1182/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För undervisningsministeriets prestationer tas avgifter ut till staten enligt denna förordning, om inte något annat bestäms.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt denna förordning är också avslag i ett sådant ärende som avses i 2 §.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

En fast avgift tas ut för de offentligrättsliga prestationer som framgår av den avgiftstabell som bifogas denna förordning.

För sändande av sådana avgiftsbelagda prestationer som avses i 1 mom. tas dessutom ut en ersättning som bestäms med stöd av gällande porton och kostnader som kan jämställas med dessa.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som undervisningsministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är följande beställda prestationer:

1) användning av lokaler och utrustning som undervisningsministeriet besitter,

2) expeditions- och kanslitjänster,

3) publikationer och förlagsservice,

4) fotokopior och andra avskrifter samt sändande av dem med undantag för kopior och utskrifter vilka avses i 2 mom.

5) utredningar och undersökningar,

6) andra på uppdrag baserade prestationer.

Undervisningsministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till den 31 maj 2012.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft tas avgift ut för prestationen enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Janne Öberg

Bilaga

Avgiftstabell

Undervisningsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation Avgift
1) Tillstånd att ordna utbildning och tillstånd att driva en läroanstalt 1 810 €
7 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
3 och 4 § gymnasielagen (629/1998)
2 och 3 § lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
8 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
4 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
4 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
2) Ändring av tillståndet att ordna utbildning och av utbildningsuppgiften samt ändring av tillståndet att driva en läroanstalt 1 080 €
7 och 39 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
4 § gymnasielagen (629/1998)
3 § lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
9 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
5 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
4 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
3) Beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar 280 €
4 § lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)
4) Tillstånd att i undervisning på främmande språk ordna tvåårig förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen 420 €
9 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
5) Tillstånd för en gemensam läroplan för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen eller tillstånd för läroplanen för den grundläggande utbildningen att omfatta yrkesinriktade studier 540 €
15 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
11 § gymnasielagen (629/1998)
6) Tillstånd till ett högre antal arbetsdagar än vad som bestämts 420 €
23 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
7) Försökstillstånd 1 080 €
20 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
15 § gymnasielagen (629/1998)
23 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
10 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
8) Tillstånd att ta ut elevavgifter 420
37 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
9) Dispens från de behörighetsvillkor som föreskrivs genom förordning 375 €
37 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)
30 § gymnasielagen (629/1998)
9 § lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998)
40 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)
16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998)
5 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
8 § statstjänstemannalagen (750/1994)
9 § reglementet för statsrådet (262/2003)
10) Ändring av utbildningsuppgiften för en yrkeshögskola i fråga om verksamhetsorter 1 080 €
7 § yrkeshögskolelagen (351/2003)
11) Beslut om rätt att förrätta vigsel i en främmande stat 225 €
112 § äktenskapslagen (234/1929)
12) Beslut om rätt för en präst som är anställd i en utländsk kyrklig församling att förrätta vigsel 225 €
113 § äktenskapslagen (234/1929)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.