1305/2015

Helsingfors den 5 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i skjutvapenförordningen (145/1998) 2 § 3 mom., 10 § 1 mom. 6 punkten och 3 mom., 12, 16 och 16 a §, rubriken för 23 § samt det inledande stycket i 23 § 1 mom. och 23 § 1 mom. 3 punkten, 24 § 3 punkten, 27 §, rubriken för 28 § och det inledande stycket i 28 § 1 mom., det inledande stycket i 31 §, 35 § 1 mom. 3 punkten, 42 §, 43 § 1 mom. 5 punkten, rubriken för 44 §, 47 § 1 mom. 7 punkten, 50 § 1 mom. 7 punkten, 53 § 3 punkten, 55 § 1 mom. 4 punkten, 57 § 2 punkten samt rubriken för och det inledande stycket i 59 §,

av dem 2 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 572/2011, 10 § 1 mom. 6 punkten, 43 § 1 mom. 5 punkten, 47 § 1 mom. 7 punkten, 53 § 3 punkten, 55 § 1 mom. 4 punkten och 57 § 2 punkten sådan de lyder i förordning 101/2002, 12 § sådan den lyder delvis ändrade i förordning 572/2011, 16 a § sådan den lyder i förordningarna 101/2002 och 1121/2009, 27 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 1121/2009 och 572/2011 och det inledande stycket i 31 § sådant det lyder i förordning 1121/2009, samt

fogas till förordningen en ny 1 c §, till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 572/2011, en ny 1-a punkt, till 14 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 572/2011, en ny 1-a punkt, till 23 § 1 mom. en ny 4 punkt, till 32 § 1 mom. en ny 3-a punkt, till 35 § 1 mom. en ny 4 punkt, till 36 § en ny 4-a punkt, till 37 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 101/2001 och 572/2011, en ny 6-b punkt, till 43 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 101/2002, en ny 3-a punkt och en ny 6 punkt, till 44 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 101/2002, ett nytt 2 mom., till 47 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 101/2002, en ny 5-a punkt och en ny 8 punkt, till 48 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 101/2002, ett nytt 2 mom., till 50 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrad i förordning 101/2002, en ny 4-a punkt och en ny 8 punkt, till 51 § ett nytt 2 mom., till 54 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 101/2002 och 572/2011, en ny 1-b punkt, till 55 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 101/2002, en ny 5 punkt, till 59 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 572/2011, en ny 1-a punkt och till 61 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 572/2011, en ny 2-a punkt som följer:

1 c §
Tillämpning av förordningen på effektiva luftvapen

Bestämmelserna om skjutvapen i denna förordning ska också tillämpas på effektiva luftvapen, med undantag för bestämmelserna i 1 och 1 b §, 10 § 1 mom. 6 punkten, 12 § 1 punkten, 13 § 1 punkten, 14 § 1 punkten, 19—22, 25, 26, 26 a—26 c, 27 och 28 §, 32 § 1 mom. 3 punkten, 37 § 1 mom. 4 punkten, 43 § 1 mom. 3 punkten, 47 § 1 mom. 5 punkten, 50 § 1 mom. 4 punkten, 54 § 1 mom. 1 a-punkten och 61 § 2 punkten.

2 §
Varaktigt obrukbara skjutvapen

Ett skjutvapen betraktas som deaktiverat om delar av vapnet har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats. Ett skjutvapen anses inte vara deaktiverat om det utan särskilda kunskaper och färdigheter kan försättas i funktionsdugligt skick. Ett effektivt luftvapen betraktas som deaktiverat om pipan och de delar som är avsedda för att åstadkomma tryck för skottet har ändrats så att skjutning med vapnet varaktigt hindrats.

10 §
Ansökan om näringstillstånd i vapenbranschen

Näringstillstånd i vapenbranschen skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


6) typ och funktionssätt för skjutvapen samt slag av vapendelar, patroner, särskilt farliga projektiler och gassprayer som ska saluföras, förvaras, tillverkas, repareras eller modifieras.


Till ansökan ska fogas ett utlåtande av brand- och räddningsmyndigheterna samt polisinrättningen i den kommun inom vars område näringen i vapenbranschen är avsedd att idkas. Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar i fråga om förutsättningarna för meddelande av tillstånd.

12 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att idka handel eller rätt till förvaring

I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att idka handel med eller förvara skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler ska föra antecknas

1) antal, typ, funktionssätt och kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer när det gäller skjutvapen som förvärvats, förvaras och överlåtits,

2) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer när det gäller effektiva luftvapen som förvärvats, förvaras och överlåtits,

3) antal, slag, pipans eller eldrörets kaliber, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer när det gäller vapendelar som förvärvats, förvaras och överlåtits,

4) mängd, slag och kaliber när det gäller patroner och särskilt farliga projektiler som förvärvats, förvaras och överlåtits,

5) antal, slag och gaskoncentration när det gäller gassprayer som förvärvats, förvaras och överlåtits,

6) namnet på överlåtaren, förvärvaren, den som har innehavstillståndet för det skjutvapen som förvaras och den som lämnat skjutvapnet till förvaring,

7) tidpunkten för förvärvet, tagandet för förvaring och överlåtelsen,

8) uppgifter om överlåtarens och förvärvarens rätt att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller uppgifter om näringstillståndet i vapenbranschen.

13 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att tillverka

I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att tillverka skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler ska föra antecknas


1 a) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de effektiva luftvapen som tillverkats,


14 §
Registerföringsskyldighet för vapennäringsidkare med rätt att reparera eller modifiera

I det register som en vapennäringsidkare som har rätt att reparera och modifiera skjutvapen och vapendelar ska föra antecknas


1 a) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke och modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de effektiva luftvapen som ska repareras,


16 §
Utredning över ansvarig person

Tillståndsmyndigheten ska vid behov inhämta utlåtande om den person som har föreslagits som ansvarig person hos en vapennäringsidkare från polisinrättningen i personens hemkommun. Tillståndsmyndigheten kan vid behov kräva att sökanden lägger fram även andra utredningar i fråga om förutsättningarna för att bli godkänd som ansvarig person.

16 a §
Prov för ansvarig person

Polisstyrelsen anordnar årligen minst två provtillfällen vid vilka det prov som krävs av den som är ansvarig person hos en näringsidkare i vapenbranschen kan avläggas.

Provet består av två alternativa uppgifter. En godkänd uppgift ger behörighet att vara ansvarig person i motsvarande vapenbransch. Uppgifterna är följande:

1) idkande av handel i vapenbranschen och förvaring av skjutvapen i kommersiellt syfte,

2) tillverkning av skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler samt reparation och modifiering av skjutvapen och vapendelar.

Polisstyrelsen kan som ett i 2 mom. avsett prov godkänna en sådan i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) avsedd yrkesexamen eller utomlands avlagd annan examen i vilken examensfordringarna motsvarar åtminstone kraven i provet.

23 §
Ansökan om införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen

Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen skall sökas skriftligen. I ansökan ska anges


3) antal, slag och gaskoncentration för de gassprayer som ska överföras eller föras in,

4) antal och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer för de effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in.


24 §
Tillståndsbevis över kommersiellt införseltillstånd för gassprayer eller effektiva luftvapen

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer eller effektiva luftvapen skall anges


3) de uppgifter som avses i 23 § 1 mom. 2—4 punkten,


27 §
Ansökan om kommersiellt transiteringstillstånd

Kommersiellt transiteringstillstånd ska sökas skriftligen. I ansökan ska anges

1) sökandens namn och adress, numret på näringstillståndet i vapenbranschen och den som har meddelat tillståndet,

2) avgångsland och destinationsland,

3) antalet skjutvapen som ska transiteras och deras typ, funktionssätt och kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer,

4) antalet vapendelar som ska transiteras och deras slag, pipans eller eldrörets kaliber samt, om de är kända, tillverkningsmärkning eller tilläggsmärkning, fabriksmärke, modell eller modellnummer och serienummer,

5) mängden patroner och särskilt farliga projektiler som ska transiteras och deras slag och kaliber.

I ansökan ska de uppgifter som avses i 1 mom. 3—5 punkten anges särskilt för varje destinationsland.

Tillståndsmyndigheten kan kräva att sökanden lägger fram även andra behövliga utredningar i fråga om förutsättningarna för meddelande av kommersiellt transiteringstillstånd.

28 §
Tillståndsbevis över kommersiellt transiteringstillstånd

I ett tillståndsbevis som gäller kommersiellt transiteringstillstånd ska anges


31 §
Intyg över att varan blir i landet

Polisstyrelsen ska ge innehavaren av ett kommersiellt förhandssamtycke, kommersiellt införseltillstånd eller kommersiellt införseltillstånd för gassprayer eller effektiva luftvapen ett intyg (intyg över att varan blir i landet), i vilket innehavaren av ett ovan nämnt förhandssamtycke eller tillstånd försäkrar


32 §
Ansökan om intyg över att varan blir i landet

Intyg över att varan blir i landet skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


3 a) antal och pipans minsta inre diameter för de effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in,


35 §
Ansökan om privat förhandssamtycke

Privat förhandssamtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


3) de uppgifter som avses i 19 § 1 mom. 3—7 punkten,

4) antalet effektiva luftvapen som ska överföras och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken.


36 §
Intyg över privat förhandssamtycke

I ett intyg över privat förhandssamtycke skall anges


4 a) antalet effektiva luftvapen som ska överföras och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken,


37 §
Ansökan om privat införseltillstånd

Privat införseltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


6 b) antalet effektiva luftvapen som ska överföras eller föras in och pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, vapnens fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer,


42 §
Tullens anmälningsskyldighet när det gäller kommersiell införsel

I den anmälan som avses i 40 § skjutvapenlagen ska Tullens ange tillståndshavarens namn och adress samt de uppgifter som avses i 21 § 1 mom. 2—5 punkten och 23 § 1 mom. 2—4 punkten i denna förordning. Vidare ska Tullen meddela huruvida de skjutvapen och patroner som förs in med stöd av ett kommersiellt införseltillstånd har besiktats enligt bestämmelserna i förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter för konstaterande av deras säkerhet vid användning.

43 §
Ansökan om förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


3 a) den minsta inre diametern på pipan till de effektiva luftvapen som ska förvärvas och, om de är kända, vapnens fabriksmärke och modell eller modellnummer,


5) namnet på den vapenansvariga sammanslutningen eller stiftelsen,

6) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara de skjutvapen eller vapendelar som ska förvärvas samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i vapnen.


44 §
Tillståndsbevis över förvärvstillstånd samt förvaringsanvisning

I samband med utfärdandet av tillståndsbeviset över förvärvstillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är trygga och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen.

47 §
Ansökan om privat tillverkningstillstånd

Privat tillverkningstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


5 a) den minsta inre diametern på pipan till de effektiva luftvapen som ska tillverkas,


7) namnet på den vapenansvariga sammanslutningen eller stiftelsen,

8) platsen och sättet för att förvara de skjutvapen eller vapendelar som ska modifieras eller tillverkas samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i vapnen.


48 §
Tillståndsbevis över privat tillverkningstillstånd

I samband med utfärdandet av tillståndsbeviset över privat tillverkningstillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är trygga och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen.

50 §
Ansökan om parallelltillstånd

Parallelltillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


4 a) den minsta inre diametern på pipan till det effektiva luftvapnet samt, om de är kända, vapnets fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer,


7) särskilda kännetecken för skjutvapnet och vapendelen,

8) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara skjutvapen eller vapendelar samt sådana patroner och särskilt farliga projektiler som är avsedda att användas i ett skjutvapen.


51 §
Tillståndsbevis över parallelltillstånd

I samband med utfärdandet av tillståndsbeviset över parallelltillstånd ska tillståndsmyndigheten ge en anvisning om sådana sätt för att förvara skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som är trygga och som uppfyller kraven på förvaringssätt enligt skjutvapenlagen.

53 §
Intyg över godkännande som vapensamlare

I ett intyg över godkännande som vapensamlare skall anges


3) den av Polisstyrelsen fastställda samlingsplanen,


54 §
Innehållet i och formen för vapensamlarens register

I det register över skjutvapen och vapendelar som en vapensamlare skall föra enligt 59 a och 60 § skjutvapenlagen skall han anteckna


1 b) antal, pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken för de effektiva luftvapen som innehas,


55 §
Ansökan om skjutförnödenhetstillstånd

Skjutförnödenhetstillstånd skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


4) namnet på den vapenansvariga i sammanslutningen eller stiftelsen,

5) den planerade platsen och det planerade sättet för att förvara patroner och särskilt farliga projektiler.


57 §
Ansökan om samtycke

Samtycke skall sökas skriftligen. I ansökan skall anges


2) de uppgifter som anges i 43 § 1 mom. 3, 3-a punkten och 4 punkten,


59 §
Innehållet i och formen för anmälan om vapendelar och effektiva luftvapen

En anmälan enligt 70 § skjutvapenlagen om förvärv av en vapendel eller ett effektivt luftvapen ska göras skriftligen. I ansökan ska anges


1 a) den minsta inre diametern på pipan till det effektiva luftvapnet samt, om de är kända, vapnets fabriksmärke, modell eller modellnummer samt serienummer eller identifieringsnummer,


61 §
Innehållet i anmälan om överlåtelse

I en anmälan om överlåtelse som avses i 89 § i skjutvapenlagen ska anges


2 a) pipans minsta inre diameter samt, om de är kända, fabriksmärke, modell eller modellnummer, serienummer eller identifieringsnummer och särskilda kännetecken för de effektiva luftvapen som överlåtits,Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

Helsingfors den 5 november 2015

Inrikesminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Elina Hirttiö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.