247/2010

Given i Helsingfors den 8 april 2010

Statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § 3 mom. i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Studiepenning för lantbruksföretagare

Som annat nationellt stöd enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan på fastlandet beviljas studiepenning för lantbruksföretagare, nedan studiepenning, så som det bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) lektion en tidsperiod på minst 45 minuter som används för undervisning,

2) studiehelhet en utbildningsperiod som bestäms av den som arrangerar utbildningen och för vilken har fastställt åtminstone studiehelhetens mål, den ämneshelhet som ska behandlas, omfattningen i lektioner, undervisningens omfattning och antalet övningsarbeten samt de prestationer som krävs,

3) stöd av mindre betydelse stöd som avses i artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter,

4) referensperiod det skatteår då stöd av mindre betydelse beviljas, samt de två föregående skatteåren,

5) företag en gårdsbruksenhet som avses i statsrådets förordning om kännetecknen för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007) eller något annat företag som avses i kommissionens förordning som nämns i 3 punkten.

3 §
Förutsättningar för beviljande av studiepenning

Studiepenning kan beviljas sökande som bedriver sådan verksamhet enligt 2 § 14 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, som är skyldiga att teckna och har tecknat en pensionsförsäkring enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

Med avvikelse från 1 mom. kan studiepenning dessutom beviljas en sökande som håller på att förvärva sådan yrkeskunskap som föreskrivs i 4 § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008), men som inte är skyldiga att teckna en försäkring eftersom de inte ännu har börjat bedriva jordbruk eller trädgårdsodling på det sätt som föreskrivs i 18 § i nämnda förordning.

4 §
Beviljande av studiepenning

Studiepenning beviljas såsom stöd av mindre betydelse. Ett villkor för beviljande av stödet är att det totala stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som beviljats inte överstiger 7 500 euro per företag under referensperioden. Det totala stöd av mindre betydelse som under referensperioden beviljats får inte per företag överskrida det totala beloppet enligt artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. Studiepenning får beviljas inom ramen för ovan nämnda maximala belopp.

Studiepenningen anses ha beviljats såsom föreskrivs i artikel 3.2 i kommissionens förordning som nämns i 2 § 3 punkten, om Landsbygdsverkets tillstånd att betala ut stödet har getts.

5 §
Stödberättigande utbildning

Stödberättigande utbildning är sådan yrkesutbildning som bildar en studiehelhet, omfattar minst tre utbildningsdagar och är underställd offentlig tillsyn.

Som utbildning som är underställd offentlig tillsyn anses sådan utbildning som under det år då utbildningen ordnas

1) övervakas av undervisningsmyndigheterna eller branschmyndigheten,

2) stöds av staten, eller

3) ordnas av ett samfund som får allmänt understöd enligt 5 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).

6 §
Yrkesutbildning

Stödberättigande yrkesutbildning är

1) sådan utbildning inom jordbruket som syftar till att utveckla sökandens yrkesskicklighet,

2) sådan utbildning som syftar till att göra det jordbruk som sökanden bedriver mångsidigare eller annars utveckla det,

3) utbildning som ansluter till sådan annan företagsverksamhet som sökanden bedriver eller har planer på att börja bedriva i samband med jordbruket.

Sådan yrkesutbildning som ansluter till förvärvsverksamhet som bedrivs utanför jordbruket anses berättiga till stöd, om utbildningen stöder jordbruket som den sökande bedriver eller annan företagsverksamhet som bedrivs i samband med jordbruket.

Stödberättigande utbildning är inte

1) sådan utbildning inom undervisningsministeriets ansvarsområde som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), yrkeshögskolelagen (351/2003) eller universitetslagen (558/2009) och som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller examen som avläggs vid universitet eller yrkeshögskola,

2) utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), om inte avsaknaden av utbildningen är ett hinder för yrkesutvecklingen,

3) utbildning som avses i gymnasielagen (629/1998),

4) utbildning som utgör förutsättning för att få stöd som hänför sig till de stödformer som föreskrivs i 4 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006),

5) utbildning som hänför sig till det system för jordbruksrådgivning som föreskrivs i 18 a § i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005).

7 §
Studiehelhet och den tid som används för utbildning

Stödberättigande utbildningen ska utgöra en eller flera studiehelheter. Utbildningen kan ges i en eller flera etapper. Studiehelheten ska slutföras inom tolv månader. Om en studiehelhet har flera anordnare ska en av dessa vara ansvarig utbildningsanordnare.

I en studiehelhet ska ingå minst tre utbildningsdagar. Sex lektioner motsvarar en utbildningsdag. En utbildning som omfattar sex lektioner kan slutföras under en eller flera kalenderdagar. Utbildningen ska omfatta minst fyra lektioner per kalenderdag, och per kalenderdag godkänns högst åtta lektioner. Per kalendervecka godkänns högst 30 lektioner.

8 §
Stödberättigande distansstudier och studieresor

Distansstudier och studieresor berättigar till stöd om de ingår i studiehelheten och tillsammans eller separat utgör mindre än 50 procent av studiehelheten. Distansstudier ska bedrivas under ledning och övervakning av utbildningsanordnaren. En studieresa ska vara en fast del av studiehelheten och på resan ska finnas en reseledare eller en motsvarande representant för utbildningsanordnaren.

Studieresor som avses i 1 mom. berättigar till stöd, om deltagarna under resorna sammanlagt minst fyra lektioner per kalenderdag bekantar sig med ett eller flera resmål eller får undervisning i en utbildningslokal som är belägen på den ort som är mål för resan. Restiden till och från resmålet berättigar inte till stöd.

9 §
Studiepenningens belopp och betalning av studiepenningen

Studiepenningen är 35 euro per utbildningsdag.

Studiepenning kan betalas under ett kalenderår för högst fem utbildningsdagar per kalendervecka och sammanlagt för högst 57 utbildningsdagar.

Studiepenning betalas inte för de kalenderdagar under vilka den som ansökt om utbildning har rätt att få

1) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller arbetspensionslagarna,

2) full ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller bestämmelserna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),

3) arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

4) studiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994),

5) studiestöd som en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan stat beviljar sådana dem bor stadigvarande i landet,

6) förmån enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000),

7) dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004),

8) alterneringsersättning enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002),

9) deltidstillägg enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

10) periodisk ersättning enligt 76 § i statstjänstemannalagen (750/1994),

11) lön på indragningsstat enligt 75 § i statstjänstemannalagen och i 3 och 15 § i lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/1986),

12) förmåner enligt 48 § i civiltjänstlagen (1446/2007) eller 101 och 102 § i värnpliktslagen (1438/2007),

13) lön, sysselsättningspenning och brukspenning enligt 9 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005).

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 18 juli 2002 om studiepenning för lantbruksföretagare (617/2002) jämte ändringar.

När studiepenning söks på basis av en studiehelhet som slutförts före denna förordnings ikraftträdande eller på basis av en studiehelhet som ett förhandsbesked gäller och som avses i 2 § i statsrådets förordning om upphävande av 12 § i statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare (43/2010) de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande tillämpas på ansökan och behandlingen av den.

Helsingfors den 8 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.