Ursprungliga författningar: 2006

1050/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1049/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
1048/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2006
1047/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet
1046/2006
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2006
1045/2006
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2006
1044/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
1043/2006
Lag om ändring av lagen om oljeavfallsavgift
1042/2006
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
1041/2006
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
1040/2006
Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
1039/2006
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om skyddsområden
1038/2006
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om territorialövervakning
1037/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1036/2006
Miljöministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för miljöministeriet
1035/2006
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1034/2006
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1033/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen av tjänster som alltid besätts för viss tid
1032/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om polisutbildning
1031/2006
Republikens presidents förordning om ändring av bilaga 1 till republikens presidents förordning om titlar
1030/2006
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon
1029/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetsdomstolen
1028/2006
II tilläggsbudgeten för 2006
1027/2006
Kommunikationsministeriets förordning om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
1026/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av gårdsstöd för år 2006
1025/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av bidrag per tacka och dess LFA-tillägg för år 2006
1024/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av produktionsbidrag för jordbruksgrödor för år 2006
1023/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
1022/2006
Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
1021/2006
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om statens indrivningskvitton
1020/2006
Statsrådets förordning om upphävande av 5 och 6 kap. i förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
1019/2006
Statsrådets förordning om upphävande av utsökningsförordningen
1018/2006
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående tillämpningen av 18 § 5 kap. utsökningslagen
1017/2006
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön
1016/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om kungörelseregister
1015/2006
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
1014/2006
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
1013/2006
Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
1012/2006
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2005
1011/2006
Statsrådets förordning om verkställighet av systemet för jordbruksrådgivning
1010/2006
Statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen
1009/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2006
1008/2006
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
1007/2006
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen
1006/2006
Lag om statsbidrag till privata arkiv
1005/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 17 § i trafikministeriets beslut om ändring av bilars konstruktion
1004/2006
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
1003/2006
Statsrådets förordning om ändring av 13 § i statsrådets förordning om nordligtstöd 2006
1002/2006
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006
1001/2006
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.