806/2010

Utfärdad i Helsingfors den 10 september 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådan paragrafen lyder i lag 1639/2009:

1 §
Kapitalvärde

Det i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring avsedda kapitalvärdet fås genom att man multiplicerar det årliga beloppet av den fortlöpande menersättningen med den kapitalkoefficient som anges i 4 §. I det årliga beloppet beaktas menersättningens grundbelopp och de förhöjningar som med stöd av 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring har gjorts i grundbeloppet.

2 §
Räntefot

Den i 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring avsedda räntefoten är 4,5 procent.

3 §
Dödlighet

Den dödlighetsmodell som ska användas vid beräkningen anges i bilagan till denna förordning.

4 §
Kapitalkoefficient

Den kapitalkoefficient som används vid beräkningen av en engångsersättning grundar sig på den prestation som månatligen betalas på förhand fram till personens död. Kapitalkoefficienten räknas ut utifrån den ålder då den fortlöpande ersättningen omvandlas till en engångsersättning. Kapitalkoefficienten räknas ut enligt formel (1) i bilaga 1.

5 §
Andel av engångsersättning som ska hänföras till fördelningssystemet

Den andel av det i 1 § avsedda kapitalvärdet som ska allokeras till det fördelningssystem som avses i 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring fås genom att man multiplicerar de förhöjningar som ingår i det årliga beloppet av en fortlöpande menersättning och som har gjorts med stöd av 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring med den kapitalkoefficient som anges i 4 §.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 september 2010.

Denna förordning tillämpas på sådana engångsersättningar i enlighet med 18 e § 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som betalas på basis av olycksfall som inträffar den 1 januari 2010 eller därefter.

Helsingfors den 10 september 2010

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.