739/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 28 november 2008

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 16 § 10 och 10 a-punkten samt 19, 19 a och 21 §,

sådana de lyder, 16 § 10 och 10 a-punkten i lag 1016/1998, 19 § i lagarna 762/1999 och 874/2000, 19 a § i lag 1297/2003 och 21 § i lag 332/1996, samt

fogas till lagen nya 19 b―19 d § som följer:

16 §

Accisfria är


10) andra än kommersiella försändelser av ringa värde som en privatperson skickat från en plats utanför gemenskapen till en annan privatperson i Finland, med undantag för cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigaretttobak, alkohol och alkoholdrycker, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som bestäms om tullfrihet för dessa produkter,

10 a) det bränsle som finns i motorfordon och specialcontainrar som förs in från en plats utanför gemenskapen, under samma förutsättningar och med samma begränsningar som bestäms om tullfrihet för dessa produkter, om inte något annat bestäms i denna lag,


19 §

En resande som anländer till Finland från ett område utanför gemenskapen får i sitt personliga resgods accisfritt föra in accispliktiga varor i högst de mängder som anges nedan. En förutsättning för accisfrihet är att införseln inte är av kommersiell natur.

Införseln anses inte vara av kommersiell natur, om

1) införseln är av tillfällig natur,

2) införseln enbart inbegriper varor som är avsedda för resandens eller hans eller hennes familjs personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och

3) varorna till art och kvantitet är sådana att de inte kan betraktas som varor som förs in för kommersiella ändamål.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten vid sin ankomst till Finland. Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten först vid en senare tidpunkt, om resanden lägger fram en redogörelse för att det företag som ansvarar för transporten vid resandens avresa registrerat dessa varor som medföljande resgods.

På införsel av andra accispliktiga produkter än de som avses i 19 a―19 c § tillämpas dessutom 95 d § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Produkter som bevisligen har införskaffats beskattade i en annan medlemsstat är dock accisfria enligt vad som bestäms i 18 §.

19 a §

De tobaksprodukter som med stöd av 19 § får föras in accisfritt får uppgå till högst följande mängder:

1) 200 cigaretter,

2) 100 cigariller,

3) 50 cigarrer, eller

4) 250 gram pip- och cigarettobak.

En resande får föra in flera än en tobaksprodukt enligt 1 mom. accisfritt, om de procentuella andelarna av de accisfria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100.

Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter accisfritt.

Som cigariller betraktas cigarrer som väger högst 3 gram per styck.

19 b §

En resande får med stöd av 19 § accisfritt föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 liter öl.

En resande får dessutom accisfritt föra in

1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, eller

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent.

En resande får accisfritt föra in produkter enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100.

19 c §

Med stöd av 19 § får därutöver det bränsle som finns i ett motordrivet transportmedels sedvanliga bränsletank och för varje motordrivet transportmedel högst 10 liter bränsle som transporteras med transportmedlet i en bärbar tank föras in accisfritt.

19 d §

Den som vid ankomst från en i 18 b § avsedd medlemsstat eller från ett område utanför gemenskapen för med sig en större mängd tobaksprodukter än den mängd som är accisfri enligt denna lag är skyldig att för den överstigande mängden betala accis, om vars grund och storlek bestäms i lagen om tobaksaccis (1470/1994). I fråga om bränslen bestäms accisen på motsvarande sätt utgående från lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994).

21 §

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför gemenskapen får accisfritt föra in varor som hemkomstgåvor så som bestäms i 95 e § i mervärdesskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

RP 145/2008
FiUB 20/2008
RSv 144/2008

Helsingfors den 28 november 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.