922/2009

Given i Helsingfors den 20 november 2009

Lag om Finlands Akademi

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Administrativ ställning

Finlands Akademi är ett centralorgan för vetenskapsförvaltningen. Akademin hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Uppgifter

Akademin har till uppgift att

1) främja den vetenskapliga forskningen och utnyttjandet av den,

2) utveckla det internationella samarbetet inom vetenskapen,

3) vara sakkunnigorgan i frågor som gäller forskningspolitik,

4) bevilja finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och utveckling av forskningsförutsättningarna, samt

5) utföra andra vetenskapspolitiska sakkunniguppgifter som anges genom förordning av statsrådet eller anförtros Akademin av undervisningsministeriet.

3 §
Styrelsen

Akademins verksamhet styrs och övervakas av en styrelse. Till styrelsen hör generaldirektören och ordförandena för de vetenskapliga forskningsråden samt tre av statsrådet för tre år i sänder förordnade medlemmar med erfarenhet av forskningsarbete och tillräcklig vetenskapspolitisk sakkunskap. Bland de sistnämnda förordnar statsrådet styrelsens ordförande och vice ordförande. Samma person kan utses till medlem i styrelsen för högst två mandatperioder i följd.

4 §
Styrelsens uppgifter

Akademins styrelse beslutar om ärenden som gäller

1) Akademins allmänna verksamhetslinjer och målsättningar med beaktande av mål som har överenskommits med undervisningsministeriet,

2) de vetenskapliga forskningsrådens verksamhetsområden samt främjandet av forskningsområden som är gemensamma för två eller flera forskningsråd,

3) planer som gäller Akademins verksamhet och ekonomi samt budgetförslag och resultatavtal,

4) fördelningen av anslag för de vetenskapliga forskningsråden och olika ändamål,

5) instruktionen,

6) godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse, samt

7) övriga ärenden som är vittsyftande eller av principiell betydelse för Akademin.

5 §
Vetenskapliga forskningsråd

Bestämmelser om de vetenskapliga forskningsråden vid Akademin utfärdas genom förordning av statsrådet. Forskningsråden sköter Akademins uppgifter inom sina respektive verksamhetsområden.

Statsrådet utser en ordförande och högst 10 andra medlemmar till de vetenskapliga forskningsråden för tre år i sänder. Ett forskningsråd väljer första och andra vice ordförande inom sig. En mångsidig och högtstående vetenskaplig sakkunskap ska vara företrädd i forskningsråden. Samma person kan utses till ordförande för ett forskningsråd eller till medlem i det för högst två mandatperioder i följd. Samma person kan förordnas till ordförande och medlem för sammanlagt högst tre mandatperioder i följd, om han eller hon är ordförande under en eller två av dessa mandatperioder.

Innan forskningsråden tillsätts ska universitet, centrala statliga forskningsinstitut, myndigheter och samfund som företräder forsknings- och utvecklingsarbete, centrala vetenskapliga sällskap och vetenskapsakademier höras.

Forskningsrådets ordförande avgör de ärenden som hör till forskningsrådet, om inte något annat föreskrivs eller något annat anges i instruktionen.

6 §
Styrelsens sektioner

Ett ärende som hör till två eller flera forskningsråds områden kan genom beslut av Akademins styrelse överföras till en av styrelsen tillsatt sektion för behandling och avgörande. Endast medlemmar i styrelsen och medlemmar i forskningsråden kan förordnas till medlemmar i sektionen.

7 §
Generaldirektören

Akademin leds av en generaldirektör som utnämns av statsrådet för längst fem år åt gången. Generaldirektören avgör de ärenden som hör till Akademin, om inte något annat föreskrivs eller något annat bestäms i instruktionen eller arbetsordningen.

Av generaldirektören krävs att han eller hon är vetenskapligt meriterad. Generaldirektören ska dessutom vara förtrogen med vetenskaps- och högskoleförvaltning och ha i praktiken visad ledarskapskompetens och erfarenhet av ledarskap. Av generaldirektören krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Styrelsen förordnar en ställföreträdare för generaldirektören på framställning av denne.

8 §
Förvaltningsämbetet

Akademin har ett förvaltningsämbete som sköter Akademins förvaltning och ansvarar för beredningen och föredragningen av ärenden som hör till Akademin samt för verkställigheten av besluten.

9 §
Forskaranställningar

Akademin beviljar universitet, forskningsinstitut och andra instanser finansiering för anställning av akademiprofessorer, akademiforskare och andra forskare.

Till ansökan om en forskaranställning som akademiprofessor eller akademiforskare ska fogas en förbindelse där arbetsgivaren binder sig vid finansieringsvillkoren.

Arbetsgivaren får inte förfara på ett sådant sätt med en anställning för en forskare som finansieras av Finlands Akademi att det kan äventyra forskningens eller undervisningens frihet. Utöver vad som i 7 kap. i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om uppsägning av arbetsavtal och i 8 kap. i den lagen om hävning av arbetsavtal får arbetsavtalet för en forskare som arbetar med finansiering från Akademin inte sägas upp eller hävas med hänvisning till skäl som kränker forskningens eller undervisningens frihet.

10 §
Titeln akademiker

Republikens president kan på framställning av Akademins styrelse tilldela synnerligen förtjänta finländska eller utländska vetenskapsidkare titeln akademiker. Denna titel får samtidigt innehas av högst tolv finländska vetenskapsidkare. Den expedition som gäller titeln är avgiftsfri.

11 §
Ändringssökande

I Akademins beslut om forskningsanslag, stipendier eller avtal får ändring inte sökas genom besvär.

I Akademins beslut om beviljande av understöd som avses i statsunderstödslagen (688/2001) får rättelse inte begäras eller ändring sökas genom besvär. På understöden tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 34 § i statsunderstödslagen.

12 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om Akademins uppgifter, styrelse och vetenskapliga forskningsråd, avgörande av ärenden och personal utfärdas genom förordning av statsrådet.

Till den del som det inte ska föreskrivas genom förordning av statsrådet om de frågor som avses i 1 mom. kan föreskrifter om dem utfärdas i den instruktion som godkänns av Akademins styrelse.

Närmare föreskrifter om förvaltningsämbetet för Akademin och förvaltningsämbetets interna verksamhet utfärdas i arbetsordningen som fastställs av generaldirektören.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 27 maj 1994 om Finlands Akademi (378/1994) jämte ändringar.

Forskartjänsterna vid Akademin dras in och på dem baserade tjänsteförhållanden upphör utan uppsägning när denna lag träder i kraft. För indragningen av tjänsterna och avslutandet av tjänsteförhållandena krävs inget samtycke.

Personer som vid ikraftträdandet av denna lag har en forskartjänst vid Akademin anställs i arbetsavtalsförhållande hos de organisationer där deras forskartjänster har varit placerade. Personal i tjänsteförhållande på viss tid anställs i arbetsavtalsförhållande för motsvarande tid. Finlands Akademi fattar sådana nya finansieringsbeslut som krävs för avlöningen av dem som överförs från forskartjänster. På arbetstagarna och villkoren i anställningsförhållandet tillämpas vad som bestäms i lag eller bestäms eller föreskrivs med stöd av lag samt vad som avtalas i kollektivavtal och arbetsavtal.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 27/2009
KuUB 8/2009
RSv 164/2009

Helsingfors den 20 november 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.