660/2019

Helsingfors den 15 maj 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (888/2017) 2 och 4 § som följer:

2 §
Offentligrättsliga prestationer som bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som baserar sig på prestationernas genomsnittliga självkostnadsvärde:

1) kortvariga tillstånd för jakt på småvilt enligt jaktområde:
– tillstånd för jakt på småvilt inklusive jakt på hönsfågel 17 €/dygn
– tillstånd för jakt på småvilt för annat vilt än hönsfågel 10 €/dygn
2) regionalt säsongstillstånd för jakt på småvilt enligt följande:
– säsongstillstånd för jakt på småvilt inklusive hönsfågel för tiden 1.8–30.4 130 €
– säsongstillstånd för jakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8–30.4 80 €
– säsongstillstånd för bågjakt inklusive jakt på hönsfågel för tiden 1.8–30.4 65 €
– säsongstillstånd för bågjakt på annat vilt än hönsfågel för tiden 1.8–30.4 40 €
– säsongstillstånd för en del av säsongen för tiden 1.11–30.4 55 €
– säsongstillstånd för jakt på små rovdjur för tiden 1.8–30.4 10 €
– säsongstillstånd för jakt på bäver för tiden 20.8–30.4 20 €
– säsongstillstånd för invånare i städerna Kemi och Torneå att jaga allt slags småvilt på områden som anvisats av Forststyrelsen 67 €
3) personligt tillstånd att jaga björn i renskötselområdet eller utanför renskötselområdet för innehavare av ett gemensamt tillstånd
– dygn 25 €
– säsong 50 €,
4) tillstånd att jaga varg eller lo för innehavare av ett gemensamt tillstånd 25 €/person,
5) beslut om tillstånd att jaga stora rovdjur, ej arealbaserat 40 €/beslut
6) personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område
– dygn 12 €
– 2 dygn 24 €
– 3 dygn 36 €
– säsong 42 €,
7) personligt tillstånd att jaga älg för invånare i städerna Kemi och Torneå på områden som anvisats av Forststyrelsen 25 €/säsong,
8) tillstånd för utlänningar att jaga på allmänna vattenområden för tiden 1.6–31.12
– dygn 10 €
– säsong 70 €,
9) tillstånd att jaga säl i statens vattenområden av privat natur i havet eller tillstånd för utlänningar att jaga säl i allmänna vattenområden i havet för tiden 16.4–31.12 som följer:
– vecka 15 €
– säsong 42 €,
10) säsongstillstånd för kommuninvånare i Enontekis, Enare eller Utsjoki för fiske med handredskap på de staten tillhöriga områden i personens hemkommun i vattendrag där lax eller öring stiger som avses i 10 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015) 40 €/säsong

11) tillståndsavgifter för fångstredskap per kalenderår, för användning av fångstredskap inom områden där tillstånd för användning av fångstredskap fordras som följer:

Fångstredskap Tillståndsområde I Tillståndsområde II Tillståndsområde III
Nät, längd högst 31 m 4 € 6 € 10 €
Katsa (3 st.) 4 € 6 € 10 €
Agnkrok, 10 st. 4 € 6 € 10 €
Ryssja, höjd högst 1,5 m 4 € 6 € 10 €
Långrev, högst 100 krokar 4 € 6 € 10 €
Not under 6 m eller lådryssja 24 € 24 € 40 €
Ljuster (ljustring), harpun och båge 4 € 6 € 10 €
12) tillstånd för kräftfiske i namngivet vatten enligt följande:
– kalenderår 5 €/ mjärde, kräfthåv eller annat motsvarande fångstredskap,
13) tillstånd för fångstredskap områdesvis för kommersiellt fiske per kalenderår som följer:
Fångstredskap Avgift / kalenderår
– not 100 €
– ryssja (högst 1,5 m hög) 10 €
– ryssja (1,5–5 m hög) 60 €
– ryssja (över 5 m hög) 130 €
– trål 200 €
– nät, kräftmjärde, katsa (3 st.), agnkrokar 10 st. och långrev med högst 100 krokar 3 €,
14) ett sådant skriftligt beslut om områdesvisa kvoter för jakt eller fiske som avses i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och som meddelas separat för anförande av besvär 50 €,
15) skriftligt beslut som meddelas separat för sökande av ändring och som gäller tillstånd för jakt eller fiske 30 €.
Tillstånd som söks med elektroniska kommunikationsmedel (mobiltillstånd) kan beviljas enligt följande:
– personligt tillstånd att jaga björn i renskötselområdet eller utanför renskötselområdet för innehavare av ett gemensamt tillstånd
dygn 25,12 € + msa
säsong 50,41 € + msa
– personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område
1 dygn 11,77 € + msa
2 dygn 24,12 € + msa
3 dygn 35,22 € + msa
4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsfria:

1) tillstånd enligt 10 § 1 mom. i lagen om fiske för personer som stadigvarande bor i Enontekis, Enare eller Utsjoki att fiska på vattenområden som tillhör staten och finns i ovannämnda kommuner,

2) säsongstillstånd för kommuninvånare som är under 18 år i Enontekis, Enare eller Utsjoki för fiske med handredskap på de staten tillhöriga områden i personens hemkommun i vattendrag där lax eller öring stiger som avses i 10 § 2 mom. i lagen om fiske,

3) tillstånd för fiske eller jakt som Forststyrelsen beviljar i utbyte mot övervakning, fiskevård eller viltvård,

4) tillstånd som Forststyrelsen beviljar intressegrupper,

5) prestationer som är avgiftsfria enligt 9 § i skoltlagen (253/1995) och 87 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), under de förutsättningar som anges i dessa paragrafer,

6) beslut som gäller avverkningsrätt,

7) spöfisketillstånd för handredskapsfiske för personer under 15 år, med undantag för

a) tillstånd för ett fiskeställe där antalet tillstånd är begränsat till högst 8 tillstånd per dygn,

b) fisketillstånd som baserar sig på Forststyrelsens fiskerätt i dess egenskap av delägare i en samfällighet eller på Forststyrelsens avtal med andra innehavare av fiskerätt.


Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Helsingfors den 15 maj 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Sanna Koljonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.