362/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 maj 2013

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om landsbygdsnäringsstatistik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om landsbygdsnäringsstatistik (1197/1996) 2 § 3 mom. och 3 § som följer:

2 §
Uppgiftsskyldighet

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är trots sekretessbestämmelserna skyldig att lämna informationstjänstcentralen de uppgifter som pensionsanstalten har om gårdsbruksenheter, besittningen av dem och anlitandet av avbytarservice för lantbruksföretagare samt namn-, personbetecknings- och adressuppgifter för ägare och innehavare av gårdsbruksenheter i fråga om dem som bedriver verksamhet som avses i 1 §.

3 §
Insamlande av, sekretess för och utlämnande av uppgifter

Denna lag tillämpas även på statistiska uppgifter som samlats in i samband med registerföringen enligt lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008).

Bestämmelser om grunderna för och organiseringen av insamlandet av uppgifter, bearbetningen av uppgifter och framställandet av statistik samt sekretess för och utlämnande av uppgifter finns i statistiklagen (280/2004).

Trots vad som föreskrivs i 13 § i statistiklagen får informationstjänstcentralen för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar även lämna ut med identifikationsuppgifter försedda uppgifter om personers ålder, kön, utbildning och yrke, under förutsättning att den som får uppgifterna har rätt enligt personuppgiftslagen (523/1999) att samla in och lagra dessa uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2012
FvUB 6/2013
RSv 55/2013

  Helsingfors den 24 maj 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.