1325/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banskattelagen av den 27 juni 2003 (605/2003) 3 och 6―8 §, 9 § 3 mom., 12 § 2 mom., 16 § 1 och 2 mom., 17 §, 19 § 2 mom. och 22 § som följer:

3 §
Behörig myndighet

Trafikverket sköter verkställandet och övervakningen av beskattningen. Trafikverket kan meddela mera detaljerade föreskrifter om beskattningsförfarandet, bokföringen och skattedeklarationen.

6 §
Befrielse från skatt

I syfte att främja ibruktagandet av nya järnvägstransporter eller användningen av lågtrafikerade banavsnitt kan Trafikverket på de villkor den bestämmer, på ansökan helt eller delvis befria en skattskyldig från skatt. Befrielsen kan beviljas för sammanlagt högst tio år.

7 §
Deklarationsskyldighet

Den skattskyldige ska avge en skriftlig deklaration till Trafikverket för varje skatteperiod senast den 20 i den kalendermånad som följer närmast efter skatteperioden. Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för påförande av skatt.

8 §
Påförande av skatt

Trafikverket ska utan dröjsmål fastställa skattebeloppet på basis av skattedeklarationen och andra utredningar som det har fått.

9 §
Betalning av skatt

Om den skattskyldige inte har betalat banskatt inom utsatt tid eller till ett mindre belopp än vad som fastställts i beskattningsbeslutet, ska Trafikverket utan dröjsmål ålägga den skattskyldige att betala den obetalda skatten.

12 §
Betalningsställen

Penninginstituten ska dagligen betala in under dagen mottagna skattemedel på Trafikverkets konto senast vardagen efter betalningsdagen.


16 §
Sökande av ändring hos förvaltningsdomstol

Ändring i Trafikverkets beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Den tjänsteman vid Trafikverket som verkets generaldirektör särskilt förordnat har besvärsrätt på statens vägnar i Trafikverkets beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till Trafikverket.

I ärenden som gäller påförande av banskatt är besvärstiden tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för den tjänsteman vid Trafikverket som på statens vägnar har besvärsrätt är 30 dagar från det att beslutet fattades.


17 §
När besvär förfaller

Om Trafikverket enligt framställt yrkande rättar eller annars korrigerar sitt beslut på det sätt som avses i 13 §, förfaller besvären.

Till den del de yrkanden som framställts i besvären inte ger anledning att rätta eller korrigera beslutet ska Trafikverket avge utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål sända de handlingar som uppkommit i ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

19 §
Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt för statens del har den tjänsteman vid Trafikverket som ansvarar för ärenden som gäller banskatt.

22 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den skattskyldige ska på begäran för Trafikverket eller för en av denna utsedd sakkunnig och ojävig person för granskning visa upp sitt bokföringsmaterial och andra för beskattningen nödvändiga uppgifter i begärd form.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.