522/2013

Utfärdad i Helsingfors den 27 juni 2013

Statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §
Åtgärder för skördeförsäkring

Producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker administrerar de stödberättigande åtgärder för skördeförsäkring som avses i artikel 88 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker, nedan EU:s förordning om frukt och grönsaker.

Producentorganisationen kan ha olika skördeförsäkringar för olika åtgärder. En skördeförsäkring kan vara riktad till alla producenter eller endast en del av producenterna.

Stödberättigande åtgärder för skördeförsäkring får inte omfatta de försäkringsbetalningar som nämns i artikel 89.3 i EU:s förordning om frukt och grönsaker.

2 §
Allmänna krav på miljöåtgärder

En producentorganisation ska i samband med att den ansöker om godkännande av verksamhetsprogrammet uppge huruvida miljöåtgärderna genomförs i enlighet med artikel 103c.3 a eller 3 b i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") samt lägga fram en verkställighetsplan och kostnadsberäkning för åtgärderna.

Åtgärderna ska riktas till minst en fjärdedel av medlemmarna i en producentorganisation eller en fjärdedel av värdet eller mängden av dess saluförda produktion. Åtgärderna ska genomföras i minst fem år eller, om det är fråga om en investering, minst den tid den investering som hänför sig till åtgärden får avskrivas i bokföringen.

3 §
Miljöåtgärder

Miljöåtgärder enligt 2 § kan vara

1) sådana åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor som grundar sig på en energikartläggning eller energiplan och som minskar användningen av fossila bränslen eller energiförbrukningen med minst 20 procent; om en åtgärd dessutom har andra miljöfrämjande effekter kan beroende på åtgärden också en lägre nivå på minskningen av energiförbrukningen godkännas, dock minst 10 procent,

2) övergång till att vid koldioxidgödsling använda koldioxiden i industrins rökgasutsläpp eller den koldioxid som uppstår vid förbränning av biobränsle, flytgas eller naturgas vid uppvärmning,

3) åtgärder som läggs fram vid en miljökartläggning,

4) införande av ett system för integrerade bekämpningsmetoder inom hela producentorganisationens verksamhet eller i fråga om vissa odlade växter,

5) anläggning av en biobädd för uppsamling, lagring och nedbrytning av växtskyddsmedel,

6) användning av organismer för biologisk bekämpning som alternativ till kemikalier,

7) åtgärder i anslutning till behovet av vatten, läckage och erosion av vatten och gödselmedel, markens vattenhushållning eller bevattningsbehov, vilka minskar vattenförbrukningen eller mängden avloppsvatten och avrinningsvatten med minst 25 procent,

8) centraliserad anskaffning och försäljning av biologiskt nedbrytbart material,

9) sortering av avfall, förbättrad kvalitet hos avfallskomponenter eller materialåtervinning av dem, vilket minskar mängden blandavfall som förs till avstjälpningsplatsen eller mängden avloppsvatten som leds till avloppsvattennätet med minst 25 procent, eller

10) användning av miljövänliga material, återanvändbara lådor eller återvunnet material eller insamling, sortering och rengöring av återanvändbara lådor eller förpackningsmaterial och annan motsvarande verksamhet vars sammantagna effekt på miljön är positiv.

4 §
Gårdsvisa investeringar

Verksamhetsprogrammet kan omfatta investeringar eller insatser som avses i artikel 60.6 i EU:s förordning om frukt och grönsaker. Ur driftsfonden kan inte en enskild gårds markförvärv eller byggande av produktionslokaler finansieras.

Om gårdsvisa investeringar tas in i verksamhetsprogrammet, ska bestämmelser om återkrav av investeringen eller dess värde när en medlem utträder ur organisationen tas in i produktionsorganisationens stadgar.

5 §
Godtagbara arbets- och resekostnader

Ersättning för personalkostnader enligt punkt 2 b i bilaga IX till EU:s förordning om frukt och grönsaker kan sökas som en engångsersättning, som kan vara högst 20 procent av driftsfondens totala belopp. I ansökan ska de personer som deltagit i uppgiften anges. Över dessa uppgifter behöver arbetstidsbokföring inte läggas fram. En utredning av detta arbete ska läggas fram i samband med myndighetstillsynen.

Av de rese- och boendekostnader samt dagtraktamenten som ska ersättas enligt punkt 7 i bilaga IX till EU:s förordning om frukt och grönsaker godkänns i driftsfonden högst den ersättning  som är skattefri enligt Skatteförvaltningens beslut.

5 §
Stödberättigande experimentell produktion

De produktionskostnader som föranleds av sådan experimentell produktion som avses i punkt 1 femte strecksatsen i bilaga IX till EU:s förordning om frukt och grönsaker är stödberättigande, om:

1) syftet med projektet är att förbättra produktionsmetoderna, produkterna eller processerna i producentorganisationen eller att utveckla helt nya,

2) projekten är till storleken avgränsade så att de gäller endast en del av producentorganisationens producenter eller vissa produkter eller lagringsvolymer, samt

3) projektens resultat kan överföras och användas av de övriga medlemmarna i producentorganisationen.

7 §
Delbetalningar

Producentorganisationerna får ansöka om delbetalning av stödet för de utgifter som uppkommit under tiden mellan ingången av januari och utgången av juni.

Delbetalning ska sökas på Landsbygdsverkets blankett senast den 31 augusti. Till ansökan ska fogas uppgifter om utgifterna samt kopior av fakturor och verifikationer.

På utbetalningar till följd av ansökningar om en del av stödet tillämpas vad som bestäms i artikel 72 tredje stycket i EU:s förordning om frukt och grönsaker.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om verksamhetsprogram och driftsfonder för frukt- och grönsaksproducentorganisationer samt ekonomiskt stöd (786/2003).

  Helsingfors den 27 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.