314/2013

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2013

Statsrådets förordning om produkter som berättigar till skolmjölksstöd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 § och 35 § 3 mom. i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012):

1 §

Skolmjölksstöd beviljas för produkter i klasserna I a, I c, II, III och V i bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever med följande begränsningar:

1) produkter i klasserna I a, I c och II får innehålla högst 1 procent fett,

2) produkter i klasserna III och V får innehålla högst 17 procent fett och högst 1,3 procent salt.

2 §

Om stöd har sökts för produkter som används vid tillredning av måltider enligt artiklarna 5.4 och 5.5 i den förordning som nämns i 1 §, ska den totala mängden produkter för vilka stöd har sökts minskas med 2 procent.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2013.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om skolmjölksstöd (1026/2008).

  Helsingfors den 25 april 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.