754/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 oktober  2013

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall (1000/2003) 1, 2, 4 och 6 § samt 9 § 2 mom., av dem 4 § sådan den lyder i förordning 1019/2009, och

fogas till 5 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de tingsrätter som i brådskande fall

1) får besluta om häktning av anhållna, om hemliga tvångsmedel samt om hemliga metoder för inhämtande av information i ärenden enligt 3 kap. 1 § 1 mom. och 10 kap. 43 § 1 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011), 5 kap. 45 § 1 mom. i polislagen (872/2011), 20 a § 1 och 2 mom. samt 20 d och 20 e § i tullagen (1466/1994), 41 § 2 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005) samt 4 § 1 mom. och 5 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995),

2) är behöriga att handlägga ärenden enligt 124 § 1 mom. i utlänningslagen (301/2004) samt

3) är behöriga att handlägga ärenden enligt 7 kap. 3 § i konkurslagen (120/2004).

2 §
Jour

Med jour avses tingsrättens beredskap att inom sitt jourområde på 1 maj, midsommaraftonen, självständighetsdagen, julaftonen samt på lördagar, söndagar och på kyrkliga helgdagar som infaller på någon annan veckodag

1) ta emot yrkanden om häktning av anhållna och handlägga häktningsärenden,

2) ta emot yrkanden och framställningar i tillståndsärenden och avgöranden som gäller hemliga tvångsmedel samt hemliga metoder för inhämtande av information samt att handlägga dessa ärenden,

3) ta emot anmälan om förvar eller exceptionell placering av en utlänning samt att handlägga dessa ärenden,

4) ta emot anmälan i ärenden som gäller en gäldenär som har förordnats att häktas till följd av tredska samt att handlägga dessa ärenden.

I de ärenden som avses i 1 mom. 2 punkten ska jour ordnas även under annan tid utanför öppettiderna för tingsrätternas kanslier än den som nämns i 1 mom.

4 §
Jourhavande tingsrätter

Inom hovrätternas jourområden har följande tingsrätter jour under de tider som nämns i 2 § 1 mom.:

1) inom jourområdet för Åbo hovrätts domkrets Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Västra Nylands och Ålands tingsrätter,

2) inom jourområdet för Vasa hovrätts domkrets Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätter,

3) inom jourområdet för Östra Finlands hovrätts domkrets Kymmenedalens, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens och Södra Savolax tingsrätter,

4) inom jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets Esbo, Hyvinge, Tusby, Vanda och Östra Nylands tingsrätter,

5) inom jourområdet för Rovaniemi hovrätts domkrets Kajanalands, Kemi-Torneå, Lapplands, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter.

Tingsrätterna inom respektive jourområde har jour i tur och ordning. Helsingfors tingsrätt har jour fortgående.

Varje tingsrätt kan behandla ärenden som hör till dess egen domkrets, även om tingsrätten inte har jour.

5 §
Jourhavande domare

Om den jourhavande domaren vid tingsrätten inom jourområdet inte är anträffbar eller om domaren annars har förhinder, är tingsrätten inom något annat jourområde behörig att handlägga ärendet.

6 §
Tingsrätternas jourer

Hovrätten bestämmer jourerna för tingsrätterna inom domkretsens jourområde för ett kalenderår i sänder. Jourerna ska fördelas jämnt mellan tingsrätterna. Beslutet om jourerna ska meddelas tingsrätterna och polisinrättningarna inom jourområdet, Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning senast två månader innan beslutet träder i kraft. Samtidigt ska hovrätten uppge på vilket telefonnummer den jourhavande domaren är anträffbar.

9 §
Särskilda bestämmelser

Tingsrätten ska sända de uppgifter som behövs för betalning av ersättningen till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Förordningens 4 § träder dock i kraft först den 1 april 2014.

Helsingfors den 25 oktober 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Jukka Lindstedt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.