1223/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 december 2011 

Statsrådets förordning om skyldighet för läkare och rätt för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att lämna en anmälan i vapentillståndsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 114 § i skjutvapenlagen (1/1998), sådan paragrafen lyder i lag 124/2011:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om anmälningsförfarandet i fråga om den anmälningsskyldighet för läkare och den anmälningsrätt för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som avses i 114 § i skjutvapenlagen (1/1998) samt bestämmelser om innehållet i anmälan och om den personal vid polisen som har rätt att behandla anmälningarna.

2 §
Innehållet i anmälan

Utöver det som föreskrivs i 114 § 1 mom. i skjutvapenlagen ska anmälan innehålla följande uppgifter:

1) anmälarens namn, utbildning eller yrkesställning samt arbetsplats med kontaktuppgifter,

2) personuppgifter om den som anmälan gäller,

3) specificerade uppgifter om det nödmeddelande eller den polisanmälan som eventuellt gjorts om den händelse som anmälan grundar sig på.

I de motiveringar som avses i 114 § 1 mom. i skjutvapenlagen ska det konstateras huruvida anmälan grundar sig på att någon

1) har tagits in för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja på den grund som avses i 8 § 1 mom. 2 punkten i mentalvårdslagen (1116/1990) utifrån en sådan bedömning på basis av ett självmordsförsök som visar att mentalsjukdomen medför allvarlig fara för personens hälsa och säkerhet,

2) vid en sinnesundersökning, farlighetsbedömning eller annan rättspsykiatrisk undersökning har konstaterats vara farlig för sig själv eller för någon annan,

3) har bedömts vara farlig för sig själv eller för någon annan utifrån uppgifter i patientjournalen om våldsamt eller hotfullt beteende och en bedömning som grundar sig på ett personligt möte med honom eller henne,

4) har betett sig våldsamt eller hotat med våld när han eller hon har träffat en läkare eller en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, eller

5) på någon annan grund som specificeras i anmälan har ansetts vara olämplig att inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler.

3 §
Ansvaret hos verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården

Verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården ska bestämma förfaranden som säkerställer att läkarna vid enheterna fullgör sin anmälningsskyldighet i enlighet med 114 § 1 mom. i skjutvapenlagen.

4 §
Anmälningsförfarandet

Anmälan ska göras på en blankett där de uppgifter som avses i 2 § anges. Polisstyrelsen fastställer blanketten efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet. 

Anmälan ska lämnas in till Polisstyrelsen skriftligen eller genom ett elektroniskt förfarande som det getts särskilda anvisningar om. Polisstyrelsen ska lämna anmälningar som gäller en person som ansöker om tillstånd som berättigar till innehav av skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler eller en person som innehar sådant tillstånd till polisinrättningen i personens hemkommun. 

5 §
Behandlingen av anmälningar

Anmälningarna får behandlas endast av sådan personal vid Polisstyrelsen och polisinrättningarna som har rätt att behandla vapentillståndsärenden.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.  

  Helsingfors den 8 december 2011

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Projektchef
Mika Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.