389/2017

Helsingfors den 16 juni 2017

Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Energimyndigheten (870/2013) 1 § 2 mom. 15 och 16 punkten, sådana de lyder i lag 692/2014, och

fogas till 1 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 692/2014, en ny 17 punkt som följer:

1 §
Uppgifter

Energimyndigheten sköter de uppgifter som föreskrivits för myndigheten i


15) lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (446/2007),

16) lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013),

17) lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014).Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017

RP 17/2017
JsUU 7/2017
EkUB 9/2017
RSv 41/2017
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 (32015L1513); EUT L 239, 15.9.2015, s. 1

Helsingfors den 16 juni 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.