482/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om Finlands Akademi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finlands Akademi (922/2009) 1—4, 6, 8, 10, 11 och 12 § samt

fogas till lagen nya 5 a, 5 b och 12 a § som följer:

1 §
Administrativ ställning

Finlands Akademi är ett centralorgan för vetenskapsförvaltningen. Akademin hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

2 §
Uppgifter

Akademin har till uppgift att

1) främja den vetenskapliga forskningen och utnyttjandet av den,

2) utveckla det internationella samarbetet inom vetenskapen,

3) vara sakkunnigorgan i frågor som gäller forskningspolitik,

4) bevilja finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och utvecklande av forskningsförutsättningarna, samt

5) utföra andra vetenskapspolitiska sakkunniguppgifter som anges genom förordning av statsrådet eller anförtros Akademin av undervisnings- och kulturministeriet.

3 §
Styrelsen

Akademins verksamhet styrs och övervakas av en styrelse. Styrelsen har en ordförande samt minst fem och högst sju andra medlemmar. Statsrådet utnämner efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet styrelsens ordförande och medlemmar för tre år i sänder. Medlemmarna ska ha erfarenhet av forskningsarbete och tillräcklig vetenskapspolitisk sakkunskap. Statsrådet förordnar styrelsens ordförande och en vice ordförande. Samma person kan utnämnas till medlem av styrelsen för högst två mandatperioder i följd.

Ordförandena för de vetenskapliga forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningsinfrastruktur har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Akademins generaldirektör svarar för beredningen, föredragningen och verkställandet av de ärenden som behandlas i styrelsen.

4 §
Styrelsens uppgifter

Akademins styrelse beslutar om ärenden som gäller

1) Akademins allmänna verksamhetslinjer och målsättningar med beaktande av mål som har överenskommits med undervisnings- och kulturministeriet,

2) samordningen av det arbete som utförs av de vetenskapliga forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningsinfrastruktur,

3) de vetenskapliga forskningsrådens verksamhetsområden samt främjandet av forskningsområden som är gemensamma för två eller flera forskningsråd,

4) planer som gäller Akademins verksamhet och ekonomi samt budgetförslag och resultatavtal,

5) fördelningen av anslag mellan de vetenskapliga forskningsråden och kommittén för forskningsinfrastruktur samt fördelningen för olika ändamål,

6) instruktionen,

7) godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse,

8) andra ärenden som är vittsyftande eller av principiell betydelse för Akademin.

5 a §
Kommittén för forskningsinfrastruktur

Vid Akademin finns en kommitté för forskningsinfrastruktur, som har till uppgift att

1) följa och utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamheten,

2) lägga fram förslag för Akademins styrelse om en långsiktig plan för forskningsinfrastrukturerna,

3) besluta om valet av forskningsinfrastrukturprojekt och svara för uppföljningen av projekten,

4) sköta andra uppgifter som gäller forskningsinfrastruktur och som Akademins styrelse ålägger den.

Akademins styrelse utnämner efter att ha hört undervisnings- och kulturministeriet ordföranden för och medlemmarna av kommittén för forskningsinfrastruktur. Av ordföranden och medlemmarna förutsätts att de har mångsidig erfarenhet av verksamhet i organisationer inom forsknings- och innovationssystemet samt kännedom om forskningsinfrastrukturernas betydelse och att de är erkända forskare eller erkända sakkunniga inom vetenskapspolitiken. Akademins styrelse besluter om antalet medlemmar i kommittén.

Akademin utnämner medlemmarna för en mandatperiod på högst tre år.

5 b §
Rådet för strategisk forskning

I anslutning till Akademin finns ett råd för strategisk forskning, som har till uppgift att

1) lägga fram initiativ för statsrådet om centrala tema- och prioritetsområden för strategisk forskning,

2) besluta om programstrukturen för den strategiska forskningsverksamheten med stöd av statsrådets beslut om tema- och prioritetsområden,

3) besluta om val av forskningsprojekt utifrån samhällelig betydelse, genomslagskraft och forskningens kvalitet,

4) svara för uppföljningen av forskningsprojekten och utvärderingen av deras genomslagskraft.

Statsrådet utnämner efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet utföranden för och åtta medlemmar av rådet för strategisk forskning. I rådet ska det finnas erkända forskare samt erkända sakkunniga inom forskning vilka ska företräda dem som använder forskningen. Dessutom ska det i rådet finnas erfarenhet av ledning av omfattande förändringar inom förvaltningen eller näringslivet och annat arbetsliv eller inom forskningen.

Rådets medlemmar utnämns för en mandatperiod på högst tre år och en ytterligare period på högst tre år.

6 §
Styrelsens sektioner

Ett ärende som hör till området för två eller flera vetenskapliga forskningsråd eller till området för ett eller flera vetenskapliga forskningsråd och kommittén för forskningsinfrastruktur kan genom beslut av Akademins styrelse överföras till en av styrelsen tillsatt sektion för behandling och avgörande. Endast ordföranden för och medlemmar i styrelsen och i de vetenskapliga forskningsråden, i kommittén för forskningsinfrastruktur och i rådet för strategisk forskning kan förordnas till medlemmar i sektionen.

8 §
Förvaltningsämbetet

Akademin har ett förvaltningsämbete som sköter förvaltningen av Akademin, de vetenskapliga råden, kommittén för forskningsinfrastruktur samt rådet för strategisk forskning och svarar för beredningen av ärenden samt för föredragningen och verkställigheten av besluten.

10 §
Titeln akademiker

Republikens president kan på framställning av styrelsen för Finlands Akademi tilldela synnerligen förtjänta finländska eller utländska vetenskapsidkare titeln akademiker. Denna titel får samtidigt innehas av högst sexton finländska vetenskapsidkare. Den expedition som gäller titeln är avgiftsfri.

11 §
Ändringssökande

I beslut av Akademin eller rådet för strategisk forskning om forskningsanslag, stipendier eller avtal får ändring inte sökas genom besvär.

I beslut av Akademin eller rådet för strategisk forskning om beviljande av understöd som avses i statsunderstödslagen (688/2001) får omprövning inte begäras eller ändring sökas genom besvär. På understöden tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 34 § i statsunderstödslagen.

12 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om Akademins uppgifter, styrelse, vetenskapliga forskningsråd, sektioner, kommitté för forskningsinfrastruktur, råd för strategisk forskning och verksamhet, avgörande av ärenden och Akademins personal utfärdas genom förordning av statsrådet.

Till den del som det inte ska föreskrivas genom förordning av statsrådet om de frågor som avses i 1 mom. får föreskrifter om dem utfärdas i den instruktion som godkänns av Akademins styrelse.

Närmare föreskrifter om förvaltningsämbetet för Akademin och förvaltningsämbetets interna verksamhet utfärdas i arbetsordningen som fastställs av generaldirektören.

12 a §
Jäv

En medlem i ett organ inom Akademin är inte jävig att behandla ett ärende enbart på den grund att han eller hon står i anställningsförhållande till ett universitet eller en annan forskningsorganisation som är part i ärendet. En medlem i ett organ är dock jävig om han eller hon med stöd av sitt anställningsförhållande föredragit eller i övrigt på motsvarande sätt behandlat ett ärende.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

Mandatperioden för medlemmarna i den Akademistyrelse och det råd för strategisk forskning som utnämns första gången efter ikraftträdandet av denna lag löper ut den 31 december 2018.

Den begränsning av mandatperioderna som anges i 3 § 1 mom. ska inte tillämpas på dem som är medlemmar av styrelsen vid lagens ikraftträdande.

RP 25/2014
KuUB 6/2014
RSv 82/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.