368/2013

Utfärdad i Helsingfors den 23 maj 2013

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om verkställighet av böter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av böter (789/2002) 20 §, sådan den lyder i förordning 1106/2009, som följer:

20 §
Ansökan om verkställighet av förverkandepåföljd och av vissa förelägganden

Rättsregistercentralen ska hos den polisinrättning som anges i 41 § i lagen om verkställighet av böter ansöka om verkställighet av förverkandepåföljd som avser egendom och penningbelopp som polismyndigheten innehar samt av ett sådant föreläggande om att avliva djur som avses i 44 kap. 15 § 2 mom. i strafflagen (39/1889). Av ansökan, som baserar sig på de uppgifter som införts i bötesregistret, ska framgå var den egendom som dömts förverkad finns, om egendomen inte innehas av polismyndigheten och om Rättsregistercentralen har uppgifter om platsen, samt de uppgifter som behövs för redovisningen av pengarna.

Rättsregistercentralen ska ansöka om verkställighet av ett sådant föreläggande om att ett nätmeddelande ska göras oåtkomligt och utplånas som avses i 22 § 3 mom. i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation (460/2003) hos den myndighet som avses i 3 kap. 1 § i utsökningsbalken (705/2007).


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

  Helsingfors den 23 maj 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Lagstiftningsråd
Jaakko Rautio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.