776/2017

Helsingfors den 22 november 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), sådana de lyder delvis ändrade i lag 397/1998:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs på vilka villkor kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött får importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer). Förordningen tillämpas även på sådana importpartier med kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som från tredjeländer importeras till Finland via en annan medlemsstat och vars första mottagare finns i Finland.

I förordningen föreskrivs också om djurhälsokraven i fråga om sådana importpartier med kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som importeras för proviantering inom båttrafik, för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland eller för tillfällig lagring i Finland innan vidare tranport till ett tredjeland.

Vid import ska utöver bestämmelserna i denna förordning även bestämmelserna i de internationella avtal om livsmedel av animaliskt ursprung som Europeiska unionen ingått med tredjeländer iakttas.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte då kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött förs in från ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad.

3 §
Förhållande till andra författningar

Bestämmelser om import av kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött och om de krav som ställs på kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött ingår förutom i denna förordning dessutom i följande författningar:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel,

4) kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg,

5) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött,

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati,

7) livsmedelslagen (23/2006) och de författningar som utfärdats med stöd av den, och

8) lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kött av tama hov- och klövdjur kött av tama hov- och klövdjur i enlighet med definitionen i punkt 1.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

2) kött av fjäderfä kött av fjäderfä i enlighet med definitionen i punkt 1.3 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

3) kött av hägnat vilt kött av hägnat vilt i enlighet med definitionen i punkt 1.6 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

4) kött av hägnade kaniner sådant kött av hägnade kaniner som avses i kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 om fastställande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer för import till eller transitering genom gemenskapen av kött av vilda harar och kaniner, vissa vilda landlevande däggdjur och hägnade kaniner samt om kraven för veterinärintyg,

5) kött av frilevande vilt kött av frilevande vilt i enlighet med definitionen i punkt 1.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004 samt säl,

6) kött av vilda harar och kaniner sådant kött av vilda harar och kaniner som avses i förordning (EG) nr 119/2009,

7) kött av andra vilda landlevande däggdjur sådant kött av andra vilda landlevande däggdjur än hov- och klövdjur, harar och kaniner som avses i förordning (EG) nr 119/2009,

8) malet kött malet kött i enlighet med definitionen i punkt 1.13 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

9) köttberedningar köttberedningar i enlighet med definitionen i punkt 1.15 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

10) kött kött som avses i 1–9 punkten samt kött av kräldjur,

11) köttprodukter köttprodukter i enlighet med definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

12) magar, urinblåsor och tarmar behandlade magar, blåsor och tarmar i enlighet med definitionen i punkt 7.9 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

13) kollagen kollagen i enlighet med definitionen i punkt 7.8 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

14) gelatin gelatin i enlighet med definitionen i punkt 7.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 853/2004,

15) bearbetade produkter av kött produkter som avses i 11–14 punkten och som framställs genom bearbetning av kött, malet kött eller köttberedningar eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter,

16) sammansatta produkter livsmedel som innehåller både bearbetade produkter av animaliskt ursprung och produkter av vegetabiliskt ursprung och som omfattar livsmedel från första bearbetningsled som utgör en integrerad del av produktionen av slutprodukten,

17) ursprungsanläggning en anläggning i en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett tredjeland där livsmedel av animaliskt ursprung har producerats, framställts eller förpackats och vars identifieringsmärkning finns på förpackningen,

18) ursprungslandett tredjeland i vilket livsmedel av animaliskt ursprung har producerats, framställts eller förpackats,

19) exportlandett tredjeland där en tjänsteveterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer partiet eller där ett annat dokument som medföljer partiet har upprättats,

20) importleverans av ett importparti till Europeiska unionens territorium eller marknad,

21) transitering transport av ett importparti genom Europeiska unionens territorium vidare till ett tredjeland antingen direkt eller efter tillfällig lagring, 

22) proviantering inom båttrafik livsmedel som är avsedda att under resan förbrukas av besättningen och passagerarna på fartyg i internationell yrkesmässig trafik, 

23) kommissionen Europeiska kommissionen,

24) rådet Europeiska unionens råd,

25) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen, och

26) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till någon av Europeiska unionens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

2 kap.

Importvillkor

5 §
Allmänna begränsningar av import

Kött, bearbetade produkter av kött eller sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa får inte importeras.

6 §
Importvillkor för kött och malet kött av tama hov- och klövdjur

Bestämmelser om importvillkoren för kött och malet kött av tama hov- och klövdjur finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg. Ett villkor för import av kött och malet kött av tama hov- och klövdjur är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd för respektive djurart.

Med avvikelse från förordning (EU) nr 206/2010 ska med importpartier med kött och malet kött av tama hov- och klövdjur från Nya Zeeland dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1901 om fastställande av regler för utfärdande av intyg och av en förlaga till hälsointyg för import till unionen av sändningar av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland och om upphävande av beslut 2003/56/EG, och med importpartier med svinkött från Kanada ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2005/290/EG om förenklade intyg för import av sperma av nötkreatur och färskt griskött från Kanada och om ändring av beslut 2004/639/EG.

Bestämmelser om trikinundersökning av kött från sådana djur som är mottagliga för trikininfektion, såsom svin och häst, finns i genomförandeförordning (EU) 2015/1375.

7 §
Importvillkor för kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, hägnade ratiter och frilevande fågelvilt

Bestämmelser om importvillkoren för kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, hägnade ratiter och frilevande fågelvilt finns i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven för veterinärintyg. Med importpartier från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från förordning (EG) nr 798/2008 medfölja ett sådant veterinärintyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901.

Ett villkor för import av kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, hägnade ratiter och frilevande fågelvilt är också att ursprungslandet i bilagan till beslut 2011/163/EU nämns som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd för respektive djurgrupp. Bestämmelser om trikinundersökning av kött från sådant djur som är mottagligt för trikininfektion, såsom hägnat och frilevande fågelvilt, finns i genomförandeförordning (EU) 2015/1375.

8 §
Salmonellaundersökningar av kött och malet kött och salmonellaintyg

Bestämmelser om den provtagning för salmonellaundersökningar som den avsändande anläggningen i ett tredjeland utför på kött och malet kött av nötkreatur, svin, höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss som hålls som husdjur och om de mikrobiologiska metoderna för undersökning av proven finns i förordning (EG) nr 1688/2005.

Bestämmelser om de officiella laboratorier i vilka salmonellaundersökningar av kött och malet kött av höns, kalkoner, pärlhöns, ankor och gäss ska utföras finns i artikel 12 i Europaparlamentens och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.

Bestämmelser om de importpartier som inte behöver åtföljas av ett intyg över utförd salmonellaundersökning finns i artikel 8.2 c och d i förordning (EG) nr 853/2004.

9 §
Importvillkor för kött och malet kött av hägnade kaniner, vilda harar och kaniner samt andra vilda landlevande däggdjur

Bestämmelser om importvillkoren för kött och malet kött av hägnade kaniner, vilda harar och kaniner samt andra vilda landlevande däggdjur finns i förordning (EG) nr 119/2009. Med importpartier från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från förordning (EG) nr 119/2009 medfölja ett sådant veterinärintyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901. Ett villkor för import är också att ursprungslandet i bilagan till beslut 2011/163/EU nämns som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd för respektive djurgrupp.

Bestämmelser om trikinundersökning av kött från sådana djur som är mottagliga för trikininfektion, såsom björn, finns i genomförandeförordning (EU) 2015/1375.

10 §
Importvillkor för kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur

Bestämmelser om importvillkoren för kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur finns i förordning (EU) nr 206/2010. Ett villkor för import är också att ursprungslandet i bilagan till beslut 2011/163/EU nämns som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd för respektive djurgrupp. Med importpartier från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från förordning (EU) nr 206/2010 medfölja ett sådant hälsointyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901.

Bestämmelser om trikinundersökning av kött från sådana djur som är mottagliga för trikininfektion, såsom vildsvin och hovdjur, finns i genomförandeförordning (EU) 2015/1375.

11 §
Importvillkor för kött och malet kött av kräldjur

Kött och malet kött av kräldjur får importeras endast från de tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010 eller i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008.

Kräldjurens primärproduktionsställe ska övervakas av veterinärmyndigheten i ursprungslandet. Kräldjurens slakteri, den styckningsanläggning som hanterar kött och andra anläggningar som hanterar kött ska vara godkända och övervakas av den behöriga myndigheten i ursprungslandet. Produktionen, hanteringen och distributionen av kött och malet kött av kräldjur ska uppfylla alla relevanta hygienkrav enligt förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004. Tjänsteveterinären i ursprungslandet ska utföra en ante mortem-besiktning av kräldjuren före slakt och en post mortem-besiktning efter slakt i syfte att fastställa att djuren är lämpade för slakt och köttet lämpat som människoföda.

Kött och malet kött av kräldjur som importeras ska ha varit fryst i minst fem dagar i -12 °C eller lägre temperatur för eliminering av Spirometra-parasiter. Dessutom ska varje importparti med kött och malet kött innan det sänds undersökas med avseende på salmonella i enlighet med den senaste versionen av standarden EN/ISO 6579. Antalet förpackade enheter som ska undersökas i ett importparti ska motsvara antalet förpackade enheter i tabell 2 i del B i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005. Av varje förpackad enhet ska ett prov på minst 25 g undersökas. Av provet ska 25 g vara fritt från Salmonella. Med importpartier med kött och malet kött av kräldjur ska medfölja ett intyg av vilket framgår att salmonellaundersökningarna har utförts och att resultatet av dem varit negativt. Bestämmelser om trikinundersökning av kött från sådana djur som är mottagliga för trikininfektion, såsom krokodiler, finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375.

Att kraven enligt 1 och 2 mom. uppfylls ska bevisas med ett intyg enligt bilaga VI till förordning (EG) nr 854/2004 som ska medfölja partiet.

12 §
Importvillkor för köttberedningar

Köttberedningar framställda av kött av sådana djur som avses i denna förordning, med undantag av hovdjur, får importeras endast från de tredjeländer från vilka import av färskt kött av djurarten i fråga är tillåten. Köttberedningar ska uppfylla villkoren i kommissionens beslut 2000/572/EG om fastställande av villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg för import av köttberedningar till gemenskapen från tredjeland. Med importpartier med köttberedningar ska medfölja ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga II till beslut 2000/572/EG. Med importpartier från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från beslut 2000/572/EG medfölja ett sådant hälsointyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska kött av kräldjur som används som råvara för köttberedningar som framställts av kött av kräldjur uppfylla kraven i 11 §. En anläggning som framställer köttberedningar av kött av kräldjur ska vara godkänd och övervakas av den behöriga myndigheten i ursprungslandet.

13 §
Importvillkor för köttprodukter samt värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar

Köttprodukter samt magar, urinblåsor och tarmar som har värmebehandlats i enlighet med del 4 i bilaga II till kommissionens beslut 2007/777/EG om djur- och folkhälsovillkor och förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av beslut 2005/432/EG, får importeras, beroende på djurart, endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1–3 i bilaga II till beslut 2007/777/EG.

Köttprodukter samt värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar ska uppfylla villkoren i beslut 2007/777/EG och behandlingen av köttprodukter samt värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar ska för varje enskilt importlands del uppfylla de krav på behandling som gäller för respektive djurart i del 4 i bilaga II till beslutet, i enlighet med bestämmelserna i delarna 2 och 3 i bilaga II till beslutet. Med importpartier med köttprodukter samt värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar ska medfölja ett veterinärintyg i enlighet med mallen i bilaga III till beslut 2007/777/EG. Med importpartier från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från beslut 2007/777/EG medfölja ett sådant hälsointyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska kött av kräldjur som används som råvara för sådana köttprodukter och värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar som framställts av kött av kräldjur uppfylla kraven i 11 §. En anläggning som framställer sådana köttprodukter och värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar som framställts av kött av kräldjur ska vara godkänd och övervakas av den behöriga myndigheten i ursprungslandet.

14 §
Importvillkor för saltade eller torkade magar, urinblåsor och tarmar som används som livsmedel

Sådana magar, urinblåsor och tarmar som är avsedda som livsmedel och som efter att de rengjorts har saltats eller torkats, får importeras från alla tredjeländer. Saltade eller torkade tarmar ska uppfylla kraven i kommissionens beslut 2003/779/EG om djurhälsokrav och veterinärintyg för import från tredje land av djurtarmar. Med importpartier med tarmar ska medfölja ett hälsointyg i enlighet med mallen i bilaga I till beslut 2003/779/EG, och med importpartier med magar och urinblåsor ska medfölja ett hälsointyg enligt en mall som godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. Med importpartier med saltade eller torkade tarmar från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från beslut 2003/779/EG medfölja ett sådant hälsointyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901.

15 §
Importvillkor för gelatin och kollagen, råvaror och behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen samt högförädlat kondroitinsulfat, högförädlad hyaluronsyra, högförädlade andra hydrolyserade broskprodukter, högförädlat kitosan, glukosamin, löpe samt högförädlade aminosyror

Bestämmelser om kraven för gelatin och kollagen, råvaror och behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen samt högförädlat kondroitinsulfat, högförädlad hyaluronsyra, högförädlade andra hydrolyserade broskprodukter, högförädlat kitosan, glukosamin, löpe samt högförädlade aminosyror finns i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 om upprättande av förteckningar över tredjeländer, delar av tredjeländer och områden från vilka medlemsstaterna ska tillåta införsel till unionen av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, om fastställande av intygskrav, om ändring av förordning (EG) nr 2074/2005 och om upphävande av beslut 2003/812/EG. Med importpartier från Nya Zeeland ska dock med avvikelse från genomförandeförordning (EU) 2016/759 medfölja ett sådant hälsointyg som avses i genomförandebeslut (EU) 2015/1901, och med importpartier med gelatin från Förenta staterna ett hälsointyg enligt bilaga A till kommissionens beslut 2003/863/EG om hälsointyg för import av animaliska produkter från Förenta staterna och med importpartier med kollagen från Förenta staterna ett hälsointyg enligt bilaga B till det beslutet.

16 §
Importvillkor för sammansatta produkter som innehåller köttprodukter eller värmebehandlade magar, urinblåsor eller tarmar

Bestämmelser om importvillkoren för sammansatta produkter som innehåller köttprodukter eller värmebehandlade magar, urinblåsor eller tarmar finns i kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 om fastställande av intygskrav för import till och transitering genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG och förordning (EG) nr 1162/2009.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. ska kött av kräldjur som används i sammansatta produkter som innehåller köttprodukter eller värmebehandlade magar, urinblåsor eller tarmar som framställts av kött av kräldjur uppfylla kraven i 11 §. En anläggning som framställer sammansatta produkter som innehåller köttprodukter eller värmebehandlade magar, urinblåsor eller tarmar som framställts av kött av kräldjur ska vara godkänd och övervakas av den behöriga myndigheten i ursprungslandet.

3 kap.

Undantag från bestämmelserna i 2 kap.

17 §
Import för proviantering inom båttrafik eller för transitering

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. ska sådana importpartier med kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller köttprodukter som är avsedda för proviantering inom båttrafik eller för transitering genom finskt territorium till ett tredjeland uppfylla följande djurhälsokrav:

1) bestämmelser om kraven för kött av tama hov- och klövdjur samt kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur finns i förordning (EU) nr 206/2010,

2) bestämmelser om kraven för kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä, hägnade ratiter och frilevande fågelvilt finns i förordning (EG) nr 798/2008,

3) bestämmelser om kraven för kött och malet kött av hägnade kaniner, vilda harar och kaniner samt andra vilda landlevande däggdjur finns i förordning (EG) nr 119/2009,

4) köttberedningar ska uppfylla kraven i artikel 4a i beslut 2000/572/EG, och med partiet ska medfölja ett veterinärintyg i enlighet med förlagan i bilaga III till det beslutet,

5) köttprodukter samt värmebehandlade magar, urinblåsor och tarmar ska uppfylla kraven i artikel 5 i beslut 2007/777/EG, och med partiet ska medfölja ett veterinärintyg i enlighet med förlagan i bilaga IV till det beslutet,

6) saltade eller torkade tarmar ska uppfylla kraven i artikel 1a i beslut 2003/779/EG, och med partiet ska medfölja ett veterinärintyg i enlighet med förlagan i bilaga I B till det beslutet,

7) bestämmelser om kraven för sammansatta produkter som innehåller köttprodukter eller värmebehandlade magar, urinblåsor eller tarmar finns i förordning (EU) nr 28/2012, och

8) bestämmelser om kraven för råvaror och behandlade råvaror för framställning av gelatin och kollagen finns i genomförandeförordning (EU) 2016/759.

Med andra importpartier med kött och bearbetade produkter av kött som är avsedda för proviantering inom båttrafik eller för transitering genom finskt territorium än sådana som avses i 1 mom. ska medfölja en handling av vilken framgår varornas ursprungsland. 

18 §
Införsel för eget bruk samt försändelser till enskilda

Bestämmelserna i 2 kap. tillämpas inte på partier av icke-kommersiell natur med kött, köttprodukter eller sammansatta produkter som innehåller köttprodukter, när partierna utgör personligt bagage eller sänds som postpaket till enskilda. Bestämmelser om importvillkor och begränsningar i fråga om sådana partier finns i kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.

19 §
Import för användning av ambassader och internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. ska sådana importpartier med kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller köttprodukter som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer uppfylla djurhälsokraven i kapitel II i rådets direktiv 2002/99/EG om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel. Med importpartiet ska medfölja ett veterinärintyg som innehåller garantier för djurens hälsa i enlighet med artikel 9 i direktivet.

Vid import ska också de beslut om skyddsåtgärder som utfärdas med anledning av en förändrad situation i ett tredjeland när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd iakttas.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

20 §
Språket i intyg och handlingar samt lagringstiden för intyg

Om ett importparti avsett för Finland införs via en veterinär gränskontrollstation i Finland får de intyg som avses i denna förordning avfattas på engelska i stället för på finska eller svenska.

Importören ska bevara alla handlingar och intyg som avses i denna förordning i minst två år efter importen.

21 §
Förändringar i situationen när det gäller djursjukdomar och hälsotillstånd

Trots vad som föreskrivs i denna förordning ska de beslut om skyddsåtgärder som kommissionen utfärdar och som gäller ursprungs- eller exportlandet iakttas vid import av kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 november 2017.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött, bearbetade produkter av kött och sammansatta produkter som innehåller bearbetade produkter av kött som importeras från länder utanför Europeiska unionen (1140/2006).

Rådets direktiv 92/118/EEG (31992L0118); EUT nr L 62, 15.3.1993, s.49,
rådets direktiv 96/22/EG (31996L0022); EUT nr L 125, 23.5.1996, s.3,
rådets direktiv 97/78/EG (31997L0078); EUT nr L 24, 30.1.1998, s.9,
kommissionens beslut 2000/572/EG (32000D0572); EUT nr L 240, 23.9.2000, s.19,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (32001R0999); EUT nr L 147, 31.5.2001, s.1,
rådets direktiv 2002/99/EEG (32002L0099); EUT nr L 18, 23.1.2003, s.11,
kommissionens beslut 2003/779/EG (32003D0779); EUT nr L 285, 1.11.2003, s.38,
kommissionens beslut 2003/863/EG (32003D0863); EUT nr L 325, 12.12.2003, s.46,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (32004L0041); EUT nr L 195, 2.6.2004, s.12,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (32004R0852); EUT nr L 226, 25.6.2004, s.3,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (32004R0853); EUT nr L 226, 25.6.2004, s.22,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (32004R0854); EUT nr L 226, 25.6.2004, s.83,
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (32004R0882); EUT nr L 165, 30.4.2004, s. 1,
komissionens beslut 2005/290/EG (32005D0290); EUT nr L 93, 12.4.2005, s.34,
kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 (32005R1688); EUT nr L 271, 15.10.2005, s.17,
kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (32005R2073); EUT nr L 338, 22.12.2005, s. 1,
kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (32005R2074); EUT nr L 338, 22.12.2005, s.27,
kommissionens förordning (EG) nr 1664/2006 (32006R1664); EUT nr L 320, 18.11.2006, s.13.
komissionens beslut 2007/275/EG (32007D0275); EUT nr L 116, 4.5.2007, s. 9.
komissionens beslut 2007/777/EG (32007D0777); EUT nr L 312, 30.11.2007, s. 49.
kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (32008R0798); EUT nr L 226, 23.8.2008, s. 1
kommissionens förordning (EG) nr 119/2009 (32009R0119); EUT nr L 39, 10.2.2009, s. 12
kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 (32009R0206); EUT nr L 77, 24.3.2009, s. 1
kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 (32010R0206); EUT nr L 146, 11.6.2010, s. 1
kommissionens beslut 2011/163/EU (32011D0163); EUT nr L 70, 17.3.2012, s. 40
kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 (32012R0028); EUT nr L 12, 14.1.2012, s. 1
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 (32015R1375); EUT nr L 212, 11.8.2015, s. 7
kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1901 (32015D1901); EUT nr L 277, 22.10.2015, s. 32,
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 (32016R0759); EUT nr L 126, 14.5.2016, s. 13

Helsingfors den 22 november 2017

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Veterinäröverinspektör
Leena Salin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.