523/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om stöd för biodling

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 26 § 2 mom. och 28 § 1 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning  innehåller bestämmelser om stödberättigande åtgärder och godtagbara kostnader i samband med sådant stöd för biodling som avses i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012). 

2 §
Tekniskt stöd till biodlare och grupper av biodlare

Stöd kan beviljas för följande åtgärder i anslutning till biodling i syfte att ge teknisk stöd till biodlare och grupper av biodlare:

1) rådgivning,

2) utbildning,

3) information,

4) deltagande i mässor och kongresser,

5) internationellt samarbete,

6) tekniskt och innehållsmässigt genomförande av en digital kommunikations- och lärmiljö.

3 §
Åtgärder till stöd för laboratorier som utför fysikalisk-kemiska analyser av honungen

Stöd kan beviljas för bedömning av honungskvaliteten i laboratorier som utför fysikalisk-kemiska analyser av honung genom insamling och analys av prover samt för rapportering om resultaten av bedömningen.

4 §
Samarbete med organisationer som är specialiserade i genomförandet av programmen för tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om biodlingsprodukter

Stöd kan beviljas för följande åtgärder som gäller samarbete med organisationer som är specialiserade i genomförandet av programmen för tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om biodlingsprodukter:

1) utvecklande av metoder och anskaffning av utrustning förbättrar biodlingstekniken,

2) verksamhet som gäller övervakning med vågkupor och utnyttjande av den information som fås av detta,

3) utvecklande av metoder för bekämpning av varroakvalster,

4) annan tillämpad forskning inom biodling och försöksverksamhet vad gäller pollinering, honungens egenskaper och dess sammansättning eller motsvarande.

5 §
Godtagbara kostnader

De godtagbara kostnaderna ska utgöras av för genomförande av åtgärder enligt 1—3 § behovliga och skäliga,

1) kostnader för löner och arvoden och lagstadgade kostnader i anslutning till dessa, med undantag av kostnader som betalas som naturaförmån,

2) resekostnader,

3) kostnader för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

4) kostnader för deltagande i mässor och kongresser, 

5) hyreskostnader,

6) kostnader för nödvändigt material, nödvändig utrustning och nödvändiga lokaler; material och utrustning ska hyras om det inte är förmånligare att anskaffa dem,

7) sådana bokförings-, övervaknings- och rapporteringskostnader som följer av det beviljade stödet, eller

8) kostnader för publikation och distribution.

Allmänna förvaltningskostnader och andra kostnader som ska påföras projektet kan godtas endast till den del som de gäller genomförandet av programmet.

Stöd kan beviljas för mervärdesskattens andel av kostnaderna, om stödtagaren visar upp ett intyg från skattemyndigheten eller annan tillförlitlig utredning över att stödtagaren i den egna verksamheten inte kan dra av kostnaderna för den aktuella verksamheten.

6 §
Begränsningar av de godtagbara kostnaderna

Stöd beviljas inte för

1) representationskostnader,

2) finansiella kostnader,

3) kostnader för verksamhet som hör till företagets normala affärsverksamhet.

Av kostnaderna för löner och arvoden godtas inte det belopp som överskrider nivån på de löner och arvoden som betalas inom branschen.

Som resekostnader godtas högst de kostnader som anges i statens tjänstekollektivavtal.

För kostnader som har uppkommit innan Landsbygdsverket har beviljat stödet för biodling beviljas inte stöd.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2013.

På stöd för biodling som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 27 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.