443/2015

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2014 (69/2014) 6 § 1 mom., 8 § 1 mom., 11 och 20 §, av dem 6 § 1 mom., 8 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 985/2014, som följer:

6 §
Bidragsbeloppet för mjölkkor

Inom stödregion A och B kan bidrag för mjölkkor beviljas till ett belopp av 146,50 euro per djurenhet.


8 §
Beloppet för bidrag för nötkreatur som betalas per djurenhet

I stödregionerna beviljas följande belopp per djurenhet i bidrag för nötkreatur:

Stödregion A—B euro Stödregion C1—C4 euro
dikor eller dikokvigor 151,50 89,10
tjurar eller stutar 383,30 225,40

11 §
Beloppet av kvalitetsbidrag för slaktlamm

I kvalitetsbidrag för slaktlamm kan beviljas 29 euro per djur. I hela landet kan bidrag beviljas till ett belopp av högst 825 383 euro. Om beloppet av bidraget per djur multiplicerat med det totala antalet djur som berättigar till bidrag leder till att det angivna maximibeloppet överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djur i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.

20 §
Beloppet av bidrag för stärkelsepotatis

För åkerareal som används för odling av bidragsberättigande stärkelsepotatis kan bidrag för stärkelsepotatis beviljas till ett belopp av 534 euro per hektar. I hela landet kan bidrag beviljas till ett belopp av 3 209 823 euro. Om beloppet av de bidrag som beräknas på basis av godtagbara ansökningar överskrider eller underskrider nämnda maximibelopp, ändras bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.


Denna förordning träder i kraft den 21 april 2015.

Helsingfors den 16 april 2015

Social- och hälsovårdsminister
Laura Räty

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.