808/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 7 § i statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om studiepenning för lantbrukare (247/2010) 6  § 3 mom. 5 punkt och 7  § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1384/2011, som följer:

6 §
Yrkesutbildning

Stödberättigad yrkesutbildning är inte


5) utbildning som gäller rådgivning angående markskötsel och jordbruksdrift enligt artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,


7 §
Studiehelhet och den tid som används för utbildning

Stödberättigande utbildningen ska utgöra en eller flera studiehelheter. Utbildningen kan ges i en eller flera etapper. Studiehelheten eller studiehelheterna ska slutföras inom tolv månader.   Studiehelheten eller studiehelheterna ska dock ha slutförts senast den 31 december 2013. Om en studiehelhet har flera anordnare ska en av dessa vara ansvarig utbildningsanordnare.Denna förordning träder i kraft den 19 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 13 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.