § och 9 § i lagen om parkeringsbot
125
Lag om ändring av socialvårdslagen
126
Republikens presidents förordning om ändring av 4 § 2 mom. i republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
127
Statsrådets förordning om ändring av 28 § i förordningen om studiestöd
128
Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter
129
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
130
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i syfte att utrota skadegörare och att hindra spridningen av dem
131
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid marknadsföring av växtprodukter
132
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på skydd för växters sundhet vid import och export av växtprodukter
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.2.2006 Storleken av data: 163 kb
115
Statsrådets förordning om Livsmedelssäkerhetsverket
116
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 19 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2005
117
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2005
118
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser
119
Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
120
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
121
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av användningen av drivgarn 2006 och 2007
122
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2005
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.2.2006 Storleken av data: 65 kb
111
Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
112
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. 1 punkten samt 8 § 1 mom. trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen
113
Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2006
114
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå år 2006
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.2.2006 Storleken av data: 111 kb
102
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
103
Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik
104
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om specialtandläkarexamen
105
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 6 § förordningen om specialläkarexamen
106
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket
107
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2006
108
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2005
109
Statsrådets förordning om nationella tilläggsbidrag för dikor som betalas för 2005
110
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för potatisproduktion för 2005
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.2.2006 Storleken av data: 170 kb
99
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen
100
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter
101
Handels- och industriministeriets förordning om provtagnings- och mätmetoder som används vid övervakningen av djupfrysta livsmedel
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.2.2006 Storleken av data: 634 kb
90
Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2006 för psykiatrisk vård och rehabilitering av barn och unga samt för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar
91
Statsrådets kungörelse om resultatet av det andra valet vid valet av republikens president
92
Finansministeriets förordning om J.V. Snellmans jubileumsmynt
93
Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt med anledning av 150-årsjubileet av Ålands demilitarisering
94
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2006 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen samt om blanketter för ansökan om kvoter för bidrag per tacka år 2006
95
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka
96
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av nationellt produktionsstöd för mjölk 2006
97
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av Finlandia Vodka Worldwide Oy vid Koncernskattecentralen
98
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst och deklarationsservice för småarbetsgivare
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 6.2.2006 Storleken av data: 146 kb
87
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa förvaltningsuppgifter som rör handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser
88
Statsrådets förordning om statsunderstöd för höjande av utbildningsnivån hos vuxna
89
Handels- och industriministeriets arbetsordning
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 2.2.2006 Storleken av data: 149 kb
84
Statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet
85
Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller
86
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om utbyte av läkemedel
Band 13 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.2.2006 Storleken av data: 138 kb
81
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
82
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2006
83
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
Band 12 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.1.2006 Storleken av data: 181 kb
72
Ungdomslag
73
Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
74
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Internationella brottmålsdomstolen och Finland om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna inför Internationella brottmålsdomstolen och av deras närstående och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
75
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ett system för betalnings- och deklarationsservice för småarbetsgivare och av lagen om ändring av 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
76
Statsrådets förordning om ett system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare
77
Statsrådets förordning om ändring av 27 § i statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
78
Statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar
79
Statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus
80
Försvarsministeriets förordning om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst åren 2008-2009
Band 11 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.1.2006 Storleken av data: 162 kb
67
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden och tilläggen I och II till protokollet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och i tilläggen I och II till protokollet
68
Inrikesministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i inrikesministeriets beslut om magistraternas verksamhetsområden
69
Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets beslut om priser per enhet för anläggningsprojekt inom undervisnings- och biblioteksväsendet
70
Handels- och industriministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2006 skall betalas till den som producerar ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
71
Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
Band 10 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.1.2006 Storleken av data: 169 kb
59
Lag om ändring av lagen om ordningsbotsförfarande
60
Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret
61
Lag om ändring av fordonslagen
62
Lag om försöksdjursverksamhet
63
Lag om ändring av djurskyddslagen
64
Lag om ändring av lagen om utkomststöd
65
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning
66
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet
Band 9 Suomeksi På svenska
Utgiven: 26.1.2006 Storleken av data: 183 kb
44
Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
45
Lag om ändring av 12 § i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav
46
Lag om ändring av 14 § i lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
47
Lag om ändring av 11 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice
48
Lag om ändring av 64 d § i lagen om olycksfallsförsäkring
49
Lag om ändring av 86 § i utlänningslagen
50
Lag om ändring av 11 § i lagen om likabehandling
51
Lag om ändring av lagen om företagshälsovård
52
Lag om ändring av 2 a § i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering
53
Lag om upphävande av 51 § 2 mom. i arbetarskyddslagen
54
Lag om upphävande av 47 kap. 6 § 2 mom. i strafflagen
55
Lag om upphävande av 3 § 3 mom. i lagen om arbetarskyddsförvaltningen
56
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Serbien och Montenegro om bistånd till utbildning i Montenegro
57
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2006
58
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
Band 8 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.1.2006 Storleken av data: 207 kb
34
Lag om ändring av utlänningslagen
35
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor
36
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2006 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
37
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador för år 2004
38
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador inom jordbruket år 2004
39
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador för år 2005
40
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2006
41
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk
42
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av mjölkbidrag och dess tilläggsbidrag för år 2005
43
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under år 2005
Band 7 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.1.2006 Storleken av data: 283 kb
27
Lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet
28
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
29
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2006
30
Statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2006
31
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2006
32
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder
33
Skattestyrelsens beslut om beskattningen av vissa företag vid Koncernskattecentralen
Band 6 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.1.2006 Storleken av data: 223 kb
23
Livsmedelslag
24
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
25
Lag om Livsmedelssäkerhetsverket
26
Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen och om temporär ändring av 70 § i kommunikationsmarknadslagen
Band 5 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.1.2006 Storleken av data: 130 kb
22
Lag om ändring av läkemedelslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.