1209/2014

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

Lag om ändring av 11 kap. i värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 kap. 21 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) ett nytt 6 mom. som följer:

11 kap.

Offentliga uppköpserbjudanden och skyldighet att lämna erbjudanden

21 §
Undantag från skyldigheten att lämna obligatoriskt uppköpserbjudande

Det uppkommer ingen skyldighet att lämna ett obligatoriskt uppköpserbjudande, om överskridningen av gränsen för skyldigheten att lämna erbjudande beror på att Verket för finansiell stabilitet, som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014), utövar resolutionsbefogenheter enligt 9—11 kap. i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014
EkUB 20/2014
RSv 191/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

  Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.