441/2015

Utfärdad i Helsingfors den 16 april 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om regionförvaltningsverken

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009) 6 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 13 a § 3 mom. samt 14 och 15 §, av dem 6 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 13 a § 3 mom. sådana de lyder i förordning 1093/2013, som följer:

6 §
Regionförvaltningsverkens svenskspråkiga serviceenhet för undervisningsväsendet

Till serviceenhetens uppgifter hör att sköta de uppgifter inom det svenskspråkiga utbildningsväsendet och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken som hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde, med undantag för uppgifter som gäller anläggnings- och investeringsprojekt. Dessutom ska serviceenheten vara sakkunnig i sådana frågor i anslutning till biblioteksväsendet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (629/1998), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och lagen om barndagvård (36/1973) som gäller den svenskspråkiga befolkningen, samt i sådana frågor i anslutning till utbildning och kunnande som hör till närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområde och som gäller den svenskspråkiga befolkningen.


13 §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Lappland i vissa uppgifter

Utöver det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Lappland också inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Norra Finland de uppgifter som hänför sig till sådana anläggningsprojekt för läroanstalter som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande konstundervisning och lagen om barndagvård.

13 a §
Verksamhetsområdet och behörigheten för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i vissa uppgifter

Utöver det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland också inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Östra Finland de uppgifter som hänför sig till sådana anläggningsprojekt för läroanstalter som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till investeringsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande konstundervisning och lagen om barndagvård.

14 §
Innehållet i och förfarandena för regionförvaltningsverkens strategiska planering och resultatstyrning

Finansministeriet svarar för regionförvaltningsverkens del för ordnandet och samordnandet av den strategiska planering och resultatstyrning som avses i 8 § i lagen om regionförvaltningsverken samt för att det utarbetas ett gemensamt strategidokument i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och resultatavtal för verken.

Strategidokumentet innehåller regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska mål, som baserar sig på

1) regeringsprogrammet,

2) regeringens strategidokument,

3) statsrådets rambeslut,

4) riksomfattande prioriteringar i regionutvecklingen,

5) landskapsprogrammen,

6) regeringens politikprogram,

7) andra förvaltningsövergripande program än de som avses i 5 och 6 punkten,

8) lagstiftningen eller internationella fördrag.

Det ska för varje regionförvaltningsverk utarbetas ett resultatavtal för regeringsperioden, och avtalet ska årligen ses över med beaktande av de statsfinansiella ramarna och budgeten. Resultatavtalet baserar sig på de allmänna mål och syften som läggs fram i strategidokumentet och på de landskapsprogram som har utarbetats för respektive region och deras genomförandeplaner. I resultatavtalet anges verkets centrala riktlinjer, resultatmål och samarbetsfrågor samt ramar för anslagen per förvaltningsområde. Av särskilda skäl får det i resultatavtalet finnas en separat del som innehåller målen för de olika förvaltningsområdena.

15 §
Regionförvaltningsverkens styrgrupp och resultatstyrningsgrupp

För att samordna planeringen och styrningen av regionförvaltningsverken ska finansministeriet tillsätta en styrgrupp och en resultatstyrningsgrupp för regionförvaltningsverken för fyra år i sänder.

Styrgruppen har till uppgift att behandla

1) regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument,

2) resultatavtal som utgör underlag för resultatförhandlingarna med regionförvaltningsverken,

3) ram- och budgetförslaget för regionförvaltningsverken,

4) strategiska riktlinjer, omfattande utvecklingsprojekt och handlingar som ska behandlas i statsrådet eller ministergrupper.

Resultatstyrningsgruppen har till uppgift att bereda de ärenden som behandlas i styrgruppen, med undantag för strategidokumentet, och att behandla och samordna gemensamma ärenden och projekt som gäller alla förvaltningsområden.

I styrgruppen får det finnas företrädare för de ministerier och regionförvaltningsverk som nämns i 10 § i lagen om regionförvaltningsverken. I resultatstyrningsgruppen får det finnas företrädare för de ministerier som nämns i 10 § i lagen om regionförvaltningsverken och för de i den paragrafen avsedda myndigheterna inom centralförvaltningen, för regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och för de organisationer som företräder regionförvaltningsverkens personal. I fråga om regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och de organisationer som företräder regionförvaltningsverkens personal får för vart och ett tillsättas en eller flera gemensamma företrädare.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015. Dess 6 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 13 a § 3 mom. träder emellertid i kraft först den 1 augusti 2015.

Ett ärende som gäller den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och som var anhängigt när 6 § 2 mom. trädde i kraft ska slutbehandlas vid det regionförvaltningsverk som var behörigt enligt de bestämmelser som gällde när 6 § 2 mom. trädde i kraft.

Helsingfors den 16 april 2015

Finansminister
Antti Rinne

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.