541/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 maj 2011

Lag om ändring av 3 och 11 § i lagen om näringsförbud

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om näringsförbud (1059/1985) 11 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1220/1997, och

fogas till 3 §, sådan den lyder i lag 1220/1997, ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Förutsättningarna för näringsförbud

Dessutom kan en person som avses i 2 § meddelas näringsförbud, om han eller hon vid drivandet av rörelse har gjort sig skyldig till

1) ett brott som är straffbart enligt 17 kap. 18 eller 18 a § i strafflagen (39/1889) eller försök eller medverkan till ett sådant brott,

2) ett brott som är straffbart enligt 17 kap. 19 § i strafflagen eller medverkan till ett sådant brott, eller

3) ett brott som har riktat sig mot en person som är yngre än 18 år och som är straffbart enligt 20 kap. 9 eller 9 a § eller 25 kap. 3 eller 3 a § i strafflagen eller försök eller medverkan till ett sådant brott.

11 §
Tillfälligt näringsförbud

Om en person som avses i 2 § är misstänkt eller åtalad för brott som begåtts vid drivande av rörelse och det kan anses sannolikt att näringsförbud kommer att meddelas, kan domstolen på yrkande av åklagaren meddela personen i fråga tillfälligt näringsförbud, om det behövs för att förhindra rörelse som ska anses skadlig eller ett brott som avses i 3 § 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 282/2010,
LaUB 43/2010,
RSv 364/2010

  Helsingfors den 20 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.