Elektronisk författningssamling: 2006

Band 204 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 88 kb
1354
Lag om upphävande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
1355
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
1356
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1357
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
1358
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
1359
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
Band 203 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 118 kb
1349
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2007
1350
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning och om testning av sådan kompetens
1351
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten och om testning av sådan kompetens
1352
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser
1353
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionskassor
Band 202 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 89 kb
1342
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1343
Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1344
Lag om ändring av 11 a § i lagen om barndagvård
1345
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i förordningen om barndagvård
1346
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket
1347
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1348
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
Band 201 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 92 kb
1336
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1337
Lag om ändring av 41 § i lagen om stödjande av företagsverksamhet
1338
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Guatemala om främjande och skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1339
Statsrådets förordning om screening
1340
Handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1341
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
Band 200 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 83 kb
1324
Lag om ändring av handelsregisterlagen
1325
Lag om ändring av 14 § i företags- och organisationsdatalagen
1326
Lag om ändring av 3 kap. 9 § i bokföringslagen
1327
Lag om ändring av 18 § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården
1328
Lag om ändring av 6 § i folkhälsolagen
1329
Lag om ändring av 6 § i socialvårdslagen
1330
Lag om ändring av lagen om barndagvård
1331
Lag om upphävande av lagen om temporär ändring av 16 § lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1332
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1333
Justitieministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för prestationer hos justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde
1334
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2007
1335
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
Band 199 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 92 kb
1316
Lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
1317
Lag om ändring av lagen om häradsåklagare
1318
Lag om ändring av lagen om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland
1319
Lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna åklagare
1320
Lag om ändring av 27 § i lagen om statsandelar till kommunerna
1321
Lag om temporär ändring av 87 § i vägtrafiklagen
1322
Lag om ändring av 4 a § och om temporär ändring av 4 § i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
1323
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om skatteredovisning
Band 198 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 156 kb
1298
Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1299
Lag om besvärsnämnden för social trygghet
1300
Lag om ändring av folkpensionslagen
1301
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1302
Lag om ändring av 33 och 37 § i familjepensionslagen
1303
Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn
1304
Lag om ändring av lagen om handikappbidrag
1305
Lag om ändring av 55 och 58 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1306
Lag om ändring av barnbidragslagen
1307
Lag om ändring av lagen om moderskapsunderstöd
1308
Lag om ändring av militärunderstödslagen
1309
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1310
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1311
Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare
1312
Lag om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring
1313
Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
1314
Lag om ändring av 140 § i lagen om pension för arbetstagare
1315
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag
Band 197 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 228 kb
1295
Lag om statens pensioner
1296
Lag om införande av lagen om statens pensioner
1297
Lag om statens pensionsfond
Band 196 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 146 kb
1293
Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner
1294
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om kommunala pensioner
Band 195 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 294 kb
1290
Lag om sjömanspensioner
1291
Lag om införande av lagen om sjömanspensioner
1292
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Band 194 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 271 kb
1280
Lag om pension för lantbruksföretagare
1281
Lag om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare
1282
Lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
1283
Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1284
Lag om ändring av lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1285
Lag om ändring av lagen om avträdelsepension
1286
Lag om ändring av lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1287
Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
1288
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
1289
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
Band 193 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2006 Storleken av data: 249 kb
1272
Lag om pension för företagare
1273
Lag om införande av lagen om pension för företagare
1274
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1275
Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
1276
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
1277
Lag om ändring av 2 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet
1278
Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1279
Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård
Band 192 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2006 Storleken av data: 90 kb
1265
Lag om högsta förvaltningsdomstolen
1266
Lag om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter
1267
Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp
1268
Lag om ändring av 4 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
1269
Lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande
1270
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
1271
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering
Band 191 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2006 Storleken av data: 126 kb
1259
Lag om växtskyddsmedel
1260
Lag om ändring av kemikalielagen
1261
Lag om ändring av 44 kap. 1 § i strafflagen
1262
Lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift
1263
Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
1264
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Band 190 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.2006 Storleken av data: 85 kb
1249
Lag om ändring av vägtrafiklagen
1250
Lag om ändring av 89 § i fordonslagen
1251
Lag om ändring av 4 och 7 § i lagen om televisions- och radioverksamhet
1252
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1253
Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
1254
Lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet
1255
Lag om ändring av lagen om barndagvård
1256
Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
1257
Lag om ändring av lönegarantilagen
1258
Lag om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän
Band 189 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2006 Storleken av data: 115 kb
1243
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen mot dopning inom idrotten
1244
Statsrådets förordning om styrkande av rätten att resa i vissa fall
1245
Inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka nödcentralerna vid nödcentralsverkets uppbär avfift
1246
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1247
Inrikesministeriets förordning om ändring till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1248
Inrikesministeriets förordning on ändring av inrikesministeriets arbetsordning
Band 188 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2006 Storleken av data: 94 kb
1237
Lag om assisterad befruktning
1238
Lag om ändring av lagen om faderskap
1239
Lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
1240
Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1241
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den avgift som skall betalas vid tillverkning och import av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1242
Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer
Band 187 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2006 Storleken av data: 87 kb
1228
Lag om ändring av upphovsrättslagen
1229
Lag om ändring av 3 § i lagen om anordnande av studentexamen
1230
Lag om ändring av 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1231
Lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg
1232
Lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar
1233
Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
1234
Statsrådets förordning om fastställande år 2007 av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade
1235
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
1236
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
Band 186 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2006 Storleken av data: 88 kb
1216
Lag om ändring av 3 § i inkomstskattelagen
1217
Lag om inkomstskatteskalan för 2007
1218
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1219
Lag om ändring av 6 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1220
Lag om ändring av 13 § i lagen om överlåtelseskatt
1221
Lag om ändring av 12 § i lagen om skatteredovisning
1222
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1223
Lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen
1224
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1225
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
1226
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1227
Lag om ändring av 3 § i företags- och organisationsdatalagen
Band 185 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.12.2006 Storleken av data: 139 kb
1209
Lag om grunderna för avgifter för vissa förhandsbeslut
1210
Lag om ändring av 48 § i fordonsskattelagen
1211
Lag om ändring av 19 § i bränsleavgiftslagen
1212
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring, när det gäller inrättande av ett register för identifiering av tullutredningar, av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
1213
Lag om ändring av 23 b och 24 § i tullagen
1214
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1215
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2007

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.