1449/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om stöd för nyskiften

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom., 13 § 6 mom. och 20 § 2 mom. i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014):

1 §
Innehållet i en framställning

Förrättningsmännen ska för en sådan framställning som avses i 9 § 2 mom. i lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) redogöra för jord- och skogsbrukets betydelse för områdets näringsverksamhet och utarbeta en kostnadsnyttoanalys för nyskiftesprojektet.

Framställningen ska innehålla en översiktlig utredning om antalet ägoskiften, ägornas allmänna beskaffenhet, behovet av torrläggning samt behovet av att förbättra vägförhållandena och ägornas utläggning.

Till utredningen ska det fogas en kostnadsberäkning som har gjorts av förrättningsmännen och som utan närmare specifikation av utgiftsposterna innehåller följande uppgifter, baserade på ungefärliga uppskattningar:

1) längden av de vägar som ska byggas samt vägbyggnadskostnadernas sammanlagda belopp,

2) arealen av de ägor som ska torrläggas, separat för odlingsändamål och för skogsförbättring samt sammanlagda torrläggningskostnadernas belopp,

3) fastighetsförrättningsavgiftens belopp.

Uppgifterna i den kostnadsberäkning som avses i 3 mom. ska med beaktande av vilken fas nyskiftet befinner sig i grunda sig på de senaste tillgängliga planerna.

I samband med kostnadsberäkningen ska beloppet av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) anges separat.

2 §
Förfallodagen för delbetalningar

Förfallodagen för delbetalningar är den andra dagen i maj månad varje kalenderår.

3 §
Tillsyn över användningen av stödmedel för nyskiften

Lantmäteriverket ska på begärän lämna en redogörelse till jord- och skogsbruksministeriet för medelanvändningen och de understödda åtgärderna.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.