1000/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 24 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 24 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lagarna 613/2006 och 1283/2006, som följer:

24 §

Avträdaren kan inte intjäna pension med stöd av lantbruksföretagarverksamhet som avses i 3 och 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd betalas till honom eller henne. Efter avträdelsen kan avträdaren inte heller intjäna pensionsskydd såsom idkare av gårdsbruk eller renägare enligt 3 eller 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare för den tid för vilken avträdelsestöd ännu inte har börjat betalas på grund av att villkoren i 22 § eller något av dem, inte har uppfyllts.

När avträdelsestöd har börjat betalas på grundval av 22 § intjänar mottagaren av avträdelsestöd pension av annat förvärvsarbete än sådan lantbruksföretagarverksamhet som avses i 3 eller 13 § i lagen om pension för lantbruksföretagare enligt det som i de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare föreskrivs om arbete under tid med pension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag tillämpas på avträdare vars avträdelsestöd har beviljats på grundval av avträdelse som ägt rum den 1 januari 1995 eller därefter, men senast den 31 december 2006.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.