12/2013

Utfärdad i Helsingfors den 10 januari 2013

Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av dem som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009):

1 §
Krav på språkkunskaper i säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter

Av den som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter krävs sådana kunskaper i finska som är tillräckliga med tanke på arbetsuppgifterna. Ett lämpligt intyg över kunskaperna i finska ska läggas fram, om Trafiksäkerhetsverket begär det. Språkintyg krävs dock inte av den som har finska som modersmål eller den vars kunskaper i finska är jämförbara med de språkkunskaper som en person med finska som modersmål har.

Den som utför säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter och till vars uppgifter hör kommunikation inom järnvägstrafiken ska kunna de meddelanden som används i bannätet på finska och kunna använda dem på rätt sätt.

2 §
Krav på särskilda språkkunskaper för förare av rullande materiel

Av en förare av rullande materiel krävs tillräckliga kunskaper i finska. Kunskaperna ska vara sådana att föraren på ett effektivt sätt kan kommunicera med bannätsförvaltaren om sådant som är väsentligt med tanke på trafiksäkerheten i alla trafiksituationer. Föraren ska också kunna använda de meddelanden som används i kommunikationen inom järnvägstrafiken. Förarens muntliga språkfärdighet ska vara på minst nivå 3 enligt bilagan.

3 §
Krav på särskilda språkkunskaper för den som utför andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i rullande materiel

Den som utför andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i rullande materiel ska kunna finska tillräckligt bra och kunna använda de meddelanden som används i kommunikationen inom järnvägstrafiken. Den muntliga språkfärdigheten hos den som utför andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ska vara på minst nivå 2 enligt bilagan.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG (32007L0059); EUOT L 315, 3.12.2007, s. 51
Kommissionens beslut 2011/314/EG (32011D0314); EUOT L 144, 31.5.2011, s. 1

Helsingfors den 10 januari 2013

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Hannu Pennanen

Bilaga

Språk- och kommunikationsnivåer

De muntliga språkfärdigheterna beskrivs i tabellen nedan som nivåer, där nivå 1 är den lägsta och nivå 5 den högsta nivån.

Nivå Beskrivning
5 - kan anpassa sitt sätt att tala till olika situationer
- kan lägga fram en åsikt
- kan förhandla
- kan övertyga
- kan ge råd
4 - kan hantera helt oförutsedda situationer
- kan göra antaganden
- kan uttrycka sin åsikt i en diskussion
3 - kan hantera praktiska situationer som inbegriper vissa oförutsedda detaljer
- kan beskriva
- kan föra ett enkelt samtal
2 - kan hantera enkla praktiska situationer
- kan ställa frågor
- kan svara på frågor
1 - kan tala genom att använda memorerade fraser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.