448/2008

Given i Nådendal den 26 juni 2008

Lag om ändring av lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2004 om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) 3 §, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 och 10 §, 11 § 2 och 3 mom., 12 §, 13 § 1 mom. och 14 §, av dem 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag 719/2006, som följer:

3 §
Grupper med särskilda behov

Understöd kan beviljas för bostadsprojekt till boendegrupper som behöver särskilt stöd och

1) som har dåliga bostadsförhållanden och exceptionellt låg inkomstnivå,

2) som är beroende av mer stödtjänster än normalt i sitt boende,

3) för vilka ordnandet av bostadsförhållandena utöver de stödtjänster som avses i 2 punkten i betydande mån kräver speciallösningar i fråga om lokaler och utrustning i bostadshuset eller bostaden, eller

4) för vilka en förutsättning för ordnandet av bostadsförhållandena utöver de omständigheter som avses i 3 punkten är långvarig bostadslöshet på grund av missbruksproblem, psykiska problem eller motsvarande problem.

6 §
Förutsättningar för beviljandet

För att understöd ska beviljas förutsätts dessutom att Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet godkänner en projektplan som visar att projektet som helhet är motiverat i ekonomiskt och funktionellt hänseende.

7 §
Understödstagare

Om bostäderna är avsedda för personer tillhörande de grupper som avses i 3 § 2―4 punkten, kan understöd beviljas kommuner, samkommuner eller sådana aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilka en kommun eller samkommun har sådant direkt bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen (1336/1997). Understöd kan också beviljas andra räntestödslåntagare som bedöms kunna producera och driva bostadshus eller bostäder som avses i 6 §.

8 §
Understödets storlek

För de bygg-, anskaffnings- och ombyggnadskostnader som godkänts för finansiering med räntestödslån kan understöd beviljas

1) till högst 10 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 1 punkten,

2) till högst 25 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 2 punkten,

3) till högst 40 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 3 punkten,

4) till högst 50 procent när understödet beviljas för det ändamål som anges i 3 § 4 punkten.

När Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet med beaktande av de högsta procenttalen beviljar understöd ska den för varje objekt beakta objektets omfattning och kostnader, hyrans skälighet samt hyresbetalningsförmågan hos dem som hör till gruppen med särskilda behov.

10 §
Statsbidragsmyndighet

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet är statsbidragsmyndighet vid understödsförfarandet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om ansöknings- och utbetalningsförfarandet och om de utredningar som ska fogas till ansökningarna.

11 §
Användningen av bostäderna

Om det är nödvändigt för att bevara en tillräckligt mångsidig boendestruktur, kan understödstagaren i stället för de bostäder som finansierats med understödet anvisa en del av bostäderna i sitt övriga hyresbostadsbestånd på orten, dock så att lika många bostäder som understödet beviljats för i minst 20 års tid står till förfogande för personer som hör till gruppen med särskilda behov. Det ska då för användningen av bostäderna finnas en plan som godkänts av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet kan på ansökan och på de villkor den uppställer bevilja befrielse från den användningsbegränsning som hänför sig till understödet, om de som tillhör den angivna gruppen med särskilda behov inte längre behöver bostad på orten eller om befrielse är befogad av andra särskilda skäl.

12 §
Återbetalning och återkrav av understödet

På återbetalning och återkrav av statsunderstöd tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen. Om understödstagaren använder eller har använt ett hyreshus eller en hyresbostad i strid med kraven i 11 § eller om ett hyreshus eller en hyresbostad som omfattas av begränsningen av användning av bostäderna och som har finansierats med understödet eller aktier som berättigar till besittning av ett hyreshus eller en hyresbostad säljs eller på annat sätt övergår i någon annans ägo eller om huset eller bostaden förstörs i samband med en olyckshändelse under den tid som anges i 11 §, ska understödstagaren underrätta Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet om saken på förhand eller, när det är fråga om en olyckshändelse, inom en månad från händelsen.

13 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet ska framställas till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Till ett beslut i vilket rättelse får sökas ska fogas en anvisning om rättelseyrkande. Rättelseyrkandet ska behandlas utan dröjsmål.


14 §
Ledning, tillsyn och granskningsrätt

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet leder och övervakar användningen av understöden samt iakttagandet av den bostadsbruksförpliktelse som är förenad med understödet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet eller en tjänsteman som centralen har förordnat har rätt att av understödstagaren få alla handlingar och upptagningar som anses nödvändiga för tillsynen samt rätt att ta sådana kopior av dem som är nödvändiga för tillsynen. Understödstagaren ska dessutom utan obefogat dröjsmål lämna de uppgifter och utredningar vilka begärts av den som är behörig att utföra granskningen och vilka behövs för tillsynen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2008
MiUB 5/2008
RSv 71/2008

Nådendal den 26 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.