1315/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare (247/2010) 9 § 3 mom. 9 punkten, sådan den lyder i förordning 1384/2011, och

ändras 2 § 3 punkten, 4 § och 7  § 1 mom., av dem 7 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 808/2012, som följer:

2 §
Definitioner

3) stöd av mindre betydelse stöd som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn,

4 §
Beviljande av studiepenning

Studiepenning beviljas som stöd av mindre betydelse. Ett villkor för beviljande av stöd är att det totala belopp av stöd av mindre betydelse som beviljats inom jordbrukssektorn inte överstiger 15 000 euro per företag under referensperioden. Det totala beloppet av stöd av mindre betydelse som beviljats under referensperioden får inte per företag överskrida det totala beloppet enligt artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Studiepenning får beviljas inom ramen för ovannämnda maximibelopp.

Studiepenningen anses ha beviljats så som det föreskrivs i artikel 3.4 i den förordning som nämns i 2 § 3 punkten, om Landsbygdsverket har meddelat tillstånd att betala ut stödet.

7 §
Studiehelhet och den tid som används för utbildning

En stödberättigande utbildningen ska utgöra en eller flera studiehelheter. Utbildningen kan ges i en eller flera perioder. Studiehelheten eller studiehelheterna ska slutföras inom 12 månader.   Studiehelheten eller studiehelheterna ska dock ha slutförts senast den 31 december 2014. Om en studiehelhet har flera anordnare ska en av dessa vara ansvarig utbildningsanordnare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Denna förordning tillämpas också på ansökningar som är anhängiga vid förordningens ikraftträdande.

  Helsingfors den 30 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.