756/2007

Given i Helsingfors den 29 juni 2007

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994) 7 § 6 och 7 punkten, 9 § 3 mom., 10 § 1 mom., 12 § 2 mom. och 25 § 2 mom.,

av dem 7 § 7 punkten och 10 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1016/1998 och 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag 900/1995, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1016/1998, en ny 6 a-punkt som följer:

7 §

I denna lag avses med


6) distansförsäljning försäljning i vilken någon annan än en auktoriserad lagerhållare eller en registrerad eller oregistrerad näringsidkare inköper sådana accispliktiga produkter från en annan medlemsstat vilka distansförsäljaren eller någon på dennes vägnar avsänder eller transporterar direkt eller genom en annan medlemsstat,

6 a) distansförsäljare en försäljare som säljer produkter till Finland i enlighet med 6 punkten,

7) skatterepresentant en i Finland bosatt eller verksam person som en auktoriserad lagerhållare i en annan medlemsstat har utsett och som tullmyndigheten har beviljat rätt att på mottagarens vägnar betala accisen för produkter som här tagits emot som temporärt accisfria, dock inte då en auktoriserad lagerhållare tar emot produkterna, samt en i Finland bosatt eller verksam person som en distansförsäljare har utsett och som tullmyndigheten har beviljat rätt att betala accisen på distansförsäljarens vägnar för produkter som tagits emot här,


9 §

En oregistrerad näringsidkare och en accisskyldig som avses i 10 § 4 mom. samt en distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland skall innan produkterna avsänds till Finland från en annan medlemsstat anmäla de produkter som kommer att avsändas för den i 25 § avsedda tullmyndigheten och ställa säkerhet för betalning av de acciser som kommer att uppbäras för produkterna.


10 §

En auktoriserad lagerhållare är accisskyldig för produkter som överlåtits till konsumtion från ett skattefritt lager och för beskattningsbart svinn som konstaterats i lagret. Om en auktoriserad lagerhållare i Finland tillverkar produkter för en annan i Finland verksam auktoriserad lagerhållares räkning och på dennes uppdrag, kan Tullstyrelsen på ansökan bestämma att uppdragsgivaren är accisskyldig. Registrerade och oregistrerade näringsidkare är accisskyldiga för produkter som de tagit emot. Skatterepresentanter är accisskyldiga för produkter som tagits emot i Finland. Om det i distansförsäljning inte har tillsatts någon skatterepresentant, är distansförsäljare accisskyldiga för produkter som tagits emot i Finland. När en privatperson på något annat sätt än genom distansförsäljning köper sådana produkter från en annan medlemsstat som transporteras till Finland av en annan privatperson eller av en yrkesmässig näringsidkare är privatpersonen samt den som deltar i transporten och den som innehar produkterna i Finland accisskyldiga.


12 §

I distansförsäljning till Finland är distansförsäljaren ansvarig för den accis som skatterepresentanten skall betala på samma sätt som för sin egen skatt. Likaså är den privatperson som avses i 10 § 1 mom. ansvarig för betalningen av accisen tillsammans med både den som deltagit i transporten och den som innehar produkterna.


25 §

För andra accisskyldiga verkställs accisbeskattningen av den tullmyndighet inom vars område den accisskyldiges hemort är. Om den accisskyldige inte har hemort i Finland, verkställs accisbeskattningen av den tullmyndighet inom vars område produkterna har förts in i Finland eller det annars har konstaterats att produkterna medför accisskyldighet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

RP 16/2007
FiUB 1/2007
RSv 11/2007

Helsingfors den 29 juni 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.